Uppåt för värmepumparna 2022

2023-01-27 Slussen Building Services

Under 2022 ökade försäljningen av värmepumpar totalt sett på den svenska marknaden. Störst försäljningsökning under helåret kunde noteras för bergvärmepumpar tätt följt av luft/vattenvärmepumpar. Den stora drivkraften kan antas vara de höga energipriserna och den energiomställning som just nu präglar inte bara Sverige utan hela EU.

Det har varit ett hektiskt år för den svenska kyl- och värmepumpsbranschen med en enorm efterfrågan på värmepumpar, såväl för tillverkare och leverantörer som för installatörer. Därtill har branschen fått hantera längre leveranstider i samtliga led till följd av både den höga efterfrågan och bristen på komponenter.

- Vi ser en stark bransch som vi på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen känner en stor stolthet över, säger Anders Mårtensson, vd för branschorganisationen. Inte bara försäljningsmässigt utan även ur perspektivet att våra medlemmar möter utmaningarna och löser dem.

En stor drivkraft under 2022 har så klart varit de skenande energipriserna och behovet av att ställa om energisystemet inom EU.

- Fler får upp ögonen för värmepumpen som erbjuder ett mycket bra sätt att sänka sina energikostnader, fortsätter Anders Mårtensson. Vi ser många initiativ på EU-nivå som pekar på värmepumpar som en stor del av lösningen för Europas energidilemma. Initiativ som ”REPowerEU” och ”Fit for 55” är exempel på det. Den starka tilltron till branschen visar sig också genom de investeringar som sker i Europa och i Sverige för att öka leveranskapaciteten.

Branschen kan också anställa fler kyl- och värmepumpstekniker om de bara fanns.

- Initiativet ”European Year of Skills 2023” har just startat och det kommer under året att vara ett ökat fokus på att höja kunskapen inom den gröna tekniken och den digitala omställningen, säger Anders. Det är nu viktigt att utbildningssystemet och aktörer på marknaden tillsammans tar sig an denna utmaning. Vi behöver växla upp och få ut fler kompetenta medarbetare. Kyl- och värmepumpsbranschen har stor potential att ytterligare bidra i den gröna omställningen.

Trots utmaningarna är sista kvartalet starkt, med en uppgång av bergvärme på 30 procent och luft/vatten upp 12 procent. Minskningen av försäljningen för frånluftsvärmepumpar hör högst troligen samman med det minskade bostadsbyggandet.

- Höga och osäkra energipriser gör att värmepumpar är en bra investering för att sänka sina energikostnader. Om vi tar med i beräkningen att andelen värmepumpar som ersätter äldre värmepumpar ökar så finns det all anledning att tro att efterfrågan fortsätter och ökar.

Försäljningen (antal) uppdelad på olika produktslag:

  Q4 Helår
Luft – vattenvärmepumpar +12% +7%
Frånluftsvärmepumpar -10% -10%
Vätska-vattenvärmepumpar(bergvärmepumpar) +30% +10%
Totalt +12% +3%

 

Försäljningen (antal) uppdelad på villa och fastighet, Q4/helår:

  Villa Q4 Fastighet Q4 Villa Helår Fastighet Helår
Luft – vattenvärmepumpar +11% +18% +8% -0,5%
Frånluftsvärmepumpar -10% -100% -10% -100%
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) +31% +13% +11% +1,5%
Totalt +12% +14% +3% -2%

(Alla jämförelser är med motsvarande tidsperiod föregående år)

Källa: Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen


 Dela     Tillbaka  

Frukostseminarium: På väg mot ett hållbart energisystem?

2023-03-24

Samhällsbyggarnas sektion Hållbar utveckling bjuder in till frukostseminariet "På väg mot ett hållbart energisystem?" i Stockholm.


Allmän Energieffektivisering

Stor skillnad i lönsamhet för effektivisering

2023-03-23

Vid en jämförelse mellan 30 av Sveriges största kommuner samt Gotland är skillnaderna i kostnadsminskning stora när förbrukning av fjärrvärme, el, VA samt avfall minskas, det visar den senaste Effektivrapporten från Nils Holgerssongruppen.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Rejektvattenrening med näringsåtervinning

2023-03-23

Svenskt Vatten presenterar rapporten Rejektvattenrening med näringsåtervinning.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

VA-priset till Tekniska Verkens utbildningssatsning för barn

2023-03-22

Årets VA-pris går till Tekniska Verken i Linköpings utbildningssatsning rörande vatten och avlopp.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Rapport om luftföroreningar med fokus på partiklar

2023-03-21

Luftföroreningar är en av de största miljöriskerna för människors hälsa. För att öka kunskapen om partiklar har Naturvårdsverket tagit fram en ny rapport där flera av IVL:s luftexperter medverkar.


Allmän Utbildning & FoU

Bättre grundvattennivåer på Gotland

2023-03-21

Grundvattennivåerna på Gotland ser bättre ut i år än normalt. Detta gör att bevattningsförbudet införs den 20 juni istället för den 20 april, rapporterar svt.se.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Stora kompetensutmaningar för VA-Sverige

2023-03-21

I en nyligen av Livsmedelsverket utförd enkät anger hälften av de tillfrågade att det finns stora kompetensbehov inom vatten och avlopp.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Ingen reducerad nätavgift för småskalig elproduktion

2023-03-21

Ägare av mindre produktionsanläggningar ska betala en nätavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el enligt Energimarknadsinspektionens bedömning.


El

Vägledning för lustgasmätning vid avloppsreningsverk

2023-03-21

Svenskt Vatten presenterar rapporten Vägledning för lustgasmätning vid avloppsreningsverk.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

En mässa i Frankfurt - ISH

2023-03-20

Slussen.biz har varit på Europas ledande energi- och vvs-mässa i Frankfurt. Med oss på resan hade vi energiexperten och trendspanaren Roland Jonsson.


Allmän