Strama upp bidragsförslaget till e-spar i flerbostadshus

2021-04-28 FEBY, Forum för Energieffektivt Byggande (fd scn)

Regeringen har skickat ett förslag på remiss om bidrag till energieffektivisering i flerbostadshus. Men kraven är för lågt ställda och kommer främst leda till byte till värmepumpar och kompletterande installationer av solceller. Dessa behöver inte bidrag och de förvärrar effektbristen.

Bakgrund

Sverige har ett mål på 50% energieffektivisering till 2030. För att uppnå detta mål behövs styrmedel för energieffektivisering. Huvuddragen i regeringens förslag för flerbostadshus är:

  • De ska innan åtgärd ha minst ett primärenergital på 100 kWh/m2
  • Energiprestanda ska förbättra med minst 20%
  • Stödnivån är mellan 30 till 50% av merkostnaden beroende på fastighetsägarens storlek.
  • Förordningen föreslås träda i kraft den 1:a augusti 2021

FEBY ser allvarliga problem med förslaget
Av vår egen analys av regeringens förslag har följande framkommit:

Förslaget medger kraftfulla bidrag till mer kortsiktiga och redan lönsamma lösningar. Ska målet nås inom byggnadssektorn så måste de det till mer genomgripande åtgärderna som minskar byggnadens värmeförluster, t.ex. ventilationssystem med värmeväxling, samt klimatskalsåtgärder. Denna typ av åtgärder sparar energi resten av byggnadens livslängd, men återbetalar sig dessvärre först på längre sikt. Det är bara dessa som behöver de större stöden. Ambitionsnivån för hur stort steg som behöver tas när man väl investerar måste alltså ökas, speciellt för de fastighetsägare som kan lyfta de större bidragen.

Förslaget kommer sannolikt främst attrahera åtgärder på tillförselsidan som värmepumpar och solceller istället för energieffektivisering i verklig bemärkelse. Detta är åtgärder som redan idag sker på kommersiell basis, de behöver inte mer bidrag. Värmepumpar i fjärrvärmda byggnader leder dessutom till en ökad effektbrist.

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) föreslår:

  1. Inkludera inte åtgärder som ger ökad installerad eleffekt för uppvärmning
  2. Inkludera inte investering i solceller
  3. Stöd åtgärdspaket som halverar byggnadens energibehov
  4. Starta nu med att utveckla ett genomarbetat energihushållningsprogram som är långsiktigt

Remissvaret med bilagda energianalyser kan laddas ner från FEBYs hemsida; Ladda ner

 

Frågor besvaras av; Eje Sandberg, Forum för Energieffektivt Byggande

Tel: 08 6267180


 Dela     Tillbaka  

Nationalarenan 3 – Skandinaviens första plushushotell

2021-01-27

I Arenastaden färdigställs nu Comfort Hotel Solna, Skandinaviens första plushushotell. Byggnaden producerar lika mycket energi som den gör av med och har nu blivit certifierad enligt ”FEBY Guld Plushus”.


  Allmän Energieffektivisering Solvärme & solenergi Referensprojekt

Högeffektiv byggnad för psykiatri

2021-01-12

Större tillbyggnad på Regionsjukhuset i Linköping är nu certifierad som passivhus enligt FEBY kriterierna. Det innebär ett bra inneklimat och en mycket låg energianvändning.


  Allmän Energieffektivisering Solvärme & solenergi Referensprojekt

Våra erfarenheter av att bygga och förvalta energieffektivt

2020-05-05

FEBY Videopresentationer nr 1. Eksta Bostads. Våra erfarenheter av att bygga och förvalta energieffektiva byggnader. VD Christer Kilersjö (40 min). Videolänk: https://youtu.be/WSduExPd__k


  Ventilation Värme Energieffektivisering Solvärme & solenergi

FEBY lanserar nytt kriterium för plushus

2019-12-16

Forum för Energieffektivt Byggande, FEBY, har lagt till en klassning; FEBY Guld Plushus. Det nya tillskottet utgår från byggnader som klarar kraven för FEBY Guld och som därtill kan balansera inkommande energi med utgående energi på årsbasis.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Solvärme & solenergi

FEBY anmäler BBR till Energidirektoratet i Bryssel

2019-11-21

I ett brev till Bryssel påpekar FEBY att Boverkets modell för beräkning av byggnadens energiprestanda tydligt strider mot det EU-direktiv som gäller för samtliga medlemsländer.


  Allmän

Skapa teknikneutrala byggregler

2019-09-05

Boverket har en ny remiss ute om framtida energikrav för byggnader. Forum för energieffektivt byggande pekar på brister i upplägget och hur dessa kan åtgärdas, men anger också att väsentligt skarpare energikrav krävs om vi ska klara energimålen.


  Allmän

Brist på eleffekt lokalt och regionalt skapar problem

2019-05-22

Detta är ett problem som ger stora samhällsekonomiska konsekvenser och bör därför nogsamt analyseras. En av många förklaringar är byggregler som gynnar elbaserad värmeförsörjning, menar Eje Sandberg Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY).


  Ventilation Värme El Energieffektivisering

Forum för Energieffektivt Byggande - årsmötet i Lund

2019-04-24

Även i år kombinerade FEBY årsmötet med ett öppet miniseminarium som denna gång hölls i Rådshuset, Lund. Lågtempererad fjärrvärme i Södra Brunnshög och utvecklingsprojekt för lågenergihus presenterades.


  Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Byggnadssektorns miljöpåverkan saknas i överenskommelsen

2019-01-17

Viktiga frågor för Sveriges energiframtid saknas enligt Forum för Energieffektiva Byggnader och nämner byggreglernas konstruktion och kravnivå och kommenterar de lagda förslagens konsekvenser på värmemarknaden.


  Allmän