Fjärrvärmeleveranserna ökade under 2023

2024-06-13 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/stad2.png

Energiföretagen Sverige har publicerat den samlade statistiken över fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2023 som visar att leveranserna av fjärrvärme ökade.

2023 var en betydligt kallare år i hela landet. Särskilt i norra Sverige hade man köldperioder som både var betydligt kallare och längre. Fjärrvärmeleveranserna till slutkund ökade från 48,3 (2022) till 50,9 TWh (2023).

Elproduktionen i kraftvärmeverk minskade med 672 GWh jämfört med 2022 vilket berodde på ett mycket ansträngt marknadsläge för biobränslen (sämre tillgång och mycket höga priser) samtidigt som elpriserna inte kunde kompensera för de mycket höga biobränslepriserna.

Fjärrvärmeföretag fasar ut användning av fossila bränslen!

140 fjärrvärmenät levererade fossilbränslefri fjärrvärme och ytterligare 84 nät hade mindre än 0,1 procent fossila bränslen i sin produktion. De sammanlagda utsläppen av klimatgaser från produktion av fjärrvärme ökade med knappt 0,24 miljoner ton koldioxidekvivalenter jämfört med 2022 vilket beror på flera faktorer: ökade leveranser av fjärrvärme, ökad andel plastavfall som behandlades i avfallsförbränningsanläggningar och att andelen fossila bränslen ökade från 1,9 procent 2022 till 2,2 procent 2023. En mycket ansträngd marknad för biobränslen i kombination med långa köldperioder tvingade några anläggningar att använda mer fossila bränslen för att klara leveranserna av fjärrvärme. Samtidigt minskade elproduktionen i kraftvärmeverken vilket ledde till att de totala utsläppen av klimatgaser från fjärrvärme- och elproduktion minskade från 7,6 TWh (2022) till 6,9 TWh (2023).

Fjärrvärmebranschen har jobbat intensivt med att fasa ut fossila bränslen ända sedan början av 1990-talet och går nu in i slutspurten för att bli av med den kvarvarande andelen fossilt. Detta kräver stora investeringar då merparten av de kostnadseffektiva åtgärderna redan gjorts. Branschen fortsätter också att söka nya samarbeten för ökad användning av industriell och övrig spillvärme. Vi arbetar även med lagring av värme för att jämna ut produktionen under kallare perioder, utveckling av lågtempererade fjärrvärmenät och djupgeotermi, installation av solvärme med lagring, utveckling av teknik för att avskilja och lagra koldioxid från bio- och avfallseldade pannor, etcetera.

Hög andel återvunnen energi

Fjärrvärme är en av de viktigaste anledningarna till att Sverige har nått sina klimat- och miljömål.  Enligt Naturvårdsverket ”Att oljeeldning för uppvärmning av bostäder och lokaler till stor del har ersatts av biobränslebaserad fjärrvärme är den omställning som lett till den största minskningen av Sveriges totala växthusgasutsläpp.” (läs mer på naturvårdsverket.se). Minskningen av klimat- och miljöpåverkande utsläpp beror på att det används alltmer återvunna (53 procent 2023) och förnybara bränslen (42 procent 2023) och att energin används på ett mer effektivt sätt.

Det genomsnittliga utsläppet från fjärrvärme ökade från 51,4 (2023) till 53,5 g CO2ekv/kWh levererad fjärrvärme (2023) vilket beror på att mer plastavfall behandlades i avfallsförbränningsanläggningar och att användning av fossila bränslen ökade med 269 GWh.

Jämfört med 2022 ökade användningen av fasta biobränslen med ca 1774 GWh samtidigt som 69 GWh mer avfall behandlades genom förbränning. Utsläppen av klimatgaser från behandling och energiåtervinning av restavfall ökade med 0,17 miljoner ton vilket främst beror på att mängden plastavfall med fossilt ursprung har ökat i samhället. Det trots alla samhällets och fjärrvärmebranschens ansträngningar att öka insamling, sortering och materialåtervinning av avfall.   

Många fjärrvärmeföretag producerar el och värme samtidigt i så kallad kraftvärme. Allt fler hetvattenpannor (enbart värmeproduktion), producerar el med hjälp av ORC-teknik som omvandlar värme till el och på många håll i landet återvinns värme som blir över i andra verksamheter. Det kan vara restvärme från industrier eller spillvärme från datahallar, köpcentrum och städernas avloppsreningsverk, rötgaser från bioavfall, avfallsgaser från gamla deponier som fortfarande läcker ut klimatgaser eller värme som tas ut med hjälp av rökgaskondensering. Spillvärmen håller i allmänhet relativt låg temperatur och behöver uppgraderas med hjälp av värmepumpar. Under 2023 kom drygt 25 procent av den tillförda energin till fjärrvärme från sådan överbliven och tillvaratagen värme, varav användningen av industriell restvärme var 4,6 TWh.

Fjärrvärmen är resurseffektiv

Branschen hade en mycket låg användning av primära resurser för att leverera fjärrvärme till slutkund.  I genomsnitt omvandlades varje kWh primärenergi till drygt 5 kWh fjärrvärme som kunde levereras till kund, en omvandlingsfaktor betydligt högre än konkurrerande system som värmepumpar kan leverera under året. Det beror på att branschen använder stora mängder spillvärme och annan återvunnen energi som annars skulle gå till spillo.

Bilden nedan visar fördelningen av tillförd energi till fjärrvärmeproduktion. Merparten av fjärrvärmen kommer från återvunnen energi (53 procent) och förnybara källor (42 procent).

I diagrammet Fjärrvärmens bränslemix 2023 (nedan) visas ursprunget för den tillförda energin för fjärrvärmeproduktionen i Sverige 2023.Här kan du läsa mer om tillförd energi till kraft- och fjärrvärmeproduktion.

Energiåtervinning av avfall står för 71 procent av klimatutsläppen från fjärrvärmeproduktion

Energiåtervinning av restavfall – som kvarstår efter insamling, sortering och materialåtervinning – står för 71 procent av klimatutsläppen av fjärrvärmeproduktionen i Sverige. Att restavfall behöver behandlas är en konsekvens av ett misslyckande med att skapa cirkulära flöden i samhället. Diagrammet nedan visar fördelningen av klimatutsläpp från fjärrvärme i hela landet.  Idag står fossila bränslen och torv för sammanlagt 16 procent av klimatutsläppen. I en mycket nära framtid kommer fossila bränslen att fasas ut helt, samtidigt som andra delar av fjärrvärmeverksamheten bli mer hållbar. Exempelvis kommer transporter att ske antingen med elfordon eller lastbilar som använder biodrivmedel, vätgas eller biogas. Detta innebär att utsläppen från energiåtervinning av avfall kommer att bli den viktigaste återstående utmaningen för fjärrvärmen. Energiföretagen samarbetar med Naturvårdsverket, kunder och andra aktörer i samhället för att minska mängden restavfall, och i synnerhet plastavfall, som går till miljöbehandling.

Nationell utsläppsfaktor för utsläpp av fossila klimatgaser från förbränning av avfall

Nyligen presenterade Avfall Sverige en nationell utsläppsfaktor för utsläpp av fossila klimatgaser från förbränning av avfall. Bakgrunden till publiceringen är att Värmemarknadskommittén rekommenderar en metod som syftar till att initiera ett parallellt informationsspår i avfallets aktörskedja. För detta har VMK bland annat utgått från de rekommendationer som Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och HSB tagit fram till sina medlemmar.

VMK är överens om att det viktigaste är att den totala mängden plastavfall och dess behandlingsutsläpp minskar. Det är därför viktigt att på sikt hitta en metod som leder till ändamålsenlig styrning och som ökar möjligheten och viljan att påverka i rätt riktning. När det gäller metod för redovisning kan VMK endast rikta sig till de intressenter som berörs av överenskommelsen, dvs. till energianläggningar och fastighetsägare.

Med anledning av ovanstående har Avfall Sverige tagit fram följande nationella utsläppsfaktor: 0,46 ton CO2-ekv per ton förbränt avfall.

Mer om det och Avfall Sveriges fortsatta arbete kan ni läsa hos Avfall Sverige och på vår hemsida

Fjärrvärmens miljövärden i genomsnitt

Nedan finns fjärrvärmens miljövärden i genomsnitt för forskare och andra som kan ha nytta av medelvärdena. Dessa är inte avsedda att användas av fjärrvärmekunder som vill beräkna och redovisa sina utsläpp, inte heller för att jämföra utsläppen mellan enskilda fjärrvärmenät. Fjärrvärme är lokalt producerad och har helt olika förutsättningar vad gäller produktion, tillgång till industriell restvärme och övrig spillvärme, avfall, biobränslen, nätens storlek, ålder och avstånd till bostäder och lokaler, produktionsanläggningens ålder, effektivitet och verkningsgrad eller tidigare investeringar i nät och fjärrvärmeproduktion. Merparten av utsläppen från enskilda nät beror på om anläggningen miljöbehandlar och energiåtervinner restavfall som blir kvar efter insamling, sortering och materialåtervinning. Många kommuner och verksamheter skickar idag sitt restavfall till andra kommuner för miljöbehandling. Det är ett effektivt sätt att behandla genom förbränning och energiåtervinna restavfallet men det innebär också att det blir helt fel att jämföra utsläppen mellan kommuner och fjärrvärmenät utan att ta hänsyn till ovanstående och andra faktorer. Fjärrvärmenät är dessutom inte sammankopplade på samma sätt som elnät, utan är normalt lokala eller regionala.

Miljövärden för Sverige år 2023


Här kan du se fjärrvärmens lokala miljövärden för 2023.

Källa: Energiföretagen 

 


 Dela     Tillbaka  

Saira Alladin ny vd för Installatörsföretagen

2024-07-04

Bransch- och arbetgivarorganisationen Installatörsföretagen har utsett Saira Alladin till ny vd. Hon kommer närmast från rollen som Vice President Asset Management på Ellevio och tillträder som vd för Installatörsföretagen den 1 oktober 2024.


Allmän Arbetsmarknad

Lägre elpriser med mer vatten, vind och sol

2024-07-04

Under första halvåret 2024 har elpriserna i Sverige legat mellan 20 och 30 procent lägre jämfört med förra året. Elproduktionen liksom elanvändningen ökade med 6–7 procent. Detta enligt siffror från Energiföretagen.


El Utbildning & FoU

Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område

2024-07-04

I det europeiska samverkansprojektet, Digital Twins for Positive Energy Districts (DT4PEDs) utvecklas en digital tvilling för att utforska hur ett energipositivt och klimatneutralt område kan realiseras.


Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Godkänt: 36 miljarder till nytt stöd för bio-CCS

2024-07-03

EU-kommissionen godkänner Energimyndighetens nya stödsystem för bio-CCS genom omvänd auktion. En första utlysning beräknas öppna efter sommaren.


Allmän Utbildning & FoU

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet

2024-07-02

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.


Värme Utbildning & FoU

66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren

2024-07-02

Bara i Stockholm släpptes det ut 66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren under 2023, rapporterar sverigesradio.se.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp

2024-07-01

Svenskt Vatten släpper rapporten Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp vid avloppsreningsverk.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bostadsbolag kyler ner hyresgästerna

2024-07-01

Botkyrkabyggen öppnar så kallade "cold spots" dit hyresgästerna kan gå för att kyla ner sig en stund, rapporterar tidningen Mitt i Stockholm.


Kyla

Elsystemets flexibilitet ska förbättras

2024-06-27

Energimyndigheten får i uppdrag att förbättra flexibilitet i elsystemet.


El Utbildning & FoU

Innovationsupphandling Smart styrning i småhus

2024-06-27

Beställarnätverket, BeSmå, utlyser en innovationsupphandling om integrerad smart styrning för småhus.


Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU