Ultrafilter och granulerat aktivt kol för avskiljning

2019-04-29 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/toa.png

Branschorganisationen Svenskt Vatten presenterar rapporten Ultrafilter och granulerat aktivt kol för avskiljning av mikroföroreningar. 

Sammanfattning: Kalmar avloppsreningsverk kunde effektivt minska utsläppen av mikroföroreningar genom att behandla renat avloppsvatten med ultrafilter och efterföljande filter med granulerat aktivt kol (GAK). Resultaten efter ett års drift i en pilotanläggning visar på tillförlitliga och goda reningsresultat med acceptabel drift- och skötselinsats. 

Under det senaste decenniet har forskning visat att ekosystemen i sjöar och vattendrag påverkas negativt av organiska mikroföroreningar som exempelvis läkemedelsrester och biocider. En del av dem släpps ut via kommunala avloppsreningsverk. I dagsläget finns det inga utsläppskrav för mikroföroreningar, men det kan komma framöver. I den här studien utvärderades möjligheterna att bygga ut Kalmar reningsverk och andra reningsverk med en kombination av ultrafilter och GAK-filter efter den konventionella reningen med bland annat aktivt slam. 

Projektet initierades av Kalmar Vatten och utfördes i samarbete med Institutionen för Kemiteknik vid Lunds universitet, Sweden Water Research och Högskolan Kristianstad. Ultrafiltrets membran med porstorleken 0,02 µm avskilde partiklar effektivt och gav samtidigt hög reduktion av totalfosfor och bakterier. I GAKfiltret adsorberades sedan de flesta mikroföroreningarna, bland annat flera ämnen som finns på EU:s bevakningslista som exempelvis diklofenak. Efter ett års drift (ungefär 18 000 bäddvolymer) hade adsorptionskapaciteten i GAK-filtret minskat för vissa ämnen så att kolet kunde anses förbrukat och behövde ersättas med nytt kol. Men för några av dessa ämnen var nedbrytningen hög i aktivslamprocessen, och sammantaget gav det hög reduktion över hela processen. Under försöken studerades också vattnets uppehållstid och utvecklingen av biofilm i GAK-filtret.

Inom ramen för den här studien kunde det inte klarläggas om biofilmen bidrog till avskiljning av mikroföroreningar. Det visade sig att uppehållstiden kunde sänkas till i storleksordningen 10 minuter utan att adsorptionsförmågan försämrades. Teknikkombinationen ultrafilter och GAK-filter fungerade bra ur driftsynpunkt och krävde en rimlig arbetsinsats under försöksperioden. De största underhållsinsatserna var kopplade till backspolning av respektive filter. För ultrafiltren var arbetet till största delen automatiserat, medan det för GAK-filtret gjordes manuellt.

När en framtida membrananläggning utformas bör man särskilt uppmärksamma arbetsmiljön när det gäller lagring och hantering av kemikalier. För GAK-filtret bör man tänka på rutiner vid uppstart och backspolning för att säkerställa stabil drift och minimera förlusterna av kol. I rapporten diskuteras vilka typer av avloppsreningsverk den här teknikkombinationen kan passa för. GAK-filter är enkel teknik, men ultrafilter ställer högre krav på kompetensen hos driftpersonalen och passar för lite större verk. I rapporten beskrivs en framtida fullskaleanläggning i Kalmar för 90 000 pe. Kostnaderna för investering och drift uppskattas till 1,6 kr/m3 renat avloppsvatten för membrananläggningen och till 1,2 kr/m3 för GAK-filtren.

Till rapporten!

Källa: Svenskt Vatten


 Dela     Tillbaka  

ExpoVent besökte Solna

2019-05-22

Slussen.biz passade på att besöka ExpoVent, som fanns på plats i Solnahallen strax utanför Stockholm, under vårens sista turné.


Ny ordförande i Svensk Ventilation

2019-05-17

På Svensk Ventilations årsmöte valdes Robert Johansson, försäljningschef på Systemair, till föreningens nya ordförande. Han tar över posten efter Anders Freyschuss som lämnar föreningen efter 7 år som ordförande och inte mindre än 21 år i styrelsen.


Swegon vinnare av Stora Inneklimatpriset

2019-05-17

Swegon står som segrare av 18:e upplagan av Stora Inneklimatpriset för systemet Wise. Priset delades ut av Annika Christensson, enhetschef Hälsa och Bygg på Boverket, under Inneklimatgalan den 16 maj på Münchenbryggeriet i Stockholm.


Hoppas även du är anmäld till Inneklimatgalan!

2019-05-16

Idag kl 18 är branschens stora Inneklimatgala. Vi befinner oss på Münchenbryggeriet i Stockholm. Bilder och material kommer att publiceras här i Slussen.biz, samt Facebook, Linkedin och Twitter under hachtaggen #inneklimatgalan


Belok uppdaterar energikrav

2019-05-16

Nu finns Beloks uppdaterade energikrav tillgängliga. Uppdateringen innebär att tillåten specifik energianvändning reduceras med cirka 10-20%.


KTH får hemlighus på campusområdet

2019-05-16

Med spännande namn som Rågsvedsslottet och Krabban håller 25 arkitekturstudenter vid KTH på för fullt med att bygga sex utedass på universitets campusområde vid Valhallavägen mitt i Stockholm.


Efterfrågan på hållbarhetskompetens ökar

2019-05-15

Enligt en ny områdesanalys från Myndigheten för yrkeshögskolan gör hållbarhetsfrågan avtryck på vilka kompetenser som efterfrågas av arbetsgivare inom byggbranschen.


Avloppsvatten återvinns på Möja

2019-05-15

Renat avloppsvatten från grannarna gör att man även på sommaren kan använda vattenklosetterna på en restaurang på Möja i Stockholms skärgård, rapporterar svt.se.


Ny utlysning inom E2B2

2019-05-15

Nu öppnar en ny utlysning inom E2B2, forsknings- och innovationsprogrammet för Energieffektivt byggande och boende.


fullskaliga anläggningen för läkemedelsrening invigs

2019-05-15

Ett avloppsvatten för återbruk – det är förhoppningen för den utökade reningen vid Stengårdens reningsverk i Simrishamn. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Simrishamns kommun testat ett helt nytt och innovativt reningssystem.