Metod för batteri-rengöring vedertagen

2019-07-03 OCO Nordic AB

På flera företag och förvaltningar är nu

OCO metoden™

vedertagen som den enda metod för rengöring av batterier i ventilationssystemen!

https://slussen.azureedge.net/image/48892/bild3.jpg

 

Resonemanget kring rätt metod har varit stort och brett! Tidigare har man haft metoder som strider emot tillverkarnas underhållskrav till bibehållen garanti. Samtidigt som en del metoder har hotat materialet med avsevärt kortare hållbarhet!

 

Man pratar idag om att Skandinavien har en fuktig miljö för våra ventilationsaggregat, kanske mer i söder än i norr, men som ett faktum till att många värmeväxlare på tilluften äts upp av fukten. Detta har även varit en diskussion om hur rengöringen där vatten är en del av ingredienserna skall kunna få bort beläggningar utan att skada lamellerna! Att tillföra vatten i sin rena form eller ånga – spelar såklart en avgörande roll eftersom dessa metoder kryper in i materialen och gör skada. Exempelvis är ångans molekyl väldigt liten i förhållande till vattnets vätskemolekyl – men båda tillstånden kryper in genom ytant och skapar oxider från insidan av materialet aluminium och startar därmed nedbrytningen i förtid.
Självklart skapar den metrologiska situationen i Skandinavien med sitt väder en fuktighet som drabbar tilluften negativt. Detta i sig innebär att det är vässentligt att använda torra metoder vid rengöring.

OCO metoden™ har med sin torra rengöring kunnat bibehålla batteriernas ”hållbarhet” genom att inte trycka in vatten-molekyler i materialet! Tillverkare har blivit mycket positiva av egenskaperna som OCO metoden™ medger.

 

Utvecklingen har gått framåt och äldre metoder som har ifrågasatt resultat är idag dåtid och torra metoder gör entré på underhållsplaner runt om i världen – Sverige har ett ventilationsbestånd som innehar alla funktioner ett vent.sys kan inneha samt även styrsystem som är långt komna i verkningsgrad och med smarta lösningar på exempelvis nattsänkningar och larm eller upplysning om systemens vigör.

Underhåll och driftsorganisationer bör omgående gå över till den moderna OCO metoden™ för rengöring av dessa aggregat!

https://slussen.azureedge.net/image/48892/I_62305_newsLineImage_1159222.png

 

Att medvetet använda kemikalier eller biologiska injektioner är inte förenligt i den luft som skall försörja och skapa en trivsam miljö med högt förtroende till den andasluften som tillhandahålls. I en facilitet bör vi inte tillhandahålla sämre luft än omgivande uteluft. Vi skall också grundlägga att några av de marknadsmetoder som erbjuds skapar direkt skada på de material som finns i ventilationssystemen.

 

Miljökraven på samhället växer och skall växa tills mänskligheten har funnit den balans som kan accepteras i respektive områden – i ventilationsbranschen är det i allra högsta grad tid att skapa standard.. kanske inte enbart i området rengöring!

OCO metoden™ har idag fått utmärkelsen inom miljö och hållbarhet där grunden ligger i att kunna reducera energiuttaget för ventilationssystemets funktion till ett minimum samt kunna skapa en hållbarhet som medger att systemets funktion varar. Att kunna rengöra och hålla ventilationssystemets delar rena och med korrekt funktion utan att det kärvar eller går tungt eller i sämsta fall funktionen upphör är mycket vitalt. Detta betyder att ventilationssystemets livslängd påverkas positivt och kostnaden reduceras för varje extra gångtid som skapas.

 

Alla dessa system som blir rikare och rikare på funktioner som skall hindra att någon funktion försämras under driften har idag en kraftigt försämrad underhållsplan. Detta på grund av att förtroendet till den tekniska övervakningen har blivit mycket större och tilliten medger att invänta larm eller en indikation från övervakning och styrsystemen. När denna insats sedan skall avhjälpa funktionsförsämringen är det AKUT. Att strategiskt upprätta en underhållsorganisation på detta sätt är historiskt beprövat och skapar så-kallade brandsläckar-organisationer. Dessa organisationer springer snabbare och snabbare för att släcka små bränder, som så småningom blir större utan medvetenhet. Man har i andra branscher grundlagt att detta är en organisatorisk felfunktion och den har genererat en sämre funktion i den drift som avsetts. Alltså har idag historiens vingslag givit ventilations branschen en skarp möjlighet att rusta underhållsorganisationerna/teknisk förvaltning med en insikt att kontinuerligt tillgodose ett underhåll som håller funktioner igång med sin bästa prestanda! MEN detta innebär också en skyldighet mot eget ansvar att upprätthålla underhållsplanen och exekvera korrekt underhåll i korrekt tid.

 

Men är inte kostnaden för hög för att uppnå detta?

Jo fram till idag har tyvärr kostnaden varit väldigt hög av fel orsaker! I många fall har man försökt att rengöra batterier med vatten och någon typ av kemikalier av typen fettlösande (avfettningslösning) och detta har inte riktigt lyckats då man ser att själva rengöringen brister i att få bort smutsen ur batteriet. Kan vara att man sköljt otillräckligt eller inte följt tillverkarnas instruktioner och därmed bildat en smutsridå inne i batteriet som har hämmat flödet (ofta kraftigt) och gett ögat en bild av rent batteri eftersom de första centimetrarna ser rena ut. I andra fall har man använt sig av ånga som med lite tryck skall slingra sig in i batteriet och med temperatur (varm) upplösa och skölja smutsen från batteriet. Dessa metoder har inte lyckats rengöra genom batteriet och har med sin prissättning därmed blivit mycket dyra. Såklart inte minst eftersom efterfrågad metod inte kunnat leverera det resultat köparen beställt.
Idag levererar OCO metoden™ en rengöring som når resultat genom batteriet och skapar därför en avsevärt lägra kostnad i jämförelse. Smutsridåerna avverkas och ytans smuts försvinner. Kostnadseffektiviteten är mycket hög!

Samtliga metoder har såklart en grund i hur mycket smuts det de’facto finns i batteriet och detta medger olika grader av rengöringens mål/resultat. OCO metoden™ är den metod som tillsammans med miljökrav och hållbarhetskrav kan tillgodose lätt kontaminerade aggregat till AKUT kraftigt kontaminerade aggregat, med resultat som håller högsta prisvärdighet.

 

Kontakta ägaren till OCO metoden™ för att förse Er underhållsplan med marknadens bästa metod – levererad av OCO Nodic AB

 

Se kontakter på:

www.oconordic.se

 

                                                   https://slussen.azureedge.net/image/48892/logo (1).png


                                                      OCO Nordic AB ©2012-2019

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Ny teknik! för ny teknik

2019-08-15

Ja så låter det i torrisbranschen idag! Vi lanserar nu en helt ny plattform från ColdJet som skapar helt nya förutsättningar! Detta stödjer den metod vi på OCO Nordic AB idag arbetar med - OCO metoden™ PCS60 ny teknik!


  Ventilation Värme Kyla El Produktnytt & kataloger

Klimatsmart?

2019-03-26

Viktigt att få rent i batterier och värmeväxlare hela vägen igenom konstruktionen så funktionen får maximal effekt - här räcker inte vatten, ånga eller kemikalier! En hållbar tjänst som verkligen ger effekt med kostnadsbesparing på energi!


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

Hållbart med frekvent rengöring

2019-02-20

Håll rena aggregat i dina ventilationssystem för hälsa och miljö!


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Projekterings- & förvaltningsprogram

Rena aggregat gör skillnad på Primärenergitalet

2018-10-16

Redan 1 Januari 2019 kan rena aggregat spela stor roll angående vilken energiklass byggnaden får. Rena aggregat gör skillnad i primärenergitalet!


  Ventilation Värme Kyla El

OCO Nordic AB etablerar sig i Stockholm

2018-08-23

OCO Nordic AB satsar på att vara nära med rengöring i ventilationssystemen. Första lokalkontoret sätts nu upp i Stockholm! Regionchef Jonas Sundgren är på plats och utvecklar nya relationer med OCO metoden™.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Arbetsmarknad

Kolla tempen! OCO Nordic påminner

2018-04-18

OCO metoden™ rengör dina kylfläktar och du återfår temperaturen! Boka nu!


  Ventilation Värme Kyla

Forskningen visar smutsens inverkan på energi!

2018-03-15

Att smutsig utrustning och material kan vara hämmande för funktion har vi visst i många år. Lönsam rengöringsinsats: Så ofta bör ventilationsvärmeväxlare rengöras. Ja nu finns resultat gjort av Lunds Tekniska Högskola!


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU Nordbygg

Hållbarhetspriset 2018 - OCO Nordic AB

2018-02-18

OCO Nordic AB blev vinnaren av tre finalister om årets företag inom hållbarhet - Hållbara framsteg inom sjukvården!


  Ventilation Energieffektivisering Nordbygg

Vårda dina fastigheter - såsom vården

2017-12-08

OCO Nordic kommer att vara med under Nordic Conference on Sustainable Healthcare 2018, kom och träffa oss där!


  Ventilation Kyla Energieffektivisering