Miljöpåverkan ökar från byggsektorn

2019-01-28 Slussen Building Services

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Sammantaget står sektorn för cirka 10 till 40 procent av miljöpåverkan i Sverige inom de områden som följs upp med Boverkets sju miljöindikatorer. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.

Boverket publicerar idag statistik som visar bygg- och fastighetsektorns miljöpåverkan både i Sverige och till följd av import.

Sammanfattningsvis visar den senaste beräkningen av bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan en trend med ökade utsläpp och användning för flertalet av de utvalda indikatorerna (växthusgaser, kväveoxider, partiklar och bränsleanvändning) jämfört med året innan. Sedan 2008 visar utvecklingen av indikatorerna totalt sett på en liten minskning av utsläpp av växthusgaser och kväveoxider och en lite större minskning av partiklar medan energianvändning och kemikalieanvändningen ökat.

Utsläpp av växthusgaserna ökar

Även om utsläppen av växthusgaser har minskat på lång sikt så ökade utsläppen mellan år 2015 och 2016. Utsläppen av växthusgaser (inhemska utsläpp och import) från bygg- och fastighetssektorn var cirka 21 miljoner ton år 2016 vilket var högre än året innan, då de låg på cirka 19 miljoner ton. Både utsläppen från importerade byggprodukter och inhemska utsläpp ökade 2016 jämfört med 2015. Bygg- och fastighetssektorns inhemska utsläpp står för cirka 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser år 2016. Jämfört med 2015 är detta en ökning från 20 procent. Mellan dessa år har även aktiviteten inom bygg- och fastighetssektorn ökat liksom byggnadsinvesteringarna som kan förklara den ökade miljöpåverkan mellan 2015 och 2016.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Kraftfulla insatser behövs från sektorn för att klimatmålet ska kunna nås. Boverket lämnade i juni 2018 ett lagförslag till regeringen om klimatdeklaration av byggnader.

Boverket har även publicerat en vägledning om livscykelanalyser (LCA) för byggnader. Med en LCA kan man ta reda på i vilket skede av en byggnads livscykel en viss miljöpåverkan är som störst. Resultatet kan användas för att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan.

Avfallsmängderna ökar

Mellan 2014 och 2016 ökade den totala mängden avfall från byggverksamhet och står för 31 procent av allt genererat avfall i Sverige.Cirka 50 procent av sektorns avfall återvanns 2016.Om Sverige ska nå de nationella miljökvalitetsmålen "God bebyggd miljö" och "Giftfri miljö" måste bygg- och rivningsavfallets mängd och farlighet minska och hanteringen säkras. Boverket har lämnat ett lagförslag till regeringen om dokumentationssystem för byggprodukter i syfte att främja cirkulär ekonomi. I december 2018 genomförde Boverket i samverkan med Naturvårdsverket och Sveriges Byggindustrier ett webbseminarium med syftet att ge en ökad kunskap om roller och ansvar för en hållbar avfallshantering i alla led.

Fakta om miljöindikatorerna

Boverkets miljöindikatorer baseras på underlag från Statistiska centralbyrån (SCB) och samtliga data gäller för 2016 (senast tillgängliga data från SCB). Avfallsindikatorn baseras på underlag från Naturvårdsverket och avviker från metoden på grund av brister i avfallsstatistiken.

Miljöindikatorerna kvantifierar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan. De visar mängden utsläpp till luft, energianvändning, användning av miljö- och hälsofarliga kemiska produkter och uppkommet avfall. Boverket är målansvarig myndighet för det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och miljöindikatorerna är en av indikatorerna för att följa upp målet.

Indikatorerna visar miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och uppdateras årligen (förutom för avfall som uppdateras vartannat år).

Källa: Boverket


 Dela     Tillbaka  

And the nominees are....

2019-04-26

Fyra företag/organisationer är nominerade till årets upplaga av Stora Inneklimatpriset. Prisutdelningen sker på Inneklimatgalan i Stockholm den 16 maj,


SABO blir Sveriges Allmännytta

2019-04-25

SABO byter namn och heter nu Sveriges Allmännytta. Detta för att bli tydligare och för att kunna nå ut i samhällsdebatten.


Stora hälsorisker för anställda på nagelsalonger

2019-04-17

Det finns stora brister i arbetsmiljön, bland annat gällande ventilation, för anställda på nagelsalonger. Det visar kontroller som Arbetsmiljöverket genomfört enligt sr.se.


Risk för böter för osund ventilationsmarknadsföring

2019-04-16

Det är företag i Östersund som ringer runt till privatpersoner och marknadsför rengöring av ventilationskanaler under förespeglingen att det är ett krav från kommunen kan bryta mot marknadsföringslagen och riskera höga böter, rapporterar sr.se.


Försäljningsökning för värmepumpar

2019-04-15

Första kvartalet 2019 börjar som 2018 avslutades, med positiva försäljningssiffror för luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar. Totalt ökade försäljningen 5 procent jämfört med föregående år, enligt SKVP:s försäljningsstatistik.


Årsmöte i dubbelt jubilerande förening

2019-04-15

Som vi tidigare rapporterat fanns Slussen.biz på plats när Energi- och Miljötekniska Föreningen höll årsmöte på Sveriges VVS-Museum i Stockholm. Här följer ett mer utförligt referat.


Avanti för gemensam borrorganisation

2019-04-12

Branschorganisationen Avanti röstade, under sin föreningsstämma, enhälligt för en sammanslagning med kollegorna i Geotec.


ExpoStyr fortsatte i samma anda

2019-04-12

Som vi tidigare rapporterat var premiären av ExpoStyr i Norrköping lyckad, och veckan fortsatte i samma anda med besök i Örebro och Göteborg.


Ny ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen

2019-04-11

Harry Swartz period som ordförande är slut och in träder Göran Werner från WSP.


Lyckad premiär för ExpoStyr i Peking

2019-04-09

Det blev en lyckad premiär för Slussen.biz nya satsning, ExpoStyr, vars jungfrufärd gick till Norrköping. Där tog drygt 60 besökare chansen att ta del av lösningar inom området fastighetsautomation.