Grundvatten övervakas bättre och billigare med ny metod

2020-06-22 Slussen Building Services

Sverige har gott om dricksvatten – i alla fall än så länge. Flera år av torka, här såväl som i hela Europa, har dock visat på vikten av att ta vara på vattenresurser på ett hållbart sätt. Nu presenteras nya och bättre metoder för övervakning av grundvatten i en doktorsavhandling från Göteborgs universitet.

För att säkra tillgången på dricksvatten behöver man kunna uppskatta grundvattennivån. Den är inte statisk, utan förändras med tiden och beror på nederbördsmängd och på hur landskap och geologi ser ut.

Brunnar dyrt att anlägga
Grundvatten är det vatten som finns i hålrum i marken under grundvattennivån. Grundvattennivåer övervakas genom mätningar i så kallade observationsbrunnar. De är dock dyra att anlägga, underhålla samt mäta i och det finns därför inte så många. Dessutom kan mätningar från en brunn bara säga något om grundvattennivån i ett oftast väldigt begränsat område.

I Sverige finns cirka 350 aktiva brunnar, alltså är det bara en bråkdel av Sveriges grundvatten som går att övervaka på detta sätt. Det finns dessutom väldigt många fler brunnar i städer, men dessa används för andra ändamål, till exempel att följa upp störningar i grundvattnet vid nybyggnationer. I samband med bygget av Västlänken har man till exempel anlagt hundratals observationsbrunnar för att kunna övervaka vad som eventuellt händer med grundvattennivån lokalt under projektets gång.

Går att övervaka lättare och billigare
Ezra Haaf, doktorand vid institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet, visar nu i en avhandling att det går att övervaka grundvattennivån på ett betydligt enklare, billigare och snabbare sätt i större områden där observationsbrunnar saknas. Han har genom att anpassa befintliga statistiska metoder för grundvatten skapat nya metoder för grundvattenövervakning.

– I opåverkade grundvattenmagasin är det framför allt klimatet som driver förändringar i grundvattennivån. Hur snabbt det går beror på det topografiska läget och hur det ser ut under markytan, det vill säga markens geologiska uppbyggnad. Med de nya metoderna kan man på detaljnivå till exempel klassificera olika typer av respons hos grundvattensystemen, säger Ezra Haaf.

Kunskapen kan fungera som beslutsstöd så att man i olika områden kan förutspå hur mycket en torrperiod kan komma att påverka grundvattentillgången. Metoderna kan även användas för att uppskatta förändring av grundvattentillgångarna i ett förändrat klimat.

Källa: Göteborgs universitet


 Dela     Tillbaka  

Vattenkrig i Åre

2020-07-08

En boende i Åre kommun är mycket kritisk till hur kommunen beräknar vattenförbrukningen. I Åre använder man schablonberäkning istället för som i många andra kommuner digitala vattenmätare, rapporterar jamtlandstidning.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Möjlighet att söka pengar till cybersäkerhet

2020-07-07

Nu finns det möjlighet för företag inom energisektorn att söka pengar för cybersäkerhetsanpassningar, genom CEF Fonden 2020.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Trevlig sommar från Slussen.biz!

2020-07-06

Slussen.biz nyhetsbrev och Rekryteringskanalen tar en sommarpaus och återkommer 10 augusti. Vårt kontor håller stängt från 13 juli till 10 augusti, men sajten med alla nyheter är naturligtvis tillgänglig som vanligt.


  Allmän

Energiklassning av byggbodar

2020-07-03

SBUF, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen har beviljat finansiering till projektet ”Energiklassning av byggbodar”.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Finns det en VA-skuld?

2020-07-03

Är VA-skulden en sanning eller myt och hur ska hela Sveriges dricksvatten säkras? Det var temat för ett webbinarium som arrangerades av VA-fakta.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Boverket ska utvärdera stöd

2020-07-02

Boverket ska utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Följ bygget av avloppstunneln i Stockholm

2020-07-02

Klicka vidare och se filmen om tunnelbygget för Stockholms framtida avloppsrening.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ett nedslag i Elmiadalen

2020-07-01

Slussen.biz tog chansen att ta del av inslaget Kommer Energibolagen ta över ansvaret för "teknisk förvaltning" som tidigare låg hos bostadsföretag? på den digitala arenan Elmiadalen med Elmiamässan i Jönköping som bas.


  Värme Kyla El Energieffektivisering

Remiss om ändring av regler för energideklarationer

2020-06-30

Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader.


  Värme Energieffektivisering

Simulerade effekter av trög avvattning

2020-06-30

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Simulerade effekter av trög avvattning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

×