Vattenguiden - för dig som granskar vattensituationen

2019-06-27 Kamstrup AB

https://slussen.azureedge.net/image/4932/kamstruplacka.jpg

Vattenbristen har blivit ett återkommande problem i Sverige under våren och sommaren. Samtidigt når cirka 25 procent av det producerade dricksvattnet aldrig konsumenternas kranar, visar siffror från Statistiska Centralbyrån. Här är några användbara tips för dig som är journalist eller vill veta mer om vattensituationen i din kommun.

Var råder det risk för vattenbrist?

SMHI har aktuell information om vilka områden i landet där det råder risk för vatten-brist. Informationen tas fram i samverkan mellan SGU och uppdateras en gång i veck-an.https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/risk-for-vattenbrist

Är månadens grundvattennivåer normala för årstiden?

Hur har grundvattennivåerna sett ut rent historiskt? Hur kommer klimatförändringen att påverka framtidens grundvattenbildning? SGU har siffrorna och förklarar vad de innebär.https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/

Aktuella bevattningsförbud

Branschorganisationen Svenskt Vatten har en ny sida som ger en samlad bild av vat-tenläget, där kommunerna rapporterar in om man inför bevattningsförbud eller går ut med besparingskampanjer. https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattenutmaningar/vattenbrist/

Vart tar dricksvattnet vägen?

Cirka 25 procent av det renade dricksvattnet når aldrig konsumenternas kranar. Det försvinnner på vägen främst i form av läckande rör och ledningar, visar siffror från Statistiska Centralbyrån.https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/vattenanvandning/vattenuttag-och-vattenanvandning-i-sverige/

Hur hög är vattenförlusten i Sverige jämfört med andra länder?

25 procent vattenförlust är en betydligt högre nivå än vad man accepterar i grann-länder som Danmark, Tyskland och Nederländerna där förlusten är mindre än 10 pro-cent. I det första förslaget till det nya dricksvattendirektivet från EU fanns en skriv-ning om att sätta en gräns för vattenförluster fr o m år 2030, men i det nuvarande förslaget föreslås att det ska vara upp till varje medlemsland att bestämma. Ansvarigt svenskt departement i frågan är Näringsdepartementet med Livsmedelsverket som expertmyndighet.

Vilka kostnader leder vattenförlusterna till?

För många vattenbolag kan det idag vara en svår och kostsam uppgift att lokalisera de underjordiska läckorna i ett stort ledningsnät. Det totala investeringsbehovet i dricksvattennätet uppskattas till 5,5 miljarder per år, enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. För att klara det skulle VA-taxorna behöva fördubblas i dagens penningvärde under kommande 20 åren. Fördubblade taxor skulle för en normalvilla in-nebära att vattentjänsterna om 20 år kostar drygt 14 000 kronor per år.

Hur hög är vattenförlusten i min kommun?

Lägsta nivå för SCB:s vattenstatistik är län. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten, vars medlemmar bland Sveriges vattenbolag bidrar med data till SCB:s statistik, skiljer sig vattenförlusterna dock mycket från kommun till kommun. Enligt Svenskt Vattens dricksvattenexpert Birger Wallsten kan siffran variera mellan 20 och upp till 40 procent men det finns även kommuner som har en lägre andel odebiterat vatten. För att få en uppfattning om hur hög vattenförlusten är i din kommun, kontakta kommunens vattenverk.

Hur kan man minska vattenförlusterna?

Läcksökning är en både tids- och resurskrävande uppgift. Inom många kommuner är lösningen idag att använda speciell lyssningsutrustning där man försöker fånga ljud som kan indikera ett läckage. Genom att använda ny digital mätteknik, fjärravläsning och sofistikerade analysverktyg kan ett vattenbolag få reda på mycket om sitt eget distributionsnät – utan några dyra grävarbeten. Ett fullt utnyttjande av tekniken i ar-betet med att minska vattenförluster börjar med att vattenbolaget med hjälp av mo-derna digitala vattenmätare hos den enskilda konsumenten samlar in mätdata med hög frekvens – vanligtvis en gång per dygn eller till och med på timbasis.  

Kamstrups lösningar för vattenmätning

Kamstrup är en världsledande tillverkare av systemlösningar för smart energi- och vattenmätning. Tillsammans med vattenbolag runt om i världen utvecklar vi en rad lösningar för att minska vattenförlusterna och trygga försörjningen av dricksvatten. moderna ultraljudsvattenmätare, högpresterande fjärravläsningslösningar, avancerad övervakning av tryck och läckage samt intelligent dataanalys. Läs mer om våra vatten-lösningar: https://www.kamstrup.com/se-se/vattenlosningar Ladda ned ”Vattenguiden – tips för dig som granskar vattensituationen i din kom-mun”https://www.kamstrup.com/se-se/landing-pages/vattenforlust

 


 Dela     Tillbaka  

Ny metod avslöjar vattenläckor på Gotland

2019-07-01

Nivåerna i Gotlands vattenmagasin är fortsatt låga inför den kommande Almedalsveckan trots bevattningsförbudet som infördes redan den 1 april. Nu testas en ny digital lösning från Kamstrup på Gotland som ger frekventa mätdata från varje hushåll.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Kamstrup i Almedalen

2019-06-26

Kamstrup i Almedalen: Kan digitalisering och smarta elnät lösa effektbristen?


  Allmän

Kamstrup ställer ut på Vattenstämman i Örebro

2019-05-13

Sverige har ett av världens bästa dricksvatten. Tyvärr går alldeles för mycket av vårt rena vatten idag förlorat på grund av läckage som en följd av otäta ledningsnät.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Vi ses väl på Elfack 7-10 maj?

2019-04-24

Trygg och säker energi är nyckeln till det hållbara samhället. Framtidens energisystem bygger vi tillsammans, så kom förbi vår monter för att diskutera branschens utmaningar och titta på de lösningar som skapar en hållbar försörjningsverksamhet.


  El

Ska du besöka konferensen Rörnät & Klimat 26-27 mars?

2019-03-18

I så fall är du varmt välkommen till vår miniutställning där vi kommer att diskutera hur vi kan hjälpa dig att minska vattenförlust med hjälp av smart mätning.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Data blir hårdvalutan i det smarta energisystemet

2019-02-20

Patrik Nilsson är ett välkänt namn för många som sysslar med innovation och utveckling inom energibranschen. I rollen som vd för det danska teknologiföretaget Kamstrup har han påbörjat arbetet för att ta sig an en av branschens stora utmaningar.


  Vatten & avlopp (yttre VA) El

Kamstrup välkomnar Jörgen Svensson

2019-02-04

Vår målsättning är att vara din långsiktiga partner och för att på bästa sätt kunna möta framtidens utmaningar inom vattenbranschen tillsammans har vi anställt ytterligare en säljare som kan hjälpa dig hitta rätt smart mätarlösning för era behov.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Kamstrup och Siemens i storskaligt smart mätprojekt i Irland

2019-01-30

Kamstrup och Siemens kommer tillsammans att leverera en lösning som inkluderar 250 000 smarta elmätare, ett fjärravläsningssystem och ett datahanteringssystem till det irländska energibolaget ESB Networks.


  El Referensprojekt

Kamstrup ställer ut på Distributionsdagarna den 23-24/1

2019-01-14

Vi kommer att finnas på plats som utställare på Distributionsdagarna som anordnas av Energiföretagen på Stockholm Quality Hotel Globe.


  Värme Projekterings- & förvaltningsprogram