Ultrafilter och granulerat aktivt kol för avskiljning

2019-04-29 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/toa.png

Branschorganisationen Svenskt Vatten presenterar rapporten Ultrafilter och granulerat aktivt kol för avskiljning av mikroföroreningar. 

Sammanfattning: Kalmar avloppsreningsverk kunde effektivt minska utsläppen av mikroföroreningar genom att behandla renat avloppsvatten med ultrafilter och efterföljande filter med granulerat aktivt kol (GAK). Resultaten efter ett års drift i en pilotanläggning visar på tillförlitliga och goda reningsresultat med acceptabel drift- och skötselinsats. 

Under det senaste decenniet har forskning visat att ekosystemen i sjöar och vattendrag påverkas negativt av organiska mikroföroreningar som exempelvis läkemedelsrester och biocider. En del av dem släpps ut via kommunala avloppsreningsverk. I dagsläget finns det inga utsläppskrav för mikroföroreningar, men det kan komma framöver. I den här studien utvärderades möjligheterna att bygga ut Kalmar reningsverk och andra reningsverk med en kombination av ultrafilter och GAK-filter efter den konventionella reningen med bland annat aktivt slam. 

Projektet initierades av Kalmar Vatten och utfördes i samarbete med Institutionen för Kemiteknik vid Lunds universitet, Sweden Water Research och Högskolan Kristianstad. Ultrafiltrets membran med porstorleken 0,02 µm avskilde partiklar effektivt och gav samtidigt hög reduktion av totalfosfor och bakterier. I GAKfiltret adsorberades sedan de flesta mikroföroreningarna, bland annat flera ämnen som finns på EU:s bevakningslista som exempelvis diklofenak. Efter ett års drift (ungefär 18 000 bäddvolymer) hade adsorptionskapaciteten i GAK-filtret minskat för vissa ämnen så att kolet kunde anses förbrukat och behövde ersättas med nytt kol. Men för några av dessa ämnen var nedbrytningen hög i aktivslamprocessen, och sammantaget gav det hög reduktion över hela processen. Under försöken studerades också vattnets uppehållstid och utvecklingen av biofilm i GAK-filtret.

Inom ramen för den här studien kunde det inte klarläggas om biofilmen bidrog till avskiljning av mikroföroreningar. Det visade sig att uppehållstiden kunde sänkas till i storleksordningen 10 minuter utan att adsorptionsförmågan försämrades. Teknikkombinationen ultrafilter och GAK-filter fungerade bra ur driftsynpunkt och krävde en rimlig arbetsinsats under försöksperioden. De största underhållsinsatserna var kopplade till backspolning av respektive filter. För ultrafiltren var arbetet till största delen automatiserat, medan det för GAK-filtret gjordes manuellt.

När en framtida membrananläggning utformas bör man särskilt uppmärksamma arbetsmiljön när det gäller lagring och hantering av kemikalier. För GAK-filtret bör man tänka på rutiner vid uppstart och backspolning för att säkerställa stabil drift och minimera förlusterna av kol. I rapporten diskuteras vilka typer av avloppsreningsverk den här teknikkombinationen kan passa för. GAK-filter är enkel teknik, men ultrafilter ställer högre krav på kompetensen hos driftpersonalen och passar för lite större verk. I rapporten beskrivs en framtida fullskaleanläggning i Kalmar för 90 000 pe. Kostnaderna för investering och drift uppskattas till 1,6 kr/m3 renat avloppsvatten för membrananläggningen och till 1,2 kr/m3 för GAK-filtren.

Till rapporten!

Källa: Svenskt Vatten


 Dela     Tillbaka  

Närmare 37 miljoner till ny kunskap om digitalisering

2019-08-23

Nu är det klart vilka projekt som får medel i den sjunde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram

Fönsterfilm jämnar ut temperaturen med hjälp av solenergi

2019-08-23

En fönsterfilm med en specialdesignad molekyl skulle kunna ta udden av den värsta värmen mitt på dagen och istället fördela den jämnt från morgon till kväll.


  Värme Utbildning & FoU

IN och P&V-företagen inleder samarbete

2019-08-23

Installatörsföretagen och Plåt & Ventföretagen samlar sina respektive medlemsföretag med entreprenadverksamhet inom ventilation i ett nytt samarbete.


  Ventilation

Slussen.biz krönikör nominerad till prestigefyllt pris

2019-08-21

Energikontor Norr har nominerat solpionjären Lars Andrén till det ärofyllda Roger Léron-priset.


  Allmän

Bostadsbyggandet backar

2019-08-20

Ungefär 24 650 lägenheter började byggas under första halvåret 2019, visar preliminär statistik. Det är en minskning med cirka 12 procent jämfört med samma period 2018, då 27 966 lägenheter påbörjades.


  Allmän Utbildning & FoU

Stopp för PFAS-utsläpp i Vättern

2019-08-20

Regeringen stoppar den planerade dräneringen av Karlborgs flygplats. En dränerings som skulle lett till utsläpp av PFAS-förorenat vatten i dricksvattentäkten, rapporterar sydnarkenytt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ord mot ord i VA-konflikt

2019-08-20

En fastighetsägare i Norrtälje kommun som installerat ett enskilt VA-system fick tre månader senare veta att kommunalt VA kommer installeras för över 300 000 kronor. Nu står ord mot ord vad det gäller informationen från kommunen, rapporterar sr.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Forskningsanslag till kulturhistorisk bebyggelse

2019-08-20

Energimyndigheten satsar 50 miljoner kronor på forskning om energianvändning i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Ny VA-projekthandbok från Svenskt Vatten

2019-08-16

Svenskt Vatten presenterar Projekthandboken VA.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Seminarium om avloppsvärmeväxlare

2019-08-16

Sustainable Innovation och Roland Jonsson, WSP, bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium kring avloppsvärmeväxling som en del av energieffektiviseringen.


  Värme Utbildning & FoU