Kvotpliktsystem ska öka energieffektiviseringen

2021-10-08 Slussen Building Services

ka samhället klara klimatomställningen med hjälp av en omfattande elektrifiering behöver den energi som produceras användas så effektivt som möjligt. Regeringen har därför utsett Göran Enander, landshövding i Uppsala län, till särskild utredare med uppgift att föreslå ett kvotpliktssystem för energieffektivisering (s.k. vita certifikat). Syftet med vita certifikat är att skapa ett marknadsbaserat och kostnadseffektivt styrmedel som ökar energieffektiviseringstakten i Sverige, bidrar till att de energi- och klimatpolitiska målen nås samt underlättar en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av samhället.

Utredaren ska vid förslag på utformning av ett kvotpliktssystem göra bland annat följande:

  • föreslå en möjlig kvotkurva för perioden fram till och med 2030 samt för perioderna 2031–2040 och 2041–2050,
  • föreslå vilka aktörer som lämpligen skulle kunna vara kvotpliktiga parter,
  • föreslå ett system för verifiering och tillsyn av uppnådda energibesparingar, med en utformning som ger så låga administrativa kostnader som möjligt,
  • föreslå hur systemet bör utformas för att administration, tillsyn och kontroll ska vara självfinansierande,
  • föreslå sanktioner för kvotpliktiga parter som inte uppfyller sin kvotplikt,
  • föreslå hur handel med vita certifikat ska regleras,
  • genomföra en samhällsekonomisk analys av förslagen som läggs fram, bland annat ska förslagens kostnadseffektivitet analyseras, deras bidrag till att uppnå EU:s klimat- och energipolitiska mål beskrivas och överlappning med andra styrmedel kartläggas.

- En effektiv användning av energin är en viktig pusselbit i klimatomställningen, men det går för långsamt. Ett system med vita certifikat kan snabba på energieffektiviseringen och bidra till att vi når målen, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

- Göran Enander har lång erfarenhet från Regeringskansliet, som statssekreterare vid Miljö- och energidepartementet och som särskild utredare. Han är samordnande landshövding för länsstyrelsernas arbete med energi- och klimatomställning, fortsätter Ygeman.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023.

Om kvotplikt

Kvotplikt är ett styrmedel som innebär att energiföretag (leverantörer eller distributörer) ges ett specifikt åtagande att aktivt verka för energieffektivisering hos slutanvändare av energi. För att beräkna deras åtagande fastställs ett mål för systemet (systemkvot).

Slutanvändaren och energiföretaget kommer överens om vilka åtgärder som genomförs. Detta sker i praktiken genom förhandlingar mellan parterna, varpå överenskomna åtgärder genomförs för att sedan rapporteras till ansvarig myndighet. Denna tilldelar då det kvotpliktiga energiföretaget ett certifikat (vita certifikatet) och en avräkning görs mot den fastlagda kvotplikten. Åtgärder kan även genomföras av tredje part, s.k. energitjänsteföretag som säljer erhållna certifikat till kvotpliktiga energiföretag.

Källa: Regeringen


 Dela     Tillbaka  

Stora Inneklimatpriset har hittat hem

2021-10-22

Efter att coronapandemin satt stopp för fysiska möten kunde Stora Inneklimatprisets trofé äntligen hitta hem till vinnaren, Sisab. Överlämnande skedde på ett nätverksmöte med Fegis där deltagarna också fick veta mer om det vinnande konceptet.


  Allmän

Kanske bästa Expot någonsin

2021-10-19

Totalt 350 besökare på fyra orter i norra Sverige under ExpoVent. Det blev resultatet av det som, enligt projektledaren Christina Andersson, kan ha varit den bästa Expo-turnén någonsin.


  Ventilation

Avloppsläcka ut i havet i Härnösand

2021-10-19

I samband med att en avloppsledning gick sönder i Härnösand sprutade stora mängder avloppsvatten ut i Bottniska viken, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Försvaret frias i PFAS-rättegången i Uppsala

2021-10-18

Försvarsmakten slipper betala skadestånd till Uppsala Vatten för merkostnad för rening av dricksvatten från PFAS-föroreningar, rapporterar sverigesradio.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Missa inte ExpoStyr!

2021-10-18

ExpoStyr, där de senaste produkterna och lösningarna inom fastighetsautomation presenteras, ger sig ut på vägarna igen. 26-29 oktober får Falun, Karlstad, Västerås och Uppsala besök.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Tätt med isolerare på Hasselbacken

2021-10-15

Slussen.biz fanns på plats under Isoleringsfirmornas Föreningens medlemsträff med tillhörande mässa och föreläsningar på Hasselbacken i Stockholm.


  Ventilation Värme Kyla Brand & säkerhet Isolering

Restprodukter från köldmedier samlas i sjöar

2021-10-13

En ny doktorsavhandling från Örebro universitet visar att restprodukter från köldmedier samlas i sjöar – utan att brytas ner.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Utbildning & FoU

Energianvändning i lågenergiskolor

2021-10-12

SBUF presenterar rapporten Energianvändning i lågenergiskolor - framtagande av modern och detaljerad brukarindata.


  Allmän Utbildning & FoU

Bergvärmepumpsystem med stor potential

2021-10-12

Med bergvärmepumpsystemet på Norrlands universitetssjukhus i Umeå är det möjligt att sänka energikostnaden med 644 000 kronor per år och samtidigt minska koldioxidutsläppen med 92 ton.


  Värme Kyla Geoenergi Utbildning & FoU

Långtidsprestanda på Geoenergidagen

2021-10-08

Slussen.biz gjorde ett nedslag på Svenskt Geoenergicentrums digitala arrangemang Geoenergidagen, som faktiskt pågick under två dagar.


  Värme Kyla Geoenergi