Mikroplaster i kretsloppet

2019-03-05 Slussen Building Services

Sammanfattning: Rapporten innehåller metoder och resultat från en inledande kartläggning av mikroplaster i det VA-tekniska kretsloppet. Resultaten ger bland annat en bild av hur mikroplastinnehållet kan se ut i inkommande avloppsvatten (efter rensgaller), utgående avloppsvatten, slam, slamgödslad jord och biogödsel, samt vilka plasttyper som kan förekomma. Med mikroplaster menas oftast plastpartiklar som är mindre än 5 mm. Jämfört med många andra oönskade ämnen vet vi förhållandevis lite om mikroplaster i det VA-tekniska kretsloppet. Men intresset är stort för att kartlägga källor och spridning. I projektet togs prov på inkommande avloppsvatten (efter rensgaller) till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö, utgående avloppsvatten till recipient, rötslam samt slamgödslad jord från Petersborg i Malmö kommun där ett fältförsök med slamgödsling har pågått sedan 1981. För att få en jämförelse med rötslam undersöktes också biogödsel från en svensk biogasanläggning som bland annat rötar matavfall. För fraktionerna jord, slam och biogödsel ingick metodutveckling. 

Metoden som användes för mikroplastanalys inkluderar Fourier Transformerad InfraRöd spektroskopi (FTIR). Mikroplast av storlek 10 μm–5 mm har analyserats. Resultatrapporteringen fokuserar på partiklar av storlek 10–500 μm, eftersom dataunderlaget för partiklar > 500 μm ansågs för litet för att dra slutsatser. Innehållet av mikroplastpartiklar i inkommande avloppsvatten efter rensgaller (3 mm) på Sjölundaverket för storleksintervallet 10–500 µm var 0,18 mg/l, medan innehållet i utgående avloppsvatten var 0,0014 mg/l. Innehållet i det rötade slammet var 420 mg/kg TS. Innehållet av mikroplast i den jord som enbart mineralgödslats var 0,30 mg/kg TS. Marken som även slamgödslats med 1 ton TS/ha och år hade ett mikroplastinnehåll på 0,32 mg/kg TS, medan marken som fått 3 ton TS/ha och år hade ett innehåll på 3,4 mg/kg TS. Mikroplastinnehållet i biogödsel var 6 mg/kg TS. Det är inte helt entydigt varför mikroplastkoncentrationen i mark som har slamgödslats med 1 ton TS/ha och år inte har ökat mot ej slamgödslad jord, samtidigt som marken som har slamgödslats med 3 ton TS/ha och år har tio gånger högre mikroplastinnehåll än den mark som inte slamgödslats. Normal slamanvändning är cirka 0,7 ton TS/ha och år, det vill säga 30 procent lägre än den minsta slammängden som användes i fältförsöket i Petersborg. I den mark som gödslats med den lägre slamgivan, 1 ton TS/ha, hittas ca tio gånger lägre mikroplasthalter än vad det teoretiskt har beräknats vara. I den mark som gödslats med den högre slamgivan, 3 ton TS/ha, hittas ca tre gånger lägre mikroplasthalter än vad det teoretiskt har beräknats vara. 

Resultaten tyder på att det sker en minskning av mängden mikroplaster i mark som har slamgödslats jämfört med teoretiska beräkningar. Det kan exempelvis bero på nedbrytning i marken eller fragmentering av mikroplasterna till under detektionsgränsen på 10 μm. Resultaten visar också en tendens till att det finns fler plasttyper i jord som har slamgödslats än i jord som inte mottagit slam. Det indikerar att sammansättningen av mikroplast i mark kan ha påverkats av slamtillförseln. Samtidigt visar resultaten att mikroplast även förekommer i åkermark som inte har mottagit slam. Projektresultatet ger en bild över omfattningen av mikroplastavskiljning i det VA-tekniska kretsloppet samt förekommande typer och storleksfördelning av mikroplast i de analyserade fraktionerna. Fler studier behövs för att verifiera resultaten.

Till rapporten!

Källa: Svenskt Vatten


 Dela     Tillbaka  

Snart kan luftkvaliteten mätas i varje gathörn

2019-06-14

Snart kan luftkvaliteten mätas i varje gathörn med hjälp av Chalmersutvecklade sensorer placerade i lyktstolpar.


  Allmän Utbildning & FoU

Samsyn kring byggnaders energikrav

2019-06-13

Regeringen har tagit beslut om en skrivelse om byggnaders energiprestanda för att fullfölja aviseringen i proposition 2017/18:288 Energipolitikens inriktning.


  Allmän Utbildning & FoU

Ytterligare en misstänkt död av vattensmittan i Norge

2019-06-13

En kvinna i 70-års misstänkts ha avlidit av till följd av bakerieutbrottet i den norska kommunen Asköy. Samtidigt kopplas smittan till djuravföring som hittats i anslutning till den smittade bassängen, rapporterar nrk.no.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Sveriges största solcellspark invigd

2019-06-13

Landets största solcellspark invigdes på torsdagen utanför Sjöbo. Anläggningen sträcker sig över tolv hektar, men där marken fortsatt kommer att utnyttjas som betesmark för strövande får.


  El Solvärme & solenergi

Anläggningstillgångar inom VA – hur beskrivs de

2019-06-13

Svenskt Vatten presenterar rapporten Anläggningstillgångar inom VA – hur beskrivs de i budgetar och årsredovisningar?


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Slussen.biz premierade framgångsrik student

2019-06-13

I juni månad avlöser skolavslutningarna varandra och även på INSU (fd IUC) i Katrineholm var det examensdags för de som utbildat sig till vvs-ingenjörer. Som traditionen bjuder delades Slussen.biz stipendium ut till den med bäst studieresultat.


  Allmän Utbildning & FoU

Nätkoncessionsutredningen överlämnad till regeringen

2019-06-13

På måndag den 10 juni överlämnade Nätkoncessionsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen.


  El

Nya metoder för säkerheten vid asbestrivning

2019-06-13

I ett finskt projekt har mätmetoder med vars hjälp man snabbt och tillförlitligt kan kontrollera funktionsdugligheten hos avskärmningar, andningsskydd och apparater för behandling av luften vid asbestsrivning utvecklats och testats.


  Ventilation Utbildning & FoU

Elnätspriserna fortsätter öka

2019-06-13

Sedan 2018 har elnätspriserna höjts med i snitt 3,6 procent, jämfört med KPI på 1,9 procent. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.


  El Utbildning & FoU

Vi "äter" ett kreditkort i veckan

2019-06-12

Utsläppen av mikroplast uppmärksammas allt mer. Nya rön visar att vi får i oss mikroplast motsvarande ett kreditkort på 5 gram i veckan.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU