Bättre luft i miljömärkta förskolor byggda som lågenergihus

2018-12-20 Slussen Building Services


Josefin Persson, Örebro universitet

Inomhusluften i miljömärkta förskolor innehåller lägre halter hälsofarliga kemikalier. Det visar Josefin Persson i sin avhandling i kemi vid Örebro universitet där hon jämfört luftkvaliteten i olika typer av lågenergihus.

– Mina resultat visar att miljöcertifierat byggnadsmaterial är rätt väg att gå för att minska onödig exponering för kemikalier, särskilt för barn, säger Josefin Persson.

Hon har undersökt inomhusluften i tre förskolor i Örebro och Motala som alla är byggda som lågenergihus, varav två är miljöcertifierade.  Ett EU-direktiv från 2010 har lett till att kommunerna bygger täta hus för spara energi. Från 2020 är det ett krav.

I de miljömärkta förskolorna var halterna lägre av de kemikalier som Josefin Persson valt att mäta i sin avhandling. Det handlar om aldehyder, flyktiga organiska ämnen, bromerade flamskyddsmedel och organofosfater. Alla klassas som hälsofarliga på olika sätt, till exempel allergiframkallande, giftiga, cancerframkallande och hormonstörande.

– Skillnaden mellan förskolorna kan bero på medvetna val av material och inredning. De testade byggmaterialen bidrog till den kemiska blandningen i inomhusluften, men det behövs mer forskning för att visa mer exakt hur, säger Josefin Persson.

Förutom halten kemikalier i luften har hon också mätt temperatur, luftfuktighet och partiklar. Även om de miljöcertifierade förskolorna hade lägre halter av de utvalda kemikalierna så var kvaliteten på inomhusluften god i alla förskolor enligt Josefin Persson.

– Men det krävs att ventilationen fungerar optimalt, konstaterar hon.

Lågenergi är dagens och än mer framtidens byggteknik.

– Det gäller då att få ner den onödiga exponeringen för kemikalier, främst för barn. Det min avhandling visar är att det går om man väljer rätt byggnadsmaterial.

Avhandlingsarbetet är samarbete mellan Örebro universitet, Arbets- och miljömedicin och Healthy Building Forum.

Källa: Örebro universitet

 


 Dela     Tillbaka  

Stort intresse för Stockholms VA-utveckling

2019-03-26

Slussen.biz fanns på plats, tillsammans med inte mindre än 3500 besökare, när Stockholm Vatten och Avfall bjöd in till öppet hus i Henriksdals reningsverk.


Nytt API för energideklarationer

2019-03-26

Boverket har utvecklat ett API som ger tillgång till uppgifter från energideklarationsregistret. Det är samma uppgifter som redan nu är sökbara och kan nås på Boverkets webbplats för energideklarationer.


Nu kartläggs västeråsarnas inställning till energifrågor

2019-03-25

I dagarna har forskare och studenter vid Mälardalens högskola (MDH) genomfört en storsatsning för att kartlägga villaägares beteende och inställning till energi- och klimatfrågor.


Branschen är enig – moderna byggregler för brandskydd behövs

2019-03-21

Den 5 mars träffade Sveriges fyra största intresseorganisationer inom brandskydd Kommittén för modernare byggregler. Gemensamt överlämnades utredningen med lösningsförslag till hur Sverige kan få moderna byggregler för brandskydd.


Ny skrift om God innemiljö i skolor från SKL

2019-03-21

Sveriges kommuner och landsting, SKL, presenterar skriften God innemiljö - faktorer som påverkar inomhusmiljön i våra skolor.


Fastighetsägarna har överlämnat färdplan till regeringen

2019-03-21

Branschorganisationen Fastighetsägarna har lämnat över sin färdplan för uppvärmning till regeringen.


Mest mikroplaster i tillflöden

2019-03-21

Det är mest mikroplaster i tillflöden. Det visar första studien av de stora svenska sjöarna.


Positiv utveckling för kylinstallationer 2018

2019-03-20

Vårens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. 2018 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer i Sverige ha uppgått till strax över 9 miljarder kronor. Utfallet innebär en ökning med drygt 5 procent jämfört med 2017.


Utvärdering av onlinesensorer för detektion av föroreningar

2019-03-19

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Elektronisk tunga och andra onlinesensorer för detektion av föroreningar i dricksvattennätet – en utvärdering.


Ny rapport om Klimatbedömningsmetoder

2019-03-19

LÅGAN, som är en samarbetsorganisation i byggbranschen, släpper en ny rapport om klimatbedömningsmetoder.