Miljonprogram renoveras kostnadseffektivt

2019-02-27 Slussen Building Services


Upprustningen av 70-talsområdet Linero i Lund har skett med fokus på att alla hyresgäster ska ha råd att bo kvar.

Det går att renovera husen från miljonprogrammet så att de klarar så gott som samma energikrav som nya bostäder – samtidigt som hyreshöjningarna minimeras. Det visar EU-projektet Cityfied som har rustat upp 70-talsområdet Linero i Lund. Renoveringen kan minska energianvändningen med så mycket som 40 procent visar preliminära siffror.

Under miljonprogramsåren på 60- och 70-talen byggdes över 800 000 lägenheter i Sverige – en tredjedel av det svenska flerbostadsbeståndet. Merparten av dessa byggnader är i dag i stort behov av upprustning. Om man samtidigt gör en energirenovering av dessa hus går det att spara drygt 200 000 ton utsläpp av växthusgaser varje år – lika mycket som om mer än 600 000 personer varje dag tar cykeln fem kilometer i stället för att köra samma sträcka med bensinbil.

Men upprustningen av miljonprogrammen är också förknippad med stora utmaningar. Ett problem är att renoveringen kan bli kostsam och innebära en fördyring för de boende.

IVL deltar i EU-projektet Cityfied som testar och sprider olika lösningar för energieffektivisering av denna typ av flerbostadshus. Den svenska delen har genomförts i 70-talsområdet Linero i Lund och är ett exempel på hur man på ett hållbart och varsamt sätt kan renovera ett miljonprogramsområde. Renoveringen har skett med fokus på att alla hyresgäster ska ha råd att bo kvar efteråt, men också medan renoveringen har pågått.

– Projektet är unikt eftersom fastighetsägaren, energibolaget, kommunen och forskningen har samarbetat med den gemensamma tanken att minska koldioxidutsläppen utan att driva upp hyrorna. Det har gett ett bredare perspektiv på hur vi kan rusta upp bostäderna på ett genomtänkt och kostnadseffektivt sätt, säger Jeanette Green på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I området har 16 trevåningshus energirenoverats samtidigt som ett stambyte gjordes. För att undvika större hyresökningar har de standardhöjande åtgärderna begränsats, till exempel har man inte bytt ut köken. Istället har man isolerat vindarna, bytt fönster, installerat nya fjärrvärmecentraler och förbättrat ventilationen. Dessutom har man satt solceller på vissa tak och installerat ett smartare styrsystem som både sparar värme och ger jämnare inomhustemperatur.

Alla mätdata är ännu inte klara, men preliminära uppgifter visar att energianvändningen kan minska med så mycket som 40 procent – vilket innebär att husen blir lika energisnåla som nybyggen.

IVL Svenska Miljöinstitutet har mätt och analyserat de energi­besparingar som har gjorts.

– Det vi har kunnat se från mätningarna hittills är att det går att göra betydande energibesparingar genom en kostnadseffektiv energi­renovering. Men det gäller att hålla renoveringen på rätt nivå. Det lönar sig att sänka energianvändningen till det som är gjort på Linero, men en mer omfattande insats kostar mer än det sparar, säger Jeanette Green.

De livscykelanalyser som IVL har tagit fram i projektet visar att det klimatmässigt är mer hållbart att rusta upp byggnader till nybyggnads­prestanda än att riva dem i förtid och bygga nytt.

Eftersom husen på Linero är typiska för miljonprogrammet är erfarenheterna en värdefull bas för storskaliga insatser på många håll i Sverige. Botkyrka och Värmdö är två kommuner som dragit nytta av Cityfieds resultat. Nu är förhoppningen att resultaten ska spridas ytterligare.

– Det borde vara attraktivt för fastighetsägare att ta ett mer långsiktigt steg för att energieffektivisera om byggnaderna behöver renoveras. Projekt som Cityfied är viktiga för att visa på möjligheterna, men om det ska bli en storskalig effekt krävs det nationella politiska beslut, säger Markus Paulsson, energistrateg på Lunds kommun och projektledare för Cityfied.

Svenska partners i EU-projektet Cityfied är Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF), energibolaget Kraftringen, Lunds kommun och IVL Svenska Miljöinstitutet. Cityfied har storskaliga demosajter i Lund, Valladolid i Spanien och Soma i Turkiet. Totalt är det 2 300 lägenheter med sammanlagt 220 000 kvadratmeter yta som renoveras. Läs mer på http://se.cityfied.eu/

Källa: IVL

 


 Dela     Tillbaka  

Snart kan luftkvaliteten mätas i varje gathörn

2019-06-14

Snart kan luftkvaliteten mätas i varje gathörn med hjälp av Chalmersutvecklade sensorer placerade i lyktstolpar.


  Allmän Utbildning & FoU

Samsyn kring byggnaders energikrav

2019-06-13

Regeringen har tagit beslut om en skrivelse om byggnaders energiprestanda för att fullfölja aviseringen i proposition 2017/18:288 Energipolitikens inriktning.


  Allmän Utbildning & FoU

Ytterligare en misstänkt död av vattensmittan i Norge

2019-06-13

En kvinna i 70-års misstänkts ha avlidit av till följd av bakerieutbrottet i den norska kommunen Asköy. Samtidigt kopplas smittan till djuravföring som hittats i anslutning till den smittade bassängen, rapporterar nrk.no.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Sveriges största solcellspark invigd

2019-06-13

Landets största solcellspark invigdes på torsdagen utanför Sjöbo. Anläggningen sträcker sig över tolv hektar, men där marken fortsatt kommer att utnyttjas som betesmark för strövande får.


  El Solvärme & solenergi

Anläggningstillgångar inom VA – hur beskrivs de

2019-06-13

Svenskt Vatten presenterar rapporten Anläggningstillgångar inom VA – hur beskrivs de i budgetar och årsredovisningar?


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Slussen.biz premierade framgångsrik student

2019-06-13

I juni månad avlöser skolavslutningarna varandra och även på INSU (fd IUC) i Katrineholm var det examensdags för de som utbildat sig till vvs-ingenjörer. Som traditionen bjuder delades Slussen.biz stipendium ut till den med bäst studieresultat.


  Allmän Utbildning & FoU

Nätkoncessionsutredningen överlämnad till regeringen

2019-06-13

På måndag den 10 juni överlämnade Nätkoncessionsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen.


  El

Nya metoder för säkerheten vid asbestrivning

2019-06-13

I ett finskt projekt har mätmetoder med vars hjälp man snabbt och tillförlitligt kan kontrollera funktionsdugligheten hos avskärmningar, andningsskydd och apparater för behandling av luften vid asbestsrivning utvecklats och testats.


  Ventilation Utbildning & FoU

Elnätspriserna fortsätter öka

2019-06-13

Sedan 2018 har elnätspriserna höjts med i snitt 3,6 procent, jämfört med KPI på 1,9 procent. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.


  El Utbildning & FoU

Vi "äter" ett kreditkort i veckan

2019-06-12

Utsläppen av mikroplast uppmärksammas allt mer. Nya rön visar att vi får i oss mikroplast motsvarande ett kreditkort på 5 gram i veckan.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU