Miljöpåverkan ökar från byggsektorn

2019-01-28 Slussen Building Services

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Sammantaget står sektorn för cirka 10 till 40 procent av miljöpåverkan i Sverige inom de områden som följs upp med Boverkets sju miljöindikatorer. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.

Boverket publicerar idag statistik som visar bygg- och fastighetsektorns miljöpåverkan både i Sverige och till följd av import.

Sammanfattningsvis visar den senaste beräkningen av bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan en trend med ökade utsläpp och användning för flertalet av de utvalda indikatorerna (växthusgaser, kväveoxider, partiklar och bränsleanvändning) jämfört med året innan. Sedan 2008 visar utvecklingen av indikatorerna totalt sett på en liten minskning av utsläpp av växthusgaser och kväveoxider och en lite större minskning av partiklar medan energianvändning och kemikalieanvändningen ökat.

Utsläpp av växthusgaserna ökar

Även om utsläppen av växthusgaser har minskat på lång sikt så ökade utsläppen mellan år 2015 och 2016. Utsläppen av växthusgaser (inhemska utsläpp och import) från bygg- och fastighetssektorn var cirka 21 miljoner ton år 2016 vilket var högre än året innan, då de låg på cirka 19 miljoner ton. Både utsläppen från importerade byggprodukter och inhemska utsläpp ökade 2016 jämfört med 2015. Bygg- och fastighetssektorns inhemska utsläpp står för cirka 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser år 2016. Jämfört med 2015 är detta en ökning från 20 procent. Mellan dessa år har även aktiviteten inom bygg- och fastighetssektorn ökat liksom byggnadsinvesteringarna som kan förklara den ökade miljöpåverkan mellan 2015 och 2016.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Kraftfulla insatser behövs från sektorn för att klimatmålet ska kunna nås. Boverket lämnade i juni 2018 ett lagförslag till regeringen om klimatdeklaration av byggnader.

Boverket har även publicerat en vägledning om livscykelanalyser (LCA) för byggnader. Med en LCA kan man ta reda på i vilket skede av en byggnads livscykel en viss miljöpåverkan är som störst. Resultatet kan användas för att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan.

Avfallsmängderna ökar

Mellan 2014 och 2016 ökade den totala mängden avfall från byggverksamhet och står för 31 procent av allt genererat avfall i Sverige.Cirka 50 procent av sektorns avfall återvanns 2016.Om Sverige ska nå de nationella miljökvalitetsmålen "God bebyggd miljö" och "Giftfri miljö" måste bygg- och rivningsavfallets mängd och farlighet minska och hanteringen säkras. Boverket har lämnat ett lagförslag till regeringen om dokumentationssystem för byggprodukter i syfte att främja cirkulär ekonomi. I december 2018 genomförde Boverket i samverkan med Naturvårdsverket och Sveriges Byggindustrier ett webbseminarium med syftet att ge en ökad kunskap om roller och ansvar för en hållbar avfallshantering i alla led.

Fakta om miljöindikatorerna

Boverkets miljöindikatorer baseras på underlag från Statistiska centralbyrån (SCB) och samtliga data gäller för 2016 (senast tillgängliga data från SCB). Avfallsindikatorn baseras på underlag från Naturvårdsverket och avviker från metoden på grund av brister i avfallsstatistiken.

Miljöindikatorerna kvantifierar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan. De visar mängden utsläpp till luft, energianvändning, användning av miljö- och hälsofarliga kemiska produkter och uppkommet avfall. Boverket är målansvarig myndighet för det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och miljöindikatorerna är en av indikatorerna för att följa upp målet.

Indikatorerna visar miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och uppdateras årligen (förutom för avfall som uppdateras vartannat år).

Källa: Boverket


 Dela     Tillbaka  

Vem är din vinnare?

2019-02-22

Vilket företag/organisation vill du se som vinnare av Stora Inneklimatpriset under Inneklimatgalan på Münchenbryggeriet 16 maj? Missa inte att lämna ditt förslag senast 1 april.


53 000 lägenheter påbörjades under 2018

2019-02-20

Preliminär statistik visar att det påbörjades nybyggnation av cirka 53 000 lägenheter under 2018. Det är 16 procent färre lägenheter jämfört med 2017 då 62 879 lägenheter började byggas.


Boverket vägleder byggherrar om livscykelanalyser

2019-02-20

Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram en vägledning för att göra livscykelanalyser (LCA) av byggnader. Med hjälp av en livscykelanalys i tidigt skede har du störst möjlighet att minska miljöpåverkan.


Ny krönikör på Slussen.biz

2019-02-15

Slussen.biz är glada att ha knutit energiprofilen Lars Andrén till sig som krönikör. I en månatlig krönika kommer han bjuda Slussen.biz läsare på intryck, insikter och åsikter om ett aktuellt ämne. Vem är då Slussen.biz nye krönikör?


Avlopp & Kretsloppspriset 2019 till Mälarenergi

2019-02-15

Vinnare av Avlopp & Kretsloppspriset 2019 är Mälarenergi för nytänkande vid avloppsutbyggnad i Munga, norr om Västerås. Priset delas ut på den årliga konferensen Vatten Avlopp Kretslopp den 14 mars på Hotel Tylösand.


Hur ser det ut i de skånska elnäten?

2019-02-15

Energikontoret Skåne har släppt rapporten Stabilisera de lokala elnäten – effekthantering.


Nu finns Energiläget i siffror 2019

2019-02-15

Nu finns en årlig statistiksamling med översikt av den svenska energistatistiken. Energiläget i siffror 2019 innehåller även viss data ända från 70-talet.


VD-skifte hos Svenska Rörgrossistföreningen VVS

2019-02-14

Joacim Nordh tillträder som VD hos Svenska Rörgrossistföreningen VVS i samband med att Mats Rosman lämnar för pension.


Stor besparingspotential efter genomförd miljöstudier

2019-02-14

En utvärdering av stödet miljöstudier visar att de företag som ansökt och gjort en miljöstudie varit nöjda och fått bra genomförda studier med konkreta förslag på hur de ska gå vidare inför en investering i energieffektiva lösningar.


Kyl- och frysdiskar får energikrav

2019-02-13

I slutet av januari tog EU beslut om nya ekodesignkrav för kyl- och frysdiskar i handeln samt för svetsutrustning.