Miljöpåverkan ökar från byggsektorn

2019-01-28 Slussen Building Services

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Sammantaget står sektorn för cirka 10 till 40 procent av miljöpåverkan i Sverige inom de områden som följs upp med Boverkets sju miljöindikatorer. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.

Boverket publicerar idag statistik som visar bygg- och fastighetsektorns miljöpåverkan både i Sverige och till följd av import.

Sammanfattningsvis visar den senaste beräkningen av bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan en trend med ökade utsläpp och användning för flertalet av de utvalda indikatorerna (växthusgaser, kväveoxider, partiklar och bränsleanvändning) jämfört med året innan. Sedan 2008 visar utvecklingen av indikatorerna totalt sett på en liten minskning av utsläpp av växthusgaser och kväveoxider och en lite större minskning av partiklar medan energianvändning och kemikalieanvändningen ökat.

Utsläpp av växthusgaserna ökar

Även om utsläppen av växthusgaser har minskat på lång sikt så ökade utsläppen mellan år 2015 och 2016. Utsläppen av växthusgaser (inhemska utsläpp och import) från bygg- och fastighetssektorn var cirka 21 miljoner ton år 2016 vilket var högre än året innan, då de låg på cirka 19 miljoner ton. Både utsläppen från importerade byggprodukter och inhemska utsläpp ökade 2016 jämfört med 2015. Bygg- och fastighetssektorns inhemska utsläpp står för cirka 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser år 2016. Jämfört med 2015 är detta en ökning från 20 procent. Mellan dessa år har även aktiviteten inom bygg- och fastighetssektorn ökat liksom byggnadsinvesteringarna som kan förklara den ökade miljöpåverkan mellan 2015 och 2016.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Kraftfulla insatser behövs från sektorn för att klimatmålet ska kunna nås. Boverket lämnade i juni 2018 ett lagförslag till regeringen om klimatdeklaration av byggnader.

Boverket har även publicerat en vägledning om livscykelanalyser (LCA) för byggnader. Med en LCA kan man ta reda på i vilket skede av en byggnads livscykel en viss miljöpåverkan är som störst. Resultatet kan användas för att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan.

Avfallsmängderna ökar

Mellan 2014 och 2016 ökade den totala mängden avfall från byggverksamhet och står för 31 procent av allt genererat avfall i Sverige.Cirka 50 procent av sektorns avfall återvanns 2016.Om Sverige ska nå de nationella miljökvalitetsmålen "God bebyggd miljö" och "Giftfri miljö" måste bygg- och rivningsavfallets mängd och farlighet minska och hanteringen säkras. Boverket har lämnat ett lagförslag till regeringen om dokumentationssystem för byggprodukter i syfte att främja cirkulär ekonomi. I december 2018 genomförde Boverket i samverkan med Naturvårdsverket och Sveriges Byggindustrier ett webbseminarium med syftet att ge en ökad kunskap om roller och ansvar för en hållbar avfallshantering i alla led.

Fakta om miljöindikatorerna

Boverkets miljöindikatorer baseras på underlag från Statistiska centralbyrån (SCB) och samtliga data gäller för 2016 (senast tillgängliga data från SCB). Avfallsindikatorn baseras på underlag från Naturvårdsverket och avviker från metoden på grund av brister i avfallsstatistiken.

Miljöindikatorerna kvantifierar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan. De visar mängden utsläpp till luft, energianvändning, användning av miljö- och hälsofarliga kemiska produkter och uppkommet avfall. Boverket är målansvarig myndighet för det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och miljöindikatorerna är en av indikatorerna för att följa upp målet.

Indikatorerna visar miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och uppdateras årligen (förutom för avfall som uppdateras vartannat år).

Källa: Boverket


 Dela     Tillbaka  

Slussen.biz krönikör nominerad till prestigefyllt pris

2019-08-21

Energikontor Norr har nominerat solpionjären Lars Andrén till det ärofyllda Roger Léron-priset.


  Allmän

Bostadsbyggandet backar

2019-08-20

Ungefär 24 650 lägenheter började byggas under första halvåret 2019, visar preliminär statistik. Det är en minskning med cirka 12 procent jämfört med samma period 2018, då 27 966 lägenheter påbörjades.


  Allmän Utbildning & FoU

Stopp för PFAS-utsläpp i Vättern

2019-08-20

Regeringen stoppar den planerade dräneringen av Karlborgs flygplats. En dränerings som skulle lett till utsläpp av PFAS-förorenat vatten i dricksvattentäkten, rapporterar sydnarkenytt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ord mot ord i VA-konflikt

2019-08-20

En fastighetsägare i Norrtälje kommun som installerat ett enskilt VA-system fick tre månader senare veta att kommunalt VA kommer installeras för över 300 000 kronor. Nu står ord mot ord vad det gäller informationen från kommunen, rapporterar sr.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Forskningsanslag till kulturhistorisk bebyggelse

2019-08-20

Energimyndigheten satsar 50 miljoner kronor på forskning om energianvändning i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Ny VA-projekthandbok från Svenskt Vatten

2019-08-16

Svenskt Vatten presenterar Projekthandboken VA.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Seminarium om avloppsvärmeväxlare

2019-08-16

Sustainable Innovation och Roland Jonsson, WSP, bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium kring avloppsvärmeväxling som en del av energieffektiviseringen.


  Värme Utbildning & FoU

Inskränkning av verksamhetsområde för allmän VA-försörjning

2019-08-15

Svenskt Vatten presenterar rapporten Inskränkning av verksamhetsområde för allmän VA-försörjning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Färgämnen och virus skapar nytt material för vattenrening

2019-08-15

Ett forskningsteam från Aalto University i Finland har utvecklat en ny strategi för att skapa virusbaserade material för katalysering som kan användas bland annat vid vattenrening.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Start för tekniktävlingen för ventilationslösningar

2019-08-14

Veckan före midsommar fattade Energimyndigheten beslutet om att finansiera tekniktävlingen för ventilationslösningar i energieffektiva flerbostadshus. Det innebär att tävlingen kan starta i slutet av augusti.


  Ventilation Utbildning & FoU