Ny rapport: Uppföljning av de energipolitiska målen

2020-05-25 Slussen Building Services

Årets uppföljning av de energipolitiska målen visar att andelen förnybar energi ökar i Sverige. Den fossila andelen av energitillförseln har minskat stadigt, från 46 procent 1983 till 21 procent under 2018. Den procentuella minskningen har varit störst inom fjärrvärmeproduktionen sedan 80-talet, följt av kategorierna bostäder och service. I transportsektorn finns den högsta andelen fossila bränslen, men det är också den sektor som under de senaste tio-femton åren snabbast ställt om från fossila bränslen till andra alternativ.

Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer som följer upp de energipolitiska målen och ger en bild av det svenska energisystemet och dess utveckling.

– Utvecklingen av förnybart i transportsektorn går åt rätt håll och i en relativt bra takt, vilket visar på både behovet och nyttan av tydliga styrmedel. Dock är vi lite bekymrade i dessa tider över energieffektiviseringsmålet. Effektiviseringsmålet blir i spåret av pandemin extra intressant att följa då det påverkas både av mängden tillförd energi men också utvecklingen av BNP säger Gustav Ebenå, analyschef på Energimyndigheten.

 

Andelen förnybart i transportsektorn fortsätter att öka

Sveriges transportsektor använder allt mer förnybar energi. Under 2018 uppgick andelen till 22,9 procent för inrikes transporter. Detta är en ökning från 20,8 procent under 2017.

Ökningen av förnybar energi kan förklaras med att:

  • reduktionsplikten infördes den 1 juli 2018 och ledde till en ökad låginblandning av biodrivmedlen HVO och FAME. HVO utgör över hälften av den förnybara energianvändningen i transportsektorn.
  • kategorierna övriga flytande biobränslen (BioETBE, bionafta, biobensin) och elanvändning i vägtrafiken har lyfts in i statistiken i årets uppföljning.

Figuren nedan visar andel förnybara drivmedel i förhållande till total mängd drivmedel i inrikes transporter utifrån energiinnehåll, 2005–2018.

https://slussen.azureedge.net/image/353/förnybart.jpg

 

Anmärkning: Tidsserien har reviderats på grund av revideringar i de årliga energibalanserna.

Elfordon ökar i nybilsförsäljningen

Totalt utgjorde elfordon (elhybrider, laddhybrider och elbilar) 20 procent av nybilsförsäljningen under 2019, vilket är en ökning från föregående år. Samtidigt utgör elfordon fortfarande en liten andel av alla bilar i trafik under 2019, närmare bestämt 4 procent. Det är fortsatt bensin- och dieselbilar som utgör majoriteten av både nybilsförsäljningen och personbilar i trafik. Under 2019 stod bensin- och dieselbilar för drygt 78 procent av nybilsförsäljningen, vilket ändå är en minskning jämfört med 2018 då de stod för 85 procent av nybilsförsäljningen. Bland de bilar som var i trafik var andelen bensin- och dieselbilar 91 procent under 2019, vilket är samma andel som under 2018.

Om rapporten

Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer som följer upp de energipolitiska målen för Sverige med olika indikatorer som tillsammans ger en bild av det svenska energisystemet och dess utveckling. I rapporten finns indikatorer för bland annat förnybar energi, energiintensitet samt pris- och kostnadsutvecklingen på olika energimarknader.

I årets rapport presenteras en ny indikator som visar i vilken omfattning olika värmeproduktionstekniker beskattas respektive subventioneras. På grund av ett internt utvecklingsarbete av den statistik som ligger till grund för beräkningarna så har tidsserien för andelen förnybart i transportsektorn reviderats.

Rapporten Energiindikatorer 2020   

Information om Energiindikatorer  

Källa: Energimyndigheten


 Dela     Tillbaka  

Finns det en VA-skuld?

2020-07-03

Är VA-skulden en sanning eller myt och hur ska hela Sveriges dricksvatten säkras? Det var temat för ett webbinarium som arrangerades av VA-fakta.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Boverket ska utvärdera stöd

2020-07-02

Boverket ska utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Följ bygget av avloppstunneln i Stockholm

2020-07-02

Klicka vidare och se filmen om tunnelbygget för Stockholms framtida avloppsrening.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ett nedslag i Elmiadalen

2020-07-01

Slussen.biz tog chansen att ta del av inslaget Kommer Energibolagen ta över ansvaret för "teknisk förvaltning" som tidigare låg hos bostadsföretag? på den digitala arenan Elmiadalen med Elmiamässan i Jönköping som bas.


  Värme Kyla El Energieffektivisering

Remiss om ändring av regler för energideklarationer

2020-06-30

Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader.


  Värme Energieffektivisering

Simulerade effekter av trög avvattning

2020-06-30

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Simulerade effekter av trög avvattning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Vilken kommun har det godaste kranvattnet?

2020-06-29

Kranvatten är vårt viktigaste livsmedel och detta vill Svenskt Vatten lyfta genom att kora Sveriges godaste vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny chans att lära sig om upphandling av solenergi

2020-06-29

I augusti återkommer Slussen.biz uppkattade webbinarium, Upphandlingshjälp och vägledning för dig som skall investera i solenergi, med Lars Andrén.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Ny modell för solprognoser bäst i test

2020-06-29

En ny modell som utvecklats vid Uppsala universitet för att förutsäga variationer i solinstrålningen, och som kan hjälpa till att utnyttja el från solenergi effektivare, har nu testats mot olika datamodeller och visat sig vara mycket träffsäker.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Bakterievarning i Kungälv

2020-06-26

Kungälvs kommun varnar för bakterier i dricksvatten i delar av kommunen, rapporterar gp.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

×