Så kan Sverige nå energieffektiviseringsmålet till 2030

2021-12-22 Slussen Building Services

Energimyndigheten har tillsammans med marknadens aktörer och relevanta myndigheter identifierat vilka utmaningar som är viktigast att ta itu med just nu för att nå energieffektiviseringsmålet till 2030.

Energisektorn står för den största delen av de utsläpp som påverkar klimatet, både nationellt och globalt. Att använda energin resurseffektivt är en central åtgärd i omställningen till ett modernt fossilfritt välfärdssamhälle.

I Sverige har vi som mål att uppnå 50 procent effektivare energianvändning till 2030, jämfört med 2005 års nivå. Hittills är måluppfyllelsen 29 procent. För att nå målet krävs ett gemensamt krafttag och en enad syn på de viktiga utmaningarna.

Fem sektorsstrategier för energieffektivisering

Genom omfattande dialoger och samråd med relevanta aktörer och myndigheter har Energimyndigheten identifierat fem sektorer som är direkt avgörande för att nå energieffektiviseringsmålet till 2030. Inom respektive sektor har aktörerna pekat ut vilka strategiska områden och avgörande frågor som är viktigast att adressera just nu. Strategierna ligger väl i linje med EU:s gröna giv och utgör ett bra kunskapsunderlag för kommande satsningar i energiomställningen.

Syftet med strategierna är att samla kraften som finns i Sverige och rikta den dit den behövs som mest just nu, för att Sverige ska nå riksdagens energieffektiviseringsmål till 2030. Med hjälp av innehållet i strategierna kan du se var ditt bidrag gör störst nytta i omställningen.

Ta del av strategierna här:

Flexibelt och robust energisystem
Fossilfria transporter
Framtidens handel och konsumtion
Produktion i världsklass
Resurseffektiv bebyggelse

Källa: Energimyndigheten


 Dela     Tillbaka  

Upphandlingsbråk i Sundsvall

2022-01-26

Ett ventilationsföretag i Sundsvall har stämt Sundsvalls kommun på en miljon kronor då man menar att kommunen inte följt gällande ramavtal, rapporterar upphandling24.se.


  Ventilation

Schaktfritt viktigaste innovationen inom VA

2022-01-26

Schaktfri teknik är den viktigaste innovationen inom VA enligt en omröstning gjord av branschorganisationen Svenskt Vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Stora mängder avloppsvatten rann ut i Skellefteälven

2022-01-26

350 000 liter orenat avloppsvatten i timmen rann rakt ut i Skellefteälven från lördag till tisdag, rapporterar bland annat P4 Västerbotten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Införandet av EU:s nya dricksvattendirektiv

2022-01-25

Branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram ett underlag till de organisationer som önskar lämna ett remissvar gällande införandet av EU:s nya dricksvattendirektiv.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nytt labb ska lära forskarna ventilera bort covid

2022-01-24

Ett nytt labb vid Högskolan i Gävle ska lära forskarna ventilera bort covid.


  Ventilation Utbildning & FoU

Flerbostadshus "off-grid" - Förstudie

2022-01-21

Energimyndighetens beställargrupp bostäder presenterar en förstudie gällande möjligheten för flerbostadshus att helt eller delvis gå "off-grid" med hjälp av vätgas.


  El Utbildning & FoU

ExpoVent flyttas fram!

2022-01-21

Med anledning av den höga smittspridningen flyttas ExpoVent i Falun, Karlstad och Örebro fram till 5-7 april.


  Ventilation

Värmebranschen går fortsatt mycket starkt

2022-01-19

Trots den rådande pandemin och komponentbrist har försäljningen av värmepumpar ökat med 11 procent under 2021.


  Värme Kyla Arbetsmarknad

Värdet av vattenförsörjning

2022-01-18

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Värdet av vattenförsörjning. En studie av hur svenska företag påverkas ekonomiskt vid avbrott i vattenförsörjningen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Energimyndigheten summerar svängig energimarknad 2021

2022-01-18

Energimyndighetens årskrönika över 2021 summerar en svängig energimarknad.


  Allmän Utbildning & FoU