Fel, brister och skador kostar över 50 miljarder per år

2018-12-19 Slussen Building Services

Boverket har på regeringens uppdrag gjort en kartläggning av fel, brister och skador i byggsektorn. Kartläggningen omfattar ny- och ombyggnation av byggnader (småhus, flerbostadshus samt lokal-, industri- och ekonomibyggnader). Den visar att det främst är vatten- och fuktproblem som dominerar skadebilden. Boverket uppskattar att de fastighetsekonomiska kostnaderna för fel, brister och skador i byggsektorn varje år är minst 50 miljarder kronor, förmodligen betydligt mer.

Läs och ladda ner rapporten "Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn" på Boverkets webbplats.

Boverket har använt sig av en kombination av olika metoder för att genomföra den här kartläggningen eftersom tillgången till nationell statistik är begränsad. Boverkets kartläggning har förutom tillgänglig statistik gjorts via samtal och djupintervjuer med branschens aktörer som har verifierats genom en enkätundersökning. Boverket har trots de problem som finns med tillgänglig statistik försökt att ge en saklig och trovärdig beskrivning av fel, brister och skador i byggsektorn.

Problem med vatten och fukt är vanligast
I kartläggningen är det i första hand vatten och fukt som ofta orsakar problem. Det är främst vattenskador i kök och våtrum, läckande låglutande tak, gårds- och terrassbjälklag, fukt i byggnadens konstruktion och läckage genom ytterväggar. De här problemen återkommer hela tiden i samtal med aktörer och i vår enkätundersökning.

Boverket bedömer att byggskador som orsakas av vatten och fukt inte har minskat. Det finns dock aktörer som vidtagit systematiska åtgärder för att minimera problemen och de uppger själva att de når goda resultat.

Vanliga orsaker till byggskador
Fel, brister och skador uppstår i samtliga skeden av ett byggprojekt. I den här kartläggningen liksom i tidigare undersökningar är tidsbrist, bristande motivation och brist på kompetens de enskilt största orsakerna till fel, brister och skador.  Bristande motivation uppges av aktörerna vara en viktig orsak, särskilt i produktionsskedet bland entreprenörerna. Däremot upplevs inte tolkning av lagar och regler vara en orsak till att fel, brister och skador uppstår. Det finns mycket som talar för att erfarenhetsåterföringen är bristfällig vilket ökar risken för att samma fel upprepas. Kunskapen om hur man ska bygga anser man finns i sektorn men måste spridas till alla aktörer i byggsektorn.

Mycket höga kostnader    
Boverket har uppskattat de fastighets- och samhällsekonomiska kostnader som orsakas av fel, brister och skador inom byggsektorn. Kostnaderna är mycket svårbedömda, men uppskattningarna syftar till att visa på kostnadernas storleksordning.

De sammanlagda fastighetsekonomiska kostnaderna för interna och externa åtgärder samt kostnader knutna till ineffektiv resursanvändning bedöms uppgå till 59-73 miljarder kronor per år (räknat på 2016 års produktionsvolymer). För att ge en uppfattning om vad beloppen motsvarar är det ett nyproduktionsbortfall på mellan 11 000 och drygt 17 000 lägenheter i flerbostadshus.

Om hänsyn dessutom tas till indirekta följdeffekter bedöms de totala fastighetsekonomiska kostnaderna kunna uppgå till så mycket som 83-111 miljarder kronor per år. Om man även lägger till slöseriet knutet till ineffektiv resursanvändning under produktionen så motsvarar det ett bortfall på 27 000–33 000 lägenheter.

Om man utvidgar bedömningen till att omfatta de samhällsekonomiska konsekvenserna, där de fastighetsekonomiska konsekvenserna ingår som en delmängd, så tillkommer ett antal följdeffekter med tillhörande kostnader. Exempelvis tidsförluster, ökad ohälsa för anställda, försämrad inomhusmiljö, konsekvenser för miljön med mera.

Det huvudsakliga ansvaret för att komma tillrätta med problemen ligger hos branschens aktörer. Staten kan påverka genom att förändra regelverk, anslå medel till oberoende forskning för att öka kunskapen samt göra olika satsningar för kunskapsspridning.

Källa: Boverket


 Dela     Tillbaka  

Javisst, herr/fru branschminister!

2019-01-21

Efter den rekordlånga regeringsbildningen har statsminister Stefan Löfven nu presenterat sina ministrar. Slussen.biz reder ut vem som har ansvar för vad inom bygg-, energi- och miljöfrågorna.


Sotningsproblem i Luleå

2019-01-21

I höstas sa Luleå kommun upp avtalet med sin sotningsentreprenör som fått sin f-skattesedel indragen. Därefter följde problem med upphandling av en ny entreprenör och läget är nu akut, rapporterar upphandling24.se.


Nytt projekt sätter fokus på Östersjöns mikroplaster

2019-01-21

Ett nytt projekt sätter fokus på att öka kunskapen om och minska mikroplastskräpet i Östersjön.


Polisanmälan för otillåten saltning i vattenskyddsområde

2019-01-18

Åre kommun polisanmäler Trafikverket för otillåten saltning i ett vattenskyddsområde, rapporterar Sveriges Radio P4 Jämtland.


Fabege bygger Sveriges första nollenergi-hotell

2019-01-17

I Arenastaden i Solna bygger Fabege Sveriges första nollenergi-hotell. Genom 21 stycken borrhål för geoenergi samt totalt nästan 2 500 kvm solceller på fasad och tak kommer det produceras mer energi än vad som kommer förbrukas i fastighetsenergi.


Stark värmepumpförsäljning

2019-01-16

Sista kvartalet 2018 ökade försäljningen inom alla värmepumpsegment. Totalt ökade försäljningen med 11% jämfört med 2017. 2018 ökade försäljningen med 7% jämfört med helåret 2017. Detta enligt statistik från Svenska Kyl & Värmepumpföreningeng.


Forskning inom arbetsmiljö och hälsa

2019-01-11

Badrum för alla – nydanande lösningar för hållbar arbetsmiljö och brukarautonomi och 10 år med Bas-P och Bas-U – hur kan deras effektivitet öka och byggarbetsmiljön bli säkrare? Det är två av de projekt som får ta del av AFA Försäkrings anslag.


Riksrevisionen granskar stöd

2019-01-11

Riksrevisionen granskar nu om statens stöd till renovering och energieffektivisering i socioekonomiskt utsatta områden har fungerat som det var tänkt.


Högsta elpriserna sedan 2010

2019-01-10

Det genomsnittliga priset på elbörsen Nord Pool Spot – det så kallade systempriset – blev 45 öre/kWh år 2018. Det är en ökning med knappt 17 öre jämfört med 2017, motsvarande nästan 60 procent.


Stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande

2019-01-10

Boverket har beviljat drygt 140 miljoner kronor till 60 projekt som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan.