Bättre luft i miljömärkta förskolor byggda som lågenergihus

2018-12-20 Slussen Building Services


Josefin Persson, Örebro universitet

Inomhusluften i miljömärkta förskolor innehåller lägre halter hälsofarliga kemikalier. Det visar Josefin Persson i sin avhandling i kemi vid Örebro universitet där hon jämfört luftkvaliteten i olika typer av lågenergihus.

– Mina resultat visar att miljöcertifierat byggnadsmaterial är rätt väg att gå för att minska onödig exponering för kemikalier, särskilt för barn, säger Josefin Persson.

Hon har undersökt inomhusluften i tre förskolor i Örebro och Motala som alla är byggda som lågenergihus, varav två är miljöcertifierade.  Ett EU-direktiv från 2010 har lett till att kommunerna bygger täta hus för spara energi. Från 2020 är det ett krav.

I de miljömärkta förskolorna var halterna lägre av de kemikalier som Josefin Persson valt att mäta i sin avhandling. Det handlar om aldehyder, flyktiga organiska ämnen, bromerade flamskyddsmedel och organofosfater. Alla klassas som hälsofarliga på olika sätt, till exempel allergiframkallande, giftiga, cancerframkallande och hormonstörande.

– Skillnaden mellan förskolorna kan bero på medvetna val av material och inredning. De testade byggmaterialen bidrog till den kemiska blandningen i inomhusluften, men det behövs mer forskning för att visa mer exakt hur, säger Josefin Persson.

Förutom halten kemikalier i luften har hon också mätt temperatur, luftfuktighet och partiklar. Även om de miljöcertifierade förskolorna hade lägre halter av de utvalda kemikalierna så var kvaliteten på inomhusluften god i alla förskolor enligt Josefin Persson.

– Men det krävs att ventilationen fungerar optimalt, konstaterar hon.

Lågenergi är dagens och än mer framtidens byggteknik.

– Det gäller då att få ner den onödiga exponeringen för kemikalier, främst för barn. Det min avhandling visar är att det går om man väljer rätt byggnadsmaterial.

Avhandlingsarbetet är samarbete mellan Örebro universitet, Arbets- och miljömedicin och Healthy Building Forum.

Källa: Örebro universitet

 


 Dela     Tillbaka  

Javisst, herr/fru branschminister!

2019-01-21

Efter den rekordlånga regeringsbildningen har statsminister Stefan Löfven nu presenterat sina ministrar. Slussen.biz reder ut vem som har ansvar för vad inom bygg-, energi- och miljöfrågorna.


Sotningsproblem i Luleå

2019-01-21

I höstas sa Luleå kommun upp avtalet med sin sotningsentreprenör som fått sin f-skattesedel indragen. Därefter följde problem med upphandling av en ny entreprenör och läget är nu akut, rapporterar upphandling24.se.


Nytt projekt sätter fokus på Östersjöns mikroplaster

2019-01-21

Ett nytt projekt sätter fokus på att öka kunskapen om och minska mikroplastskräpet i Östersjön.


Polisanmälan för otillåten saltning i vattenskyddsområde

2019-01-18

Åre kommun polisanmäler Trafikverket för otillåten saltning i ett vattenskyddsområde, rapporterar Sveriges Radio P4 Jämtland.


Fabege bygger Sveriges första nollenergi-hotell

2019-01-17

I Arenastaden i Solna bygger Fabege Sveriges första nollenergi-hotell. Genom 21 stycken borrhål för geoenergi samt totalt nästan 2 500 kvm solceller på fasad och tak kommer det produceras mer energi än vad som kommer förbrukas i fastighetsenergi.


Stark värmepumpförsäljning

2019-01-16

Sista kvartalet 2018 ökade försäljningen inom alla värmepumpsegment. Totalt ökade försäljningen med 11% jämfört med 2017. 2018 ökade försäljningen med 7% jämfört med helåret 2017. Detta enligt statistik från Svenska Kyl & Värmepumpföreningeng.


Forskning inom arbetsmiljö och hälsa

2019-01-11

Badrum för alla – nydanande lösningar för hållbar arbetsmiljö och brukarautonomi och 10 år med Bas-P och Bas-U – hur kan deras effektivitet öka och byggarbetsmiljön bli säkrare? Det är två av de projekt som får ta del av AFA Försäkrings anslag.


Riksrevisionen granskar stöd

2019-01-11

Riksrevisionen granskar nu om statens stöd till renovering och energieffektivisering i socioekonomiskt utsatta områden har fungerat som det var tänkt.


Högsta elpriserna sedan 2010

2019-01-10

Det genomsnittliga priset på elbörsen Nord Pool Spot – det så kallade systempriset – blev 45 öre/kWh år 2018. Det är en ökning med knappt 17 öre jämfört med 2017, motsvarande nästan 60 procent.


Stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande

2019-01-10

Boverket har beviljat drygt 140 miljoner kronor till 60 projekt som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan.