Översvämningskartor är inte pålitliga

2018-12-11 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/översvämmning.jpg

Kartorna ska förutse vårfloder och översvämningsrisker och bygger på antaganden och befintliga data, men de är inte kalibrerade mot verkligheten, säger Nancy Joy Lim, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

 

Nancy Joy LIm
Nancy Joy Lim

Stora felmarginaler

Nancy Joy Lim säger att väldigt många människor bor i städer som är hotade av översvämningar och att risken för översvämning har ökat på grund av klimatförändringarna, där extrema regnmängder blir vanligare.

Översvämningskartorna man använder visar utbredningen av vatten för ett hundraårsflöde och Nancy har under många år jämfört dessa kartor med verkligt utfall och sett att felmarginalerna är särskilt stora vid väldigt flacka områden.

- Det är jättesvårt att veta hur mycket som kommer att översvämmas vid sådana områden och våra översvämningskartor måste därför uppdateras, säger Nancy Joy Lim.

Man bygger strandnära

Nu finns ett stort intresse för att bebygga områden som ligger strandnära, trots översvämningsriskerna, eftersom de är attraktiva.

- Gävle Strand är ett exempel på hur det skulle kunna bli väldigt kritiskt om man utgått från osäkra, eller felaktiga kartor och med klimatförändringarna så vet man inte hur mycket vattnet kan komma att stiga.

En falsk trygghet

En översvämningskarta skapas från en helt teoretisk modell som bygger på andra modeller och befintliga data. Kartorna används sedan för samhällsplanering, vid detaljplanering, för att avgöra om man överhuvudtaget ska bygga på området och även försäkringsbolagen baserar sina riskbedömningar på samma kartor.

Man litar på dessa kartor och Nancy menar att de inte är så pålitliga, eftersom de tas fram av olika konsultfirmor som använder olika modeller och olika data för att beräkna vattnets utbredning vid översvämningar.

- Jag har tittat på osäkerheten med översvämningskartorna, hur de påverkas av de olika data och processer man använder och jag ser att man kan få olika resultat.

Viktigt att visa osäkerheten

Nancy vill att man istället för att använda en bestämd gräns, som bara visar var det ska blir översvämning respektive torrt, också redovisar var man är osäker, de kritiska områdena. Att man genom att visa även de osäkra områdena kan få större marginaler.

- När man använder denna typ av kartor, med bestämda gränser, kan man tro att den informationen är korrekt, men ingen vet egentligen var gränsen ska ligga eftersom vattnet kan flyta på olika sätt.

Bäddat för obehagliga överraskningar

Hon har sett att man inom kommunernas planeringsavdelningar börjat uppmärksamma denna osäkerhet och modellernas begränsningar, men att man inte praktiserar det och att det är problemet. Hon tror att osäkerhet inte är något man vill höra när man försöker besluta om byggnation och att man inte heller har kunskapen hur man ska använda denna typ av information inom planering.

- Det kan ge obehagliga överraskningar för kommuner om områden översvämmas trots att översvämningskartan visat att de var säkra.

Det rullar bara på

Hon efterlyser att de som producerar kartorna ska ha ett ansvar för att för att visa osäkerheterna, kommunicera dem och informera användarna om begränsningarna.

Som det är nu kan kommunerna bli ansvariga för hur de använder dessa kartor om de var medvetna om de fel eller begränsningar som är inbyggda i kartorna.

- Nu rullar det bara på, kartorna finns och man bygger på och det kommer att finnas hus vid dessa kartors översvämningsgränser, säger Nancy Joy Lim.

Källa: Högskolan i Gävle


 Dela     Tillbaka  

Stort intresse för Stockholms VA-utveckling

2019-03-26

Slussen.biz fanns på plats, tillsammans med inte mindre än 3500 besökare, när Stockholm Vatten och Avfall bjöd in till öppet hus i Henriksdals reningsverk.


Nytt API för energideklarationer

2019-03-26

Boverket har utvecklat ett API som ger tillgång till uppgifter från energideklarationsregistret. Det är samma uppgifter som redan nu är sökbara och kan nås på Boverkets webbplats för energideklarationer.


Nu kartläggs västeråsarnas inställning till energifrågor

2019-03-25

I dagarna har forskare och studenter vid Mälardalens högskola (MDH) genomfört en storsatsning för att kartlägga villaägares beteende och inställning till energi- och klimatfrågor.


Branschen är enig – moderna byggregler för brandskydd behövs

2019-03-21

Den 5 mars träffade Sveriges fyra största intresseorganisationer inom brandskydd Kommittén för modernare byggregler. Gemensamt överlämnades utredningen med lösningsförslag till hur Sverige kan få moderna byggregler för brandskydd.


Ny skrift om God innemiljö i skolor från SKL

2019-03-21

Sveriges kommuner och landsting, SKL, presenterar skriften God innemiljö - faktorer som påverkar inomhusmiljön i våra skolor.


Fastighetsägarna har överlämnat färdplan till regeringen

2019-03-21

Branschorganisationen Fastighetsägarna har lämnat över sin färdplan för uppvärmning till regeringen.


Mest mikroplaster i tillflöden

2019-03-21

Det är mest mikroplaster i tillflöden. Det visar första studien av de stora svenska sjöarna.


Positiv utveckling för kylinstallationer 2018

2019-03-20

Vårens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. 2018 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer i Sverige ha uppgått till strax över 9 miljarder kronor. Utfallet innebär en ökning med drygt 5 procent jämfört med 2017.


Utvärdering av onlinesensorer för detektion av föroreningar

2019-03-19

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Elektronisk tunga och andra onlinesensorer för detektion av föroreningar i dricksvattennätet – en utvärdering.


Ny rapport om Klimatbedömningsmetoder

2019-03-19

LÅGAN, som är en samarbetsorganisation i byggbranschen, släpper en ny rapport om klimatbedömningsmetoder.