Stigande fjärrvärmepriser på orolig energimarknad

2024-06-13 Slussen Building Services

Energiföretagen Sverige har presenterat prisstatistik en för fjärrvärme för år 2024. Den visar att priset på fjärrvärme detta år ökat mer än på många år. Priset till kund har dock över lag inte alls ökat i paritet med de mycket stora kostnadsökningarna för att producera fjärrvärme som vi ser i och med en orolig omvärld.

 

Statistiken för fjärrvärmepriserna omfattar större flerbostadshus, mindre flerbostadshus och småhus. Årets prisökningar blev större än vi sett på många år. Priserna har i genomsnitt ökat med 15,5 – 15,7 procent. Priserna och prisjusteringarna varierar dock mellan näten eftersom även förutsättningarna skiljer sig åt. Gemensamt för hela branschen är dock att bränslemarknaderna har förändrats och kostnaderna för bränslen har ökat dramatiskt – det är inte ovanligt med en fördubblad kostnad jämfört med 2022.

– Priset till kund har över lag inte alls ökat i paritet med de mycket stora kostnadsökningarna och många fjärrvärmeföretag har varit återhållsamma. Och eftersom priset på fjärrvärme bara ändras en gång per år borgar detta för en prisstabilitet för kunder som man inte hittar på någon annan energimarknad. Vi har stor förståelse för att prishöjningarna på många håll trots detta blir mycket kännbara för kunderna, konstaterar Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla, på Energiföretagen Sverige.

Spridningen på prisförändringarna är stora, vilket tydligt speglar hur fjärrvärmens prissättning påverkas av lokala förutsättningar. Medianen på prisökningen var cirka 14 procent.

Prisändringar 2024

Mellan 2023 och 2024 ökade de genomsnittliga fjärrvärmepriserna för olika huskategorier med mellan15,5 och 15,7 procent. Prishöjningarna i de fjärrvärmenät som ingår i Prisdialogen, där ca 72 procent av alla kunder finns, var 9,8 procent i genomsnitt.

För större flerfamiljshus är genomsnittspriset per nät nu 1107 kr per megawattimme, en höjning på 15,7 procent från år 2023.

För mindre flerfamiljshus (Nils Holgersson-hus) är medelpriset 1133 kr/MWh, vilket motsvarar en höjning på omkring 15,6 procent.

Småhus har oftast ett högre pris, bland annat för att det är betydligt färre kunder per meter ledning. År 2024 är medelpriset för småhus 1176 kr/MWh. Prishöjningen för denna kundkategori landar i genomsnitt på 15,5 procent.

Lokala förutsättningar påverkar priset

Varje fjärrvärmenät har sina lokala förutsättningar. Det som påverkar är bland annat antal kunder, tillgång till bränsle, ägarnas avkastningskrav, om det finns kraftvärmeproduktion, vem som äger fjärrvärmecentralen hos kunden och olika geografiska förhållanden. Det betyder att priserna kan vara olika, även om näten ligger geografiskt nära varandra. Prisspannet mellan lägsta och högsta pris är stort. Lägsta pris är för samtliga huskategorier nästan hälften av högsta pris.

Källa: Energiföretagen Sverige

Här finns den nya uppdaterade statistiken.


 Dela     Tillbaka  

Saira Alladin ny vd för Installatörsföretagen

2024-07-04

Bransch- och arbetgivarorganisationen Installatörsföretagen har utsett Saira Alladin till ny vd. Hon kommer närmast från rollen som Vice President Asset Management på Ellevio och tillträder som vd för Installatörsföretagen den 1 oktober 2024.


Allmän Arbetsmarknad

Lägre elpriser med mer vatten, vind och sol

2024-07-04

Under första halvåret 2024 har elpriserna i Sverige legat mellan 20 och 30 procent lägre jämfört med förra året. Elproduktionen liksom elanvändningen ökade med 6–7 procent. Detta enligt siffror från Energiföretagen.


El Utbildning & FoU

Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område

2024-07-04

I det europeiska samverkansprojektet, Digital Twins for Positive Energy Districts (DT4PEDs) utvecklas en digital tvilling för att utforska hur ett energipositivt och klimatneutralt område kan realiseras.


Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Godkänt: 36 miljarder till nytt stöd för bio-CCS

2024-07-03

EU-kommissionen godkänner Energimyndighetens nya stödsystem för bio-CCS genom omvänd auktion. En första utlysning beräknas öppna efter sommaren.


Allmän Utbildning & FoU

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet

2024-07-02

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.


Värme Utbildning & FoU

66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren

2024-07-02

Bara i Stockholm släpptes det ut 66 miljoner liter orenat vatten ut i Mälaren under 2023, rapporterar sverigesradio.se.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp

2024-07-01

Svenskt Vatten släpper rapporten Ny teknik för mätning av lustgasutsläpp vid avloppsreningsverk.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bostadsbolag kyler ner hyresgästerna

2024-07-01

Botkyrkabyggen öppnar så kallade "cold spots" dit hyresgästerna kan gå för att kyla ner sig en stund, rapporterar tidningen Mitt i Stockholm.


Kyla

Elsystemets flexibilitet ska förbättras

2024-06-27

Energimyndigheten får i uppdrag att förbättra flexibilitet i elsystemet.


El Utbildning & FoU

Innovationsupphandling Smart styrning i småhus

2024-06-27

Beställarnätverket, BeSmå, utlyser en innovationsupphandling om integrerad smart styrning för småhus.


Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU