Fel, brister och skador kostar över 50 miljarder per år

2018-12-19 Slussen Building Services

Boverket har på regeringens uppdrag gjort en kartläggning av fel, brister och skador i byggsektorn. Kartläggningen omfattar ny- och ombyggnation av byggnader (småhus, flerbostadshus samt lokal-, industri- och ekonomibyggnader). Den visar att det främst är vatten- och fuktproblem som dominerar skadebilden. Boverket uppskattar att de fastighetsekonomiska kostnaderna för fel, brister och skador i byggsektorn varje år är minst 50 miljarder kronor, förmodligen betydligt mer.

Läs och ladda ner rapporten "Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn" på Boverkets webbplats.

Boverket har använt sig av en kombination av olika metoder för att genomföra den här kartläggningen eftersom tillgången till nationell statistik är begränsad. Boverkets kartläggning har förutom tillgänglig statistik gjorts via samtal och djupintervjuer med branschens aktörer som har verifierats genom en enkätundersökning. Boverket har trots de problem som finns med tillgänglig statistik försökt att ge en saklig och trovärdig beskrivning av fel, brister och skador i byggsektorn.

Problem med vatten och fukt är vanligast
I kartläggningen är det i första hand vatten och fukt som ofta orsakar problem. Det är främst vattenskador i kök och våtrum, läckande låglutande tak, gårds- och terrassbjälklag, fukt i byggnadens konstruktion och läckage genom ytterväggar. De här problemen återkommer hela tiden i samtal med aktörer och i vår enkätundersökning.

Boverket bedömer att byggskador som orsakas av vatten och fukt inte har minskat. Det finns dock aktörer som vidtagit systematiska åtgärder för att minimera problemen och de uppger själva att de når goda resultat.

Vanliga orsaker till byggskador
Fel, brister och skador uppstår i samtliga skeden av ett byggprojekt. I den här kartläggningen liksom i tidigare undersökningar är tidsbrist, bristande motivation och brist på kompetens de enskilt största orsakerna till fel, brister och skador.  Bristande motivation uppges av aktörerna vara en viktig orsak, särskilt i produktionsskedet bland entreprenörerna. Däremot upplevs inte tolkning av lagar och regler vara en orsak till att fel, brister och skador uppstår. Det finns mycket som talar för att erfarenhetsåterföringen är bristfällig vilket ökar risken för att samma fel upprepas. Kunskapen om hur man ska bygga anser man finns i sektorn men måste spridas till alla aktörer i byggsektorn.

Mycket höga kostnader    
Boverket har uppskattat de fastighets- och samhällsekonomiska kostnader som orsakas av fel, brister och skador inom byggsektorn. Kostnaderna är mycket svårbedömda, men uppskattningarna syftar till att visa på kostnadernas storleksordning.

De sammanlagda fastighetsekonomiska kostnaderna för interna och externa åtgärder samt kostnader knutna till ineffektiv resursanvändning bedöms uppgå till 59-73 miljarder kronor per år (räknat på 2016 års produktionsvolymer). För att ge en uppfattning om vad beloppen motsvarar är det ett nyproduktionsbortfall på mellan 11 000 och drygt 17 000 lägenheter i flerbostadshus.

Om hänsyn dessutom tas till indirekta följdeffekter bedöms de totala fastighetsekonomiska kostnaderna kunna uppgå till så mycket som 83-111 miljarder kronor per år. Om man även lägger till slöseriet knutet till ineffektiv resursanvändning under produktionen så motsvarar det ett bortfall på 27 000–33 000 lägenheter.

Om man utvidgar bedömningen till att omfatta de samhällsekonomiska konsekvenserna, där de fastighetsekonomiska konsekvenserna ingår som en delmängd, så tillkommer ett antal följdeffekter med tillhörande kostnader. Exempelvis tidsförluster, ökad ohälsa för anställda, försämrad inomhusmiljö, konsekvenser för miljön med mera.

Det huvudsakliga ansvaret för att komma tillrätta med problemen ligger hos branschens aktörer. Staten kan påverka genom att förändra regelverk, anslå medel till oberoende forskning för att öka kunskapen samt göra olika satsningar för kunskapsspridning.

Källa: Boverket


 Dela     Tillbaka  

Stort intresse för Stockholms VA-utveckling

2019-03-26

Slussen.biz fanns på plats, tillsammans med inte mindre än 3500 besökare, när Stockholm Vatten och Avfall bjöd in till öppet hus i Henriksdals reningsverk.


Nytt API för energideklarationer

2019-03-26

Boverket har utvecklat ett API som ger tillgång till uppgifter från energideklarationsregistret. Det är samma uppgifter som redan nu är sökbara och kan nås på Boverkets webbplats för energideklarationer.


Nu kartläggs västeråsarnas inställning till energifrågor

2019-03-25

I dagarna har forskare och studenter vid Mälardalens högskola (MDH) genomfört en storsatsning för att kartlägga villaägares beteende och inställning till energi- och klimatfrågor.


Branschen är enig – moderna byggregler för brandskydd behövs

2019-03-21

Den 5 mars träffade Sveriges fyra största intresseorganisationer inom brandskydd Kommittén för modernare byggregler. Gemensamt överlämnades utredningen med lösningsförslag till hur Sverige kan få moderna byggregler för brandskydd.


Ny skrift om God innemiljö i skolor från SKL

2019-03-21

Sveriges kommuner och landsting, SKL, presenterar skriften God innemiljö - faktorer som påverkar inomhusmiljön i våra skolor.


Fastighetsägarna har överlämnat färdplan till regeringen

2019-03-21

Branschorganisationen Fastighetsägarna har lämnat över sin färdplan för uppvärmning till regeringen.


Mest mikroplaster i tillflöden

2019-03-21

Det är mest mikroplaster i tillflöden. Det visar första studien av de stora svenska sjöarna.


Positiv utveckling för kylinstallationer 2018

2019-03-20

Vårens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. 2018 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer i Sverige ha uppgått till strax över 9 miljarder kronor. Utfallet innebär en ökning med drygt 5 procent jämfört med 2017.


Utvärdering av onlinesensorer för detektion av föroreningar

2019-03-19

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Elektronisk tunga och andra onlinesensorer för detektion av föroreningar i dricksvattennätet – en utvärdering.


Ny rapport om Klimatbedömningsmetoder

2019-03-19

LÅGAN, som är en samarbetsorganisation i byggbranschen, släpper en ny rapport om klimatbedömningsmetoder.