Utsläppen minskar men övergödningen fortsatt problem

2017-12-04 Slussen Building Services

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/havs.pngFotograf: Maja Kristin Nylander

Utsläppen av kväve och fosfor från Sverige till våra hav minskar - men fortfarande är övergödningen ett stort problem i Östersjön.

Antalet främmande, invasiva arter ökar kraftigt i både Östersjön och i Västerhavet.

Det visar Havs- och vattenmyndighetens, HaV, bedömning av miljötillståndet i Östersjön och Nordsjön som nu går ut på nationell remiss.

Bedömningen ingår i arbetet med att genomföra EU:s havsmiljödirektiv i Sverige. Havsmiljödirektivet omfattar marina vatten från kusten till yttersta gränsen för ekonomisk zon (EEZ). Syftet är att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i Europas hav till 2020.

HaV:s bedömning av miljötillståndet i Östersjön och Nordsjön går nu på remiss till flera myndigheter, organisationer och kustlänsstyrelser fram till mitten av april nästa år. Fram till 13 april 2018 finns den att läsa på HaV:s hemsida. HaV tar beslut om bedömningen i juli och senast oktober 2018 ska den vara inskickad till EU-kommissionen.

I den inledande bedömningen av miljötillståndet som HaV nu skickar ut på remiss analyseras hur havsmiljön mår och var den största påverkan kommer ifrån. Analysen bygger på insamlade miljödata främst från 2012 -2016.

Positiva trender

- Vi ser vissa positiva trender i miljötillståndet i Nordsjön och Östersjön sedan vår förra bedömning 2012. Tillförseln av näringsämnen minskar, halter av farliga ämnen är oförändrade eller på väg neråt och flera fiskbestånd håller på att återhämta sig. Men för bottenlevande arter i Östersjön, som torsk, är situationen fortfarande allvarlig och antalet främmande invasiva arter ökar dramatiskt, säger Ylva Engwall, utredare havs- och vattenmiljöenheten på HaV.

- Även om näringstillförseln minskar så ser vi inte effekterna på övergödningen än, det tar flera år innan det är mätbart. Ett fortsatt åtgärdsarbete för att minska tillförseln från land är viktigt då övergödning fortfarande är ett av de största miljöproblemen, framför allt i Östersjön.

Havsmiljödirektivet infördes i svensk lagstiftning i november 2010 genom havsmiljöförordningen. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ansvarar för genomförandet genom till exempel åtgärder, föreskrifter, vägledningar, bidrag till olika projekt och information. Arbetet sker i sexåriga förvaltningsperioder.Havsmiljödirektivet omfattar marina vatten från kusten till yttersta gränsen för ekonomisk zon (EEZ).

Marin nedskräpning

Generellt så visar HaV:s analys att Sverige inte uppnår god miljöstatus i haven till 2020 även om det finns lokala undantag. Här är några exempel på HaV:s bedömning av miljötillståndet i våra havsområden:

  • Kattegatt, Öresund och Skagerraks kustvatten bedöms som övergödda. Skagerraks utsjö bedöms däremot uppnå god miljöstatus. I Östersjön så bedöms alla utsjöområden som övergödda. Kustvattnen i norra Bottenhavet och norra Bottenviken bedöms däremot uppnå god miljöstatus.
  • Senaste bedömningen från det regionala samarbetet i Helcom (Helsingforskommissionen) visar tydliga, nedåtgående trender för kvävebelastning från Sverige i alla bassänger i Östersjön. Samma sak gäller för fosfor.
  • Flera års belastning har byggt upp ett förråd av näringsämnen i Östersjön. Förrådet ligger i bottensedimentet men är bara fast där när syrehalterna är tillräckligt höga. Påverkan från den så kallade interna belastningen verkar synas i bland annat i Bottenhavet, där oorganiska fosforhalter visar en stadig ökning, trots minskat fosforutsläpp från land.
  • Marin nedskräpning fortsätter att vara ett problem. Endast Bottniska viken visar en nedåtgående trend i strandskräp och uppnår därför god status.
  • Bestånden av knubbsäl i Västerhavet och gråsäl i Östersjön ökar i antal men uppnår inte god hälsostatus.
  • Antalet tumlare är hög i Västerhavet men kritiskt låg i Östersjön. Tumlare har troligtvis kraftigt nedsatt reproduktionsförmåga på grund av miljögifter som PCB (polyklorerade bifenyler) men tillförlitliga studier i svenska vatten saknas.
  • Det går bra för de flesta häckande och övervintrande fåglarna men gruppen med bentiskt födosökande arter, det vill säga fåglar som äter musslor, till exempel ejder, når inte god miljöstatus i vare sig Västerhavet eller Östersjön under vintern.

Fiskets påverkan på havsmiljön bedöms utifrån om det är långsiktigt hållbart, baserat på underlag från internationella havsforskningsinstitutet, ICES.

- Både i Östersjön och i Västerhavet är situationen generellt fortfarande svår för fiskbestånden. Men det finns tecken på viss återhämtning för bland annat strömming, skarpsill och rödspätta i Östersjön samt för sill, rödspätta, kummel och gråsej i Västerhavet, säger Norbert Häubner, utredare på havs- och vattenmiljöenheten på HaV.

Påverkas mest negativt

Havsmiljön påverkas av flera typer av aktiviteter både från land och i havet, tillsammans med rester från tidigare aktiviteter (exempelvis fosfor på havsbottnarna). HaV:s analys visar att landbaserade näringar och sjöfart påverkar havsmiljön mest negativt medan yrkesfiske, marin turism och rekreation är de näringar som drabbas hårdast ekonomiskt av dålig havsmiljö.

De aktiviteter som har mest att vinna på en förbättrad havsmiljö är yrkesfiske, marin turism och alla aktiviteter som kan definieras som marin rekreation. Marin turism utvecklas kraftfullt med ett ökat förädlingsvärde på 7,8 procent per år (2010-2015). Yrkesfiskets omsättning är mindre än en procent av den marina sektorns omsättning.

Den inledande bedömningen kommer också att ligga till grund för att uppdatera HaV:s åtgärdsprogram för havsmiljön som ska beslutas 2021.

Länk till HaV-remissen "Bedömning av miljötillståndet i Östersjön och Nordsjön 2016"

Läs mer om Havsmiljödirektivet


 Dela     Tillbaka  

Mårten Winkler prisas för bästa examensarbetet inom VA

2018-05-23

Svenskt Vatten delar årligen ut pris till "bästa examensarbete inom VA-området". Detta görs för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-området.


Skärp regleringen av elnätsbolagens intäkter

2018-05-21

Sju organisationer framför, i ett brev till regeringen, krav på att skärpa regleringen av elnätsbolagens intäkter.


Slussen.biz säkerställer personuppgifterna

2018-05-18

Slussen.biz ska bli bäst i klassen på regelrätt personuppgiftshantering med målet att vinna befintliga såväl som potentiella kunders förtroende i frågan.


Årsmöte i Svensk Ventilation

2018-05-18

Välbesökt och effektivt årsmöte i en bransch med högkonjunktur. Så kan man sammanfatta branschorganisationen Svensk Ventilations årsmöte som hölls 17/5 i Stockholm.


Regeringen vill ändra skatteregler för utländsk hyrpersonal

2018-05-17

Skatten ska skärpas för utländska företag som hyr ut arbetskraft till bland annat byggsektorn. Det föreslår regeringen nu efter förhandlingar med Vänsterpartiet. Syftet är göra konkurrensen mer rättvis, enligt sverigesradio.se.


Svenskt Vatten nöjda med fosforbesked

2018-05-17

Samtliga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna anser att det bör finnas ett nationellt mål om återföring av fosfor från stad till land. Det framgår av en enkät som Vetenskapsradion gjort.


Högtryck på IFAT

2018-05-16

Mycket folk, otroligt många utställare och mycket produkter. Slussen.biz har pratat med Bernt Bodin som befinner sig på IFAT-mässan i München.


WWFs Climate Solver Nordic 2018

2018-05-16

Två svenska innovationer finns med bland WWFs Climate Solver Nordic 2018.


Analys av vattenförsörjningen i jordbruket

2018-05-15

Jordbruksverket har analyserat vattenförsörjningen i jordbruket med hänsyn till förväntade klimatförändringar, marknaden och den gemensamma jordbrukspolitikens utveckling.


Ny utvärdering av Belok och BeBo

2018-05-14

På uppdrag av Energimyndigheten har Copenhagen Economics genomfört en förstudie för att utvärdera måluppfyllelsen för tre olika delmål, hos innovationsklustren Belok och BeBo.