Energideklarationsdagen firade femton

2023-01-30 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/ed.png
Koncentrerade energiexperter under femtonde upplagan av Energideklarationsdagen. Foto: Ulrik Hammarsträng

Drygt 60 deltagare deltog i årets Energideklationsdag som arrangerades i Stockholm. Drygt hälften var på plats fysiskt och övriga deltog via länk. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/magnus_3.pngDagen inleddes av moderatorn Magnus Jerlmark som är verksam vid certifieringsföretaget Kiwa Certification. 
- Idag finns det cirka 920 certifierade energiexperter varav cirka 590 har nivå K. Certifieringen administreras av två ackrediterade certifieringsorganisationer. Idag ser vi fler klagomål från kund. Vi tror tror detta i första hand beror på ökade förväntningar på energideklarationen med anledning av de högre energipriserna. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/roger.pngFrån Boverket fanns Roger Antonsson (bilden) och Mikael Näslund på plats för att sprida information från myndigheten. 
- Det är i princip inga ändringar i Boverkets föreskrifter att presentera. När det gäller inspektioner av värme- och luftkonditioneringssystem är vår reflektion att alldeles för få separata inspektionsprotokoll i förhållande till gjorda deklarationer har inkommit. När det gäller IMD för värme är kraven oförändrade. När det gäller tappvarmvatten är nyheten att nya flerbostadshus ska ha IMD sedan 1 juni 2022. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/mikael_1.pngBoverkets representanter (på bilden t.h Mikael Näslund) presenterade även förändringar av energiprestandadirektivet EPBD och Möjligheternas byggregler, MöBy. 
- EU-kommissionen presenterade sitt ändringsförslag i december 2022 och därefter presenterades ministerrådet och förslag i oktober 2022 och nu väntar vi på EU-parlamentets åsikter. Huvudpunkterna är nollenergibyggnader ersätts med nollutsläppsbyggnader, Zero Emission Building (ZEB), en mer detaljerad renoveringsplan ersätter renoveringsstrategi, det blir retroaktiva krav på energieffektivisering i befintlig bebyggelse, Minimum Energy Performance Standard (MEPS) och omfattande förändringar av energideklarationen.  En annan nyhet är Möjligheternas byggregler, MöBy, där myndigheten ser över byggreglerna, BBR, och konstruktionsreglerna, EKS. Syftet är färre och enklare regler med enbart bindande funktionskrav. Den nya författningen träder i kraft 1 juli 2024 med övergångsregler till juli 2025. När det gäller energihushållningsreglerna får man plussa på minst sex månader. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/edwin.pngEdwin Måradson, Nordnest, pratade under rubriken Energioptimering - en lönsam investering och en förtjänst för klimatet. 
- Jag definierar energioptimering som att tillse att det befintliga energisystemet fungerar som det är tänkt eller bättre med inga eller försumbara installationer. Energieffektivisering däremot kräver större investeringar och mer resurser i form av material, tid och pengar. Exempel på energioptimering kan vara närvarostyrning på belysning, anpassning av ventilation och vvc utefter nyttjande samt  översyn av flöden, tryck, temperatur och verkningsgrader i installationerna. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/philip.pngPhilip Junghahn, WSP, berättade om kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder anpassade till olika typer av fastigheter. 
- Kostnadseffektivitet handlar om hur resurser används och fördelas. För att en åtgärd ska anses vara kostnadseffektiv måste nyttan vara större än kostnaden utifrån fastighetsägarens perspektiv. Målet med åtgärderna kan, utöver energieffektivisering, handla om exempelvis vara bättre inomhusmiljö eller minskade utsläpp. För att åtgärderna ska anses kostnadseffektiva ska målet ske till minsta möjliga kostnad och det alternativ som når målet till minsta kostnad ska väljas. Den totala besparingen blir oftast större när energieffektiviseringen genomförs i åtgärdspaket där de billigare åtgärderna får finanseriera de mer kostsamma. Ett exempel på detta är Totalmetodiken. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/metry.pngMagnus Hornef, Metry, berättade om det digitala verktyg för digital energi- och fastighetsdata med vilket man ska kunna få en uppdaterad energideklaration på månadsbasis istället för var tionde år man håller på att plocka fram. 
- Intresset har aldrig varit större. Fastighetsägarna bryr sig, hyresgästerna bryr sig och även bankerna bryr sig. Det handlar bland annat om de ökande allt mer fluktuerande energipriserna och krav på hållbarhet. Vi arbetar med ett urval av fastigheter där vi tittar på energideklarationen och inköpt energi. Därefter tittar vi på och analyserar avvikelser mellan primärenergi och inköpt energi. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/asa_3.pngMaria Haegermark och Åsa Wahlström (bilden), CIT Renergy, informerade om det pågående projektet QualDeEPC som syftar till att ta fram nästa generations energideklarationer. 
- Sju EU-länder ingår i projektet som syftar till att ta fram en tydligare energideklaration med fler åtgärdsförslag. En ny mall som testats mot den befintliga har också tagits fram. 

 

https://slussen.azureedge.net/image/353/gertrud.pngSist ut för dagen var Gertrud Heinerud, AFRY, som gav deltagarna tips på konkreta metoder och råd för att effektivisera processen vid genomförande av en energideklaration.
- Det handlar bland annat om att skapa användbara mallar som går att återanvända i sitt arbete. Kommunikationen med kunden är mycket viktig. Exempelvis gäller det att kommunicera vikten av att få in rätt underlag och att samla in så mycket information som möjligt. 

Text och foto: Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Branschorganisationer planerar samgående

2024-05-27

Styrelserna i bransch- och arbetsgivarföreningarna Installatörsföretagen och Plåt & Ventföretagen har uttalat en gemensam vilja om samgående. Målet är att skapa en starkare organisation tillsammans och stärka stödet till medlemsföretagen.


Allmän Arbetsmarknad

Fegisar fick veta mer om digitalt öga

2024-05-24

Slussen.biz fanns på plats på nätverket Fegis 70:e möte där deltagarna fick veta mer om Census Eye med vilket Locum vann senaste upplagan av Stora Inneklimatpriset.


Ventilation

Årsmöte i Emtf

2024-05-23

Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF) har haft årsmöte. Slussen.biz deltog för att se vad som är på gång.


Allmän

Riksrevisionen granskar allmänt vatten och avlopp

2024-05-22

Underhållet av kommunala va-system är eftersatt. På sikt innebär det risker för miljön och människors hälsa. Riksrevisionen genomför nu en granskning av statens insatser för att stötta och kontrollera kommunernas arbete med allmänna vattentjänster.


Vatten & avlopp (yttre VA) Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Aktuell information om vattensituationen i kommunerna

2024-05-22

Branschorganisationen Svenskt Vatten har koll på vattensituationen i landets kommuner. Just nu finns det åtta kommuner som har bevattningsförbud i hela eller i vissa delar av kommunen.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny verksamhetschef i Isoleringsfirmornas Förening

2024-05-21

Pär Bönnestig är ny verksamhetschef i Isoleringsfirmornas Förening.


Allmän Isolering Arbetsmarknad

Samarbete gav ökad kunskap om luftflöden

2024-05-21

Vilken miljöpåverkan ger det att ventilera bort risk för smittspridning i vårdlokaler? Hur påverkar det energianvändning och inomhusklimat i byggnaden? Och vad kostar det? Chalmers släppte i dagarna en rapport i frågan.


Ventilation Utbildning & FoU

Sverige får undantag i avloppsdirektivet

2024-05-21

EU:s avloppsdirektiv kommer att innehålla ett undantag för Weserdomen. Något som Sverige och Finland kämpat för.


Vatten & avlopp (yttre VA)

295 miljoner till forskning och innovation för fossilfri el

2024-05-21

Nu har Energimyndigheten beviljat stöd till 26 nya forsknings- och innovationsprojekt för utvecklingen av framtidens fossilfria elproduktion.


El Utbildning & FoU

Miljoner till forskning som ska hindra översvämningar

2024-05-20

Högskolan i Gävle har tilldelats totalt 2,6 mkr kronor till ett forskningsprojekt som ska förebygga effekter av översvämningar och skyfall. Forskningen kommer att bedrivas tillsammans med två privata företag som lägger till ytterligare 2,9 mkr.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU