Fel, brister och skador kostar över 50 miljarder per år

2018-12-19 Slussen Building Services

Boverket har på regeringens uppdrag gjort en kartläggning av fel, brister och skador i byggsektorn. Kartläggningen omfattar ny- och ombyggnation av byggnader (småhus, flerbostadshus samt lokal-, industri- och ekonomibyggnader). Den visar att det främst är vatten- och fuktproblem som dominerar skadebilden. Boverket uppskattar att de fastighetsekonomiska kostnaderna för fel, brister och skador i byggsektorn varje år är minst 50 miljarder kronor, förmodligen betydligt mer.

Läs och ladda ner rapporten "Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn" på Boverkets webbplats.

Boverket har använt sig av en kombination av olika metoder för att genomföra den här kartläggningen eftersom tillgången till nationell statistik är begränsad. Boverkets kartläggning har förutom tillgänglig statistik gjorts via samtal och djupintervjuer med branschens aktörer som har verifierats genom en enkätundersökning. Boverket har trots de problem som finns med tillgänglig statistik försökt att ge en saklig och trovärdig beskrivning av fel, brister och skador i byggsektorn.

Problem med vatten och fukt är vanligast
I kartläggningen är det i första hand vatten och fukt som ofta orsakar problem. Det är främst vattenskador i kök och våtrum, läckande låglutande tak, gårds- och terrassbjälklag, fukt i byggnadens konstruktion och läckage genom ytterväggar. De här problemen återkommer hela tiden i samtal med aktörer och i vår enkätundersökning.

Boverket bedömer att byggskador som orsakas av vatten och fukt inte har minskat. Det finns dock aktörer som vidtagit systematiska åtgärder för att minimera problemen och de uppger själva att de når goda resultat.

Vanliga orsaker till byggskador
Fel, brister och skador uppstår i samtliga skeden av ett byggprojekt. I den här kartläggningen liksom i tidigare undersökningar är tidsbrist, bristande motivation och brist på kompetens de enskilt största orsakerna till fel, brister och skador.  Bristande motivation uppges av aktörerna vara en viktig orsak, särskilt i produktionsskedet bland entreprenörerna. Däremot upplevs inte tolkning av lagar och regler vara en orsak till att fel, brister och skador uppstår. Det finns mycket som talar för att erfarenhetsåterföringen är bristfällig vilket ökar risken för att samma fel upprepas. Kunskapen om hur man ska bygga anser man finns i sektorn men måste spridas till alla aktörer i byggsektorn.

Mycket höga kostnader    
Boverket har uppskattat de fastighets- och samhällsekonomiska kostnader som orsakas av fel, brister och skador inom byggsektorn. Kostnaderna är mycket svårbedömda, men uppskattningarna syftar till att visa på kostnadernas storleksordning.

De sammanlagda fastighetsekonomiska kostnaderna för interna och externa åtgärder samt kostnader knutna till ineffektiv resursanvändning bedöms uppgå till 59-73 miljarder kronor per år (räknat på 2016 års produktionsvolymer). För att ge en uppfattning om vad beloppen motsvarar är det ett nyproduktionsbortfall på mellan 11 000 och drygt 17 000 lägenheter i flerbostadshus.

Om hänsyn dessutom tas till indirekta följdeffekter bedöms de totala fastighetsekonomiska kostnaderna kunna uppgå till så mycket som 83-111 miljarder kronor per år. Om man även lägger till slöseriet knutet till ineffektiv resursanvändning under produktionen så motsvarar det ett bortfall på 27 000–33 000 lägenheter.

Om man utvidgar bedömningen till att omfatta de samhällsekonomiska konsekvenserna, där de fastighetsekonomiska konsekvenserna ingår som en delmängd, så tillkommer ett antal följdeffekter med tillhörande kostnader. Exempelvis tidsförluster, ökad ohälsa för anställda, försämrad inomhusmiljö, konsekvenser för miljön med mera.

Det huvudsakliga ansvaret för att komma tillrätta med problemen ligger hos branschens aktörer. Staten kan påverka genom att förändra regelverk, anslå medel till oberoende forskning för att öka kunskapen samt göra olika satsningar för kunskapsspridning.

Källa: Boverket


 Dela     Tillbaka  

Tillverkare vill inte att Svenskt Vatten talar om silver

2019-07-05

Tillverkaren Polygiene hotar med stämning av Svenskt Vatten om organisationen inte upphör med sina uppmaningar att inte använda produkter som innehåller silver. Det berättar Svenskt Vatten i ett pressmeddelande.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Rörsystem i Helsingborg prisat

2019-07-04

Helsingsborgs stad vinner det Hållbara framtidspriset 2019. Kommunen får priset för sin mycket innovativa satsning, Tre Rör Ut, ett världsunikt avloppssystem i Oceanhamnen i Helsingborg.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Mot rekordår för både vindkraft och nettoexport av el

2019-07-04

När halva 2019 gått har Sverige redan nettoexporterat nära 14 TWh el. Vi är därmed på väg mot ett rekordår. Rekord gäller också för vindkraftens första sex månader, där vi kan nå en produktion på 20 TWh när helåret summeras.


  El Utbildning & FoU

SGU letar PFAS-spår

2019-07-04

Sveriges geologiska undersökning, SGU, kartlägger platser där bränder släckts med hälsofarligt brandskum, rapporterar sverigesradio.se


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

HaV ger bidrag för att säkra tillgången till dricksvatten

2019-07-04

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, kommer att fördela 45 miljoner kronor till länsstyrelserna för att säkra bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Krönika: Frisk luft till alla - ventilera mera .. eller?

2019-07-03

Som sig bör levererar Slussen.biz krönikör, Lars Andrén, rykande het sommarläsning. Den här gången på temat ventilation. Läs den på stranden, altanen eller på tåget på väg till semestermålet.


  Ventilation Krönikor

Kommunen ansvarig att utreda PFAS-förorening

2019-07-03

I över fyra år har flera familjer i Hudiksvalls kommun tvingats hämta dricksvatten i dunkar efter att brandskum förorenat brunnarna. Nu har Mark- och miljööverdomstolen slagit fast att kommunen har ansvaret att utreda problemen, rapporterar sr.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Investeringsstöd till företag som gjort energikartläggning

2019-07-02

Energimyndigheten förbereder en utlysning inom projektet Teknikutveckling och innovation som vänder sig till små och medelstora företag som vill använda sin energi effektivare.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Ny vd för BIM Alliance

2019-07-01

Till ny vd för BIM Alliance utses Susanne Nellemann Ek. Hon är idag vd för Geoforum Sverige.


  Allmän Projekterings- & förvaltningsprogram Arbetsmarknad

Avgasrening flyttar föroreningar från luft till vatten

2019-06-28

Nästa år införs svavelkrav som tvingar all internationell sjöfart att minska utsläppen av svaveldioxid till luften. Många rederier väntas då installera skrubbrar som tvättar avgaserna med havsvatten som sedan släpps ut förorenat i havet.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU