Miljonprogram renoveras kostnadseffektivt

2019-02-27 Slussen Building Services


Upprustningen av 70-talsområdet Linero i Lund har skett med fokus på att alla hyresgäster ska ha råd att bo kvar.

Det går att renovera husen från miljonprogrammet så att de klarar så gott som samma energikrav som nya bostäder – samtidigt som hyreshöjningarna minimeras. Det visar EU-projektet Cityfied som har rustat upp 70-talsområdet Linero i Lund. Renoveringen kan minska energianvändningen med så mycket som 40 procent visar preliminära siffror.

Under miljonprogramsåren på 60- och 70-talen byggdes över 800 000 lägenheter i Sverige – en tredjedel av det svenska flerbostadsbeståndet. Merparten av dessa byggnader är i dag i stort behov av upprustning. Om man samtidigt gör en energirenovering av dessa hus går det att spara drygt 200 000 ton utsläpp av växthusgaser varje år – lika mycket som om mer än 600 000 personer varje dag tar cykeln fem kilometer i stället för att köra samma sträcka med bensinbil.

Men upprustningen av miljonprogrammen är också förknippad med stora utmaningar. Ett problem är att renoveringen kan bli kostsam och innebära en fördyring för de boende.

IVL deltar i EU-projektet Cityfied som testar och sprider olika lösningar för energieffektivisering av denna typ av flerbostadshus. Den svenska delen har genomförts i 70-talsområdet Linero i Lund och är ett exempel på hur man på ett hållbart och varsamt sätt kan renovera ett miljonprogramsområde. Renoveringen har skett med fokus på att alla hyresgäster ska ha råd att bo kvar efteråt, men också medan renoveringen har pågått.

– Projektet är unikt eftersom fastighetsägaren, energibolaget, kommunen och forskningen har samarbetat med den gemensamma tanken att minska koldioxidutsläppen utan att driva upp hyrorna. Det har gett ett bredare perspektiv på hur vi kan rusta upp bostäderna på ett genomtänkt och kostnadseffektivt sätt, säger Jeanette Green på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I området har 16 trevåningshus energirenoverats samtidigt som ett stambyte gjordes. För att undvika större hyresökningar har de standardhöjande åtgärderna begränsats, till exempel har man inte bytt ut köken. Istället har man isolerat vindarna, bytt fönster, installerat nya fjärrvärmecentraler och förbättrat ventilationen. Dessutom har man satt solceller på vissa tak och installerat ett smartare styrsystem som både sparar värme och ger jämnare inomhustemperatur.

Alla mätdata är ännu inte klara, men preliminära uppgifter visar att energianvändningen kan minska med så mycket som 40 procent – vilket innebär att husen blir lika energisnåla som nybyggen.

IVL Svenska Miljöinstitutet har mätt och analyserat de energi­besparingar som har gjorts.

– Det vi har kunnat se från mätningarna hittills är att det går att göra betydande energibesparingar genom en kostnadseffektiv energi­renovering. Men det gäller att hålla renoveringen på rätt nivå. Det lönar sig att sänka energianvändningen till det som är gjort på Linero, men en mer omfattande insats kostar mer än det sparar, säger Jeanette Green.

De livscykelanalyser som IVL har tagit fram i projektet visar att det klimatmässigt är mer hållbart att rusta upp byggnader till nybyggnads­prestanda än att riva dem i förtid och bygga nytt.

Eftersom husen på Linero är typiska för miljonprogrammet är erfarenheterna en värdefull bas för storskaliga insatser på många håll i Sverige. Botkyrka och Värmdö är två kommuner som dragit nytta av Cityfieds resultat. Nu är förhoppningen att resultaten ska spridas ytterligare.

– Det borde vara attraktivt för fastighetsägare att ta ett mer långsiktigt steg för att energieffektivisera om byggnaderna behöver renoveras. Projekt som Cityfied är viktiga för att visa på möjligheterna, men om det ska bli en storskalig effekt krävs det nationella politiska beslut, säger Markus Paulsson, energistrateg på Lunds kommun och projektledare för Cityfied.

Svenska partners i EU-projektet Cityfied är Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF), energibolaget Kraftringen, Lunds kommun och IVL Svenska Miljöinstitutet. Cityfied har storskaliga demosajter i Lund, Valladolid i Spanien och Soma i Turkiet. Totalt är det 2 300 lägenheter med sammanlagt 220 000 kvadratmeter yta som renoveras. Läs mer på http://se.cityfied.eu/

Källa: IVL

 


 Dela     Tillbaka  

Stort intresse för Stockholms VA-utveckling

2019-03-26

Slussen.biz fanns på plats, tillsammans med inte mindre än 3500 besökare, när Stockholm Vatten och Avfall bjöd in till öppet hus i Henriksdals reningsverk.


Nytt API för energideklarationer

2019-03-26

Boverket har utvecklat ett API som ger tillgång till uppgifter från energideklarationsregistret. Det är samma uppgifter som redan nu är sökbara och kan nås på Boverkets webbplats för energideklarationer.


Nu kartläggs västeråsarnas inställning till energifrågor

2019-03-25

I dagarna har forskare och studenter vid Mälardalens högskola (MDH) genomfört en storsatsning för att kartlägga villaägares beteende och inställning till energi- och klimatfrågor.


Branschen är enig – moderna byggregler för brandskydd behövs

2019-03-21

Den 5 mars träffade Sveriges fyra största intresseorganisationer inom brandskydd Kommittén för modernare byggregler. Gemensamt överlämnades utredningen med lösningsförslag till hur Sverige kan få moderna byggregler för brandskydd.


Ny skrift om God innemiljö i skolor från SKL

2019-03-21

Sveriges kommuner och landsting, SKL, presenterar skriften God innemiljö - faktorer som påverkar inomhusmiljön i våra skolor.


Fastighetsägarna har överlämnat färdplan till regeringen

2019-03-21

Branschorganisationen Fastighetsägarna har lämnat över sin färdplan för uppvärmning till regeringen.


Mest mikroplaster i tillflöden

2019-03-21

Det är mest mikroplaster i tillflöden. Det visar första studien av de stora svenska sjöarna.


Positiv utveckling för kylinstallationer 2018

2019-03-20

Vårens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. 2018 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer i Sverige ha uppgått till strax över 9 miljarder kronor. Utfallet innebär en ökning med drygt 5 procent jämfört med 2017.


Utvärdering av onlinesensorer för detektion av föroreningar

2019-03-19

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Elektronisk tunga och andra onlinesensorer för detektion av föroreningar i dricksvattennätet – en utvärdering.


Ny rapport om Klimatbedömningsmetoder

2019-03-19

LÅGAN, som är en samarbetsorganisation i byggbranschen, släpper en ny rapport om klimatbedömningsmetoder.