Forum med VA i fokus

2022-12-01 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/publik2.jpg
Intresserade åhörare. Foto: Ulrik Hammarsträng

Slussen.biz fanns på plats när branschorganisationen Vattenindustrin arrangerade Forum 22 i Stockholm där över 100 personer samlades i de pampiga lokalerna, som tidigare tjänat som både posthus och regeringskansli, i centrala Stockholm för att delta i endagskonferensen Forum22. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/seger.jpg
Vattenindustrins ordförande, Anette Seger, hälsar välkommen. Foto: Ulrik Hammarsträng

Anette Seger, ordförande för Vattenindustrin, välkomnade deltagarna och presenterade kort kärnpunkterna som skulle vara i fokus under dagen.
- VA-branschen står inför flera utmaningar. Det handlar om vattenbrist och översvämningar till följd av klimatförändringarna. Det handlar också om brist på den kompetens som krävs för att säkerställa våra VA-system. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/par2.jpg
Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten. Foto: Ulrik Hammarsträng

Därefter tog Pär Dalhielm, vd för Svenskt Vatten, över stafettpinnen. 
- VA-sektorn står inför ett investeringsbehov på inte mindre än cirka 500 miljarder till år 2040 och har stora utmaningar på flera områden som bland annat klimatförändringar, säkerhet och regelverk från EU. Vi måste se att vi i Sverige får mest pang för pengarna i relation till EU:s regelverk. Vi ser också stora prisskillnader mellan kommuner vilket kan skapa splittring. Till sist saknas det en nationell målbild och därför har Svenskt Vatten tagit fram rapporten Utblick 50. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/upphandling.jpg
Majoriteten av föreläsarna i blocket om upphandling. Från vänster: Amanda Spiik, Tekniska Verken, Henrik Aplander, Purac, Eva-Lotta Sandberg, Upphandlingsmyndigheten, Jenny Johansson, Veidekke, Ulrika Johansson, Feralco, och Therese Johansson, Sweco. Foto: Ulrik Hammarsträng

Det första av dagens tre block hade rubriken Från budgetbeslut till rent vatten - att realisera ett projekt som ska fungera länge inleddes av Ulrika Johnsson, Feralco Nordic, och Therese Fredriksson, Sweco,  som båda är verksamma i Vattenindstrins upphandlingsgrupper. De betonade vikten av dialog mellan Vattenindustrin och Svenskt Vatten, det vill säga leverantör och beställare, i de osäkra tider som råder där man kan ställa sig frågan om en offert kan vara giltig mer än 24 timmar. 

Eva-Lotta Sandberg, Upphandlingsmyndigheten, berättade hur myndigheten arbetar för att säkerställa korrekt upphandling i en föränderlig värld där bland annat krisberedskapsaspekter kommer få allt större betydelse. Hon tipsade även om det stöd som myndigheten tillhandahåller, bland annat i form av en frågeportal. 

Lisa Fernius, Uppsala Vatten, berättade om arbetet med moderniseringen av Kungsängsverket som föregåtts av en lång process gällande miljötillstånd där det finns olika syn hos olika myndigheter. Ärendet ligger nu hos regeringen. I anläggningen byggs avancerade reningsprocesser för bland annat rening av läkemedelsrester. Att verket kan startas upp är en förutsättning för den växande staden. 

Jenny Johansson, Veidekke, pekade  på vikten av gott samarbete mellan beställare, entreprenör och sidoentreprenörer med utgångspunkt i byggandet Himmelfjärdsverket i Botkyrka. 

Henrik Aplander, Purac, gav en bild över risker gällande tid och i kontrakt i det rådande marknadsläget vilket driver riskpremien. Han sammanfattade sitt föredrag med att balanserade och tydliga kontrakt är en förutsättning för leverans.

Amanda Spiik, upphandlare på Tekniska Verken i Linköping, pekade på vikten av tidig dialog mellan beställare och leverantör i upphandlingen för att förstå varandras perspektiv och att kommunikation är en framgångsfaktor till bättre affärer. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/klimat.jpg
Föreläsarna i blocket om klimatneutralitet. Från vänster: Stefan Indahl, Aarsleff, Anders Fermheden, Xylem, Annika Malm, Kungsbacka kommun, Klara Westergren, Svenskt Vatten, Anna Dahlman-Petri, Wsp, samt dagens moderator, Anna Bellman. Foto: Ulrik Hammarsträng

Dagens andra block, Smarta steg till klimatneutralitet, inleddes av Anna Dahlman-Petri, Wsp, som bland annat nämnde att Trafikverket kan ses som en föregångare när det gäller färdplan mot klimatneutralitet. Ett annat gott exempel, enligt Anna Dahlman-Petri, är Sydvatten som kartlagt både klimatpåverkan i både drift och investeringsprojekt. 

Klara Westling, Svenskt Vatten, ansvarar för projektet Klimatneutral VA-bransch till 2030 och poängterade att VA-branschen är en självklar del för ett hållbart samhälle. I projektet utgår man från att det är driften i branschen som  helhet som ska vara klimatneutral genom återföring av resurser i form av bland annat biogasproduktion. Vissa kommuner har kommit långt och hos andra finns det inte ens på agendan. Hittills är 66 kommuner anslutna till projektet och det finns ett digitalt beräkningsverktyg som kommer bli tillgängligt även för icke anslutna. 

Annika Malm, Kungsbacka kommun, berättade om hur man arbetat på kort, mellanlång och lång sikt för att minska resursanvändningen i VA-sektorn som står för 20% av kommunens elanvändning. På kort sikt har man bland annat sänkt reningsnivån ner till kravnivå. På mellanlång sikt är nya blåsmaskiner på gång att införskaffas och på lång sikt planerar man att ta fram en digital tvilling och arbetar för att minska vattenförlusterna. 

Anders Fermheden, Xylem, berättade om hur man på företagets fabrik i Emmaboda, efter att kommunen var nära att stänga av vattnet den torra sommaren 2018, valde att installera ett eget vattenreningssystem där man återvinner allt processvatten samt tar till vara dagvatten genom att samla upp det i stora dammar på fabriksområdet. 

Stefan Indahl, Aarsleff, presenterade det digitala verktyg för klimatberäkning som företaget tagit fram i samarbete med Sweco. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/rekrytering.jpg
Föreläsarna på blocket om komtensförsörjning och rekrytering. Från vänster: Ulrik Sjögren, Jobbsprånget, Ulrik Hoffman, Ungdomsbarometern, Roger Herbert, Uppsala universitet, Andreas Thunberg, Käppalaverket, Magnus Eriksson, Cactus Utilities, Matilda Jirblom, Ramboll och Jenny Riit, Xylem. Foto: Ulrik Hammarsträng

Dagens sista block Snubbeltråd till vattenindustrin - ökad attraktivitet skapar ringar på vattnet inleddes med att Jenny Riit, Xylem, och Matilda Jirblom, Ramboll, just snubblade upp på scenen och berättade om sina vägar in i en bransch där företag och organisationer har en utmaning att hitta rätt kompetens. 

Ulrik Hoffman, Ungdomsbarometern, presenterade den generaliserade bilden av generation Z som är benämningen på den generation som växt upp efter millennieskiftet. Det är generellt en generation med mörk framtidstro gällande exempelvis klimatförändringar. Men det är också en generation som är samhällsintresserade och mer trygghetssökande än tidigare genarationer. För att säkra framtida kompetens är det viktigt att presentera jobbmöjligheter i branschen redan i ett tidigt skede. 

Andreas Thunberg, vd för Käpplaförbundet, pekade på att dom behöver bli fler anställda med rätt kompetens och även behålla befintlig personal. Han tror att branschen bör dra nytta av att man arbetar med hållbarhet och miljö. 

Magnus Eriksson, vd för Cactus Automation, reflekterade över de ökade krav som kommit på de, även nyanställda, som är verksamma som driftpersonal och risker med hög personalomsättning. 

Roger Herbert, programansvarig för miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet, presenterade hur man aktivt arbetar med rekrytering till utbildning och bransch via bland annat sociala medier. Han menade också att praktikplatser och exjobb ofta är en naturlig väg in till en organisation och bransch. 

Ulrik Sjögren berättade hur man på Jobbsprånget arbetar med att få ut akademiker födda utanför Europa i praktik och jobb. Efter fyra månaders praktik har sju av tio fått arbete antingen på praktikanordnaren eller hos annan arbetsgivare tack vare praktiken. Enligt Ulrik Sjögren är detta en outnyttjad resurs man bör ta vara på. 

Dagen sammanfattades av Erik Winnfors Wannberg från VA-tidsskriften Cirkulation som bland annat hävdade att de båda branschorganisationerna Svenskt Vatten och Vattenindustrin blivit mer öppna och pragmatiska än vad de varit tidigare. Han pekade också på vikten av att man behåller sina roller som exempelvis leverantör och beställare, men samverkar med respekt för bästa möjliga resultat. 

Allra sist presenterades VA-branschens nya mötesplats, Vatten2023, som kommer arrangeras av Svenska Mässan i oktober 2023 i Göteborg. 

I anslutning till konferensen fanns också ett antal utställare som tog chansen att visa  upp sig. 

Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

30 bort från Boverket

2023-02-07

Boverket får mindre pengar nästa år och har därför startat ett arbete för att anpassa verksamhet och organisation. Den långsiktiga personalramen ska minska med 30 personer, från 245 till 215, och 15 miljoner ska sparas på övriga kostnader.


  Allmän Arbetsmarknad

Såpbubblor visar hur smittor kan spridas

2023-02-06

På Högskolan pågår ett projekt där forskare, med hjälp av såpbubblor, undersöker hur rum skulle kunna ventileras för att minska risken för att smittor sprids.


  Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Konferens för framtidens förvaltare

2023-02-03

Slussen.biz fanns på plats på sjätte upplagan av Förvaltarforums konferens Framtidens förvaltare i Stockholm.


  Allmän

Antalet kolmonoxidförgiftningar rekordhögt

2023-02-03

Rekordmånga kolmonoxidförgiftningar krävde sjukhusvård 2022, enligt Läkemedelsverket och Giftinformationscentralen ser en ökning i antalet samtal om kolmonoxidförgiftningar när allt fler söker alternativa sätt att värma upp sin bostad.


  Ventilation Värme Brand & säkerhet

Passiv utstrålande kylning kan styras elektriskt

2023-02-03

Forskare vid Linköpings universitet visar nu att elektrisk styrning av passiv utstrålande kylning kan användas för att reglera temperaturen hos ett material vid normala temperaturer och lufttryck.


  Kyla Utbildning & FoU

Mikrobiologisk analys för biostabilt dricksvatten

2023-02-02

Svenskt Vatten släpper rapporten Mikrobiologisk analys för biostabilt dricksvatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Vanliga metaller kan omvandlas till el och värme

2023-01-31

Jordklotet är fullt av järn och aluminium. Metallerna finns i jordskorpan eller som skrot lite varstans. Forskare vid Lunds Tekniska Högskola har börjat inse att dessa vanliga metaller fungerar utmärkt att förbränna för att göra el och värme av.


  Värme El Utbildning & FoU

Energideklarationsdagen firade femton

2023-01-30

Drygt 60 deltagare deltog i årets Energideklarationsdag som arrangerades i Stockholm. Drygt hälften var på plats fysiskt och övriga deltog via länk.


  Allmän Energieffektivisering

Översvämningar ska utredas

2023-01-27

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat stora delar av Jönköpings län i januari ska utredas.


  Allmän Brand & säkerhet

Fjärrvärmebråk i Malmö

2023-01-27

E.ON:s kraftiga höjningar av fjärrvärmepriserna i Skåne har lett till flera anmälningar till Energimyndighetens fjärrvärmenämnd och Konkurrensverket, rapporterar sr.se.


  Värme