Avloppen måste fungera - Sörkrokens samfällighet agerar

2016-06-27 Skandinavisk Kommunalteknik AB, SKT

Avloppen måste fungera - Sörkrokens samfällighet agerar


Om man ska få rent vatten i kranen måste avloppet fungera.
Vatten, vatten, vatten! Inte bara att det ofta var brist på vatten för de boende i Glose, Glöskär och Överön. Vatten som pumpades fram från brunnarna i området kunde smaka illa. Eftersom området ligger alldeles vid havet var saltvatteninträning snarare en regel än undantag.

Kvaliteten på de enskilda avloppslösningarna i området varierade stort. Många riskerade att få ett åläggande från Miljöenheten att åtgärda problemet med avloppet inom en begränsad tidsperiod. Samtidigt funderade de boende i området hur man kunde minska utsläppen i Glose å och Ryskärsfjorden. Något måste göras. Man vände sig till kommunens VA-avdelning.


Kommunalt vatten och avlopp, men när?

Invånarna i Kungälvs kommun har ökat under de senaste åren. Trots att kommunen gör stor satsning på att bygga ut för vatten och avlopp, hinner man inte med. Glose, Glöskär och Överön skulle inte få vatten och avlopp förrän 2025. Så länge kunde man inte vänta. Här krävdes det att de boende i området tog ett privat initiativ för att lösa problemet.
Konsten att bilda en samfällighet…

Det behövs eldsjälar för att initiera och driva ett så här pass omfattande projekt. Det kan vara svårt att föreställa sig alla moment som måste gås igenom, det kan Jan Ljungberg intyga, en av initiativtagarna och djupt engagerad i va-projektet i området.

Jan berättar att de som drev frågan om vatten och avlopp, kallade fastighetsägarna i området till ett möte i bygdegården för att få reda på hur många som var intresserade. Det blev stort gensvar. Av 177 tänkbara fastighetsägare, anmälde sig 100 direkt och betalade medlemsavgiften. Med det utökade båtnadsområde tillkom 59 stycken vilket resulterade i 159 anslutningar.

Men, det man blev ännu fler. När Överön ville etablera sin förening något senare bestämde sig GGVA (Glose, Glöskär) och Överön att bilda gemensam samfällighet, Sörkroken.

Det är en hel del administrativa uppgifter att beta av för att bilda samfällighet och starta ett VA-projekt. Från kontakter med kommunens VA-avdelning, plan och byggnadskontoret, miljösektionen, lantmäteriet, trafikverket, länsstyrelsen till att prata med markägare som kunde bli berörda av ledningsdragningen.

Man hade en hel del hjälp av grannområdet Torsby VA-förening som redan hade dragit fram vatten och avlopp. De hade anlitat Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) både i projektets inledande administrativa fas och sedan i själva lösningen. Efter noggrann utvärdering tecknade Glose-Glöskärs vatten och avloppsförening avtal med SKT för att få hjälp med konstruktionsarbete, projektering, förrättningsunderlag och stöd vid upphandling.


Vad behövs för en levande landsbygd?

Ett projekt av den här kalibern innehåller så många olika komponenter och samarbetspartner att det är en utmaning att hålla ihop det. Bara en sådan sak att när man nu väl ska gräva en schaktgrav genom området. Det blir förhandling med länsstyrelse, lantmäteriet och markägare som ska få viss ersättning. Och; det kanske inte bara är fibernätet som skall dela schaktgrav med avlopp och vattenledningar, varför inte passa på att prata med elverket om de vill lägga med elledningarna?

Att elleverantören var villig att samarbeta och bära en del av kostnaden för schaktningen var ett stort plus.


Avloppslösning med hänsyn till strandskydd och natura 2000.

Att välja avloppslösning till ett område med varierad natur, omfattande åkermarker och en lång kustremsa som också innefattar strandskydd och Natura 2000 (skyddat område), krävde en hel del förarbete och research.

Efter lång utredning och många besök hos andra samfälligheter som redan hade dragit fram vatten och avlopp beslöt man sig för att välja tryckavloppssystem. Men, man hade vissa kriterier som skulle uppfyllas.

Systemet skulle inte behöva underhållas. Det var angeläget att slippa komponenter i pumpstationen som årligen måste ses över, t ex nivåvippor som måste spolas.

Att valet föll på Skandinavisk Kommunalteknik berodde mycket deras helhetssyn, både vad gäller projektering, dimensionering och system. Men också för att SKT var behjälpliga hela tiden under projektets gång, dag som kväll.

Trots de långa sträckorna mellan fastigheterna har man kunnat bygga med små rördimensioner för att minska uppehållstiderna i ledningssystemet, samt upprätthålla bra flödeshastighet.

Varje fastighet har kunnat välja mellan en vanlig pumpstation LPS2000E som är anlagd på frostfritt djup, eller en frostskyddad variant LPS2000EIV. Avloppet leds från fastigheterna via en tryckledning till en ansamlande station. Med hjälp av en central pumpstation, pumpas avloppet vidare in mot kommunalanslutning och kommunal rening. Nu behöver föreningen aldrig mer tänka på höjda och utökade krav från Länsstyrelsen/Miljö och hälsa.Systemet har varit i drift i över 1 år och det har gått över förväntan. Dela     Tillbaka  

Ny order i Danmark!

2019-03-15

SKT har tillsammans med Munck Forsyningsledninger vunnit ett anbud till VandCenterSyd (VCS) på 110 pumpstationer för LPS system i Odense, Danmark.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Tryckavlopp skapar möjligheter

2017-07-04

Hundratusentals svenska fastigheter har undermåliga eller olagliga avloppslösningar – ett problem som belastar både miljön och kommunernas ekonomi. – Tryckavlopp skapar nya möjligheter och helt andra lösningar än vad man tänkt på tidigare, säger Torbjörn Jansson, vd på Skandinavisk Kommunalteknik.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Avloppsvatten över berg och djupa dalar

2017-06-21

I Kolding kommun i Danmark anlägger man ett omfattande trycksatt avloppsnät som leder bort spillvatten med hjälp av pumpar.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Att dimensionera ett LPS-tryckavloppsnät

2017-05-16

Att dimensionera ett LPS-tryckavloppsnät för över 550 fastigheter och 8 mil ledningsnät kräver samarbetsförmåga och konsten att överblicka… Läs hela artikeln om hur 6 föreningar i Kungsbacka samarbetar i ett stort VA-projekt


  Allmän

NEWS Polska signs contract for distribution of LPS

2017-02-03

NEWS Polska adds to the assortment, pump and control products from Environment One Corp (US) and LPS low pressure sewer solutions from Skandinavisk Kommunalteknik AB (Sweden).


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Vill du träffa oss?

2016-11-10

Vi medverkar på ExpoVA Luleå, Skellefteå, Umeå och Östersund. Vill du träffa oss?


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Avloppslösning och fiber

2016-08-08

Permanentboende och fritidsboende i Örlösa, Söne och Skalunda går ihop om en gemensam vatten- och tryckavloppslösning, samt fiber. 300 fastigheter. (GemVa)


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Karl Sohlberg ny VD för NEWS

2016-06-15

Karl Sohlberg tar nu över VD-posten för miljöteknikföretaget Northern Environmental and Water Solutions AB (NEWS), med dotterföretagen Skandinavisk Kommunalteknik AB och FANN VA–teknik AB.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Har du ström så att det räcker?

2015-10-14

Är det nödvändigt att du som fastighetsägare ska förstå skillnaden mellan en 1-fas anslutning eller en 3-fas anslutning?


  Vatten & avlopp (yttre VA) El