Energideklarationsdagen firade femton

2023-01-30 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/ed.png
Koncentrerade energiexperter under femtonde upplagan av Energideklarationsdagen. Foto: Ulrik Hammarsträng

Drygt 60 deltagare deltog i årets Energideklationsdag som arrangerades i Stockholm. Drygt hälften var på plats fysiskt och övriga deltog via länk. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/magnus_3.pngDagen inleddes av moderatorn Magnus Jerlmark som är verksam vid certifieringsföretaget Kiwa Certification. 
- Idag finns det cirka 920 certifierade energiexperter varav cirka 590 har nivå K. Certifieringen administreras av två ackrediterade certifieringsorganisationer. Idag ser vi fler klagomål från kund. Vi tror tror detta i första hand beror på ökade förväntningar på energideklarationen med anledning av de högre energipriserna. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/roger.pngFrån Boverket fanns Roger Antonsson (bilden) och Mikael Näslund på plats för att sprida information från myndigheten. 
- Det är i princip inga ändringar i Boverkets föreskrifter att presentera. När det gäller inspektioner av värme- och luftkonditioneringssystem är vår reflektion att alldeles för få separata inspektionsprotokoll i förhållande till gjorda deklarationer har inkommit. När det gäller IMD för värme är kraven oförändrade. När det gäller tappvarmvatten är nyheten att nya flerbostadshus ska ha IMD sedan 1 juni 2022. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/mikael_1.pngBoverkets representanter (på bilden t.h Mikael Näslund) presenterade även förändringar av energiprestandadirektivet EPBD och Möjligheternas byggregler, MöBy. 
- EU-kommissionen presenterade sitt ändringsförslag i december 2022 och därefter presenterades ministerrådet och förslag i oktober 2022 och nu väntar vi på EU-parlamentets åsikter. Huvudpunkterna är nollenergibyggnader ersätts med nollutsläppsbyggnader, Zero Emission Building (ZEB), en mer detaljerad renoveringsplan ersätter renoveringsstrategi, det blir retroaktiva krav på energieffektivisering i befintlig bebyggelse, Minimum Energy Performance Standard (MEPS) och omfattande förändringar av energideklarationen.  En annan nyhet är Möjligheternas byggregler, MöBy, där myndigheten ser över byggreglerna, BBR, och konstruktionsreglerna, EKS. Syftet är färre och enklare regler med enbart bindande funktionskrav. Den nya författningen träder i kraft 1 juli 2024 med övergångsregler till juli 2025. När det gäller energihushållningsreglerna får man plussa på minst sex månader. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/edwin.pngEdwin Måradson, Nordnest, pratade under rubriken Energioptimering - en lönsam investering och en förtjänst för klimatet. 
- Jag definierar energioptimering som att tillse att det befintliga energisystemet fungerar som det är tänkt eller bättre med inga eller försumbara installationer. Energieffektivisering däremot kräver större investeringar och mer resurser i form av material, tid och pengar. Exempel på energioptimering kan vara närvarostyrning på belysning, anpassning av ventilation och vvc utefter nyttjande samt  översyn av flöden, tryck, temperatur och verkningsgrader i installationerna. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/philip.pngPhilip Junghahn, WSP, berättade om kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder anpassade till olika typer av fastigheter. 
- Kostnadseffektivitet handlar om hur resurser används och fördelas. För att en åtgärd ska anses vara kostnadseffektiv måste nyttan vara större än kostnaden utifrån fastighetsägarens perspektiv. Målet med åtgärderna kan, utöver energieffektivisering, handla om exempelvis vara bättre inomhusmiljö eller minskade utsläpp. För att åtgärderna ska anses kostnadseffektiva ska målet ske till minsta möjliga kostnad och det alternativ som når målet till minsta kostnad ska väljas. Den totala besparingen blir oftast större när energieffektiviseringen genomförs i åtgärdspaket där de billigare åtgärderna får finanseriera de mer kostsamma. Ett exempel på detta är Totalmetodiken. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/metry.pngMagnus Hornef, Metry, berättade om det digitala verktyg för digital energi- och fastighetsdata med vilket man ska kunna få en uppdaterad energideklaration på månadsbasis istället för var tionde år man håller på att plocka fram. 
- Intresset har aldrig varit större. Fastighetsägarna bryr sig, hyresgästerna bryr sig och även bankerna bryr sig. Det handlar bland annat om de ökande allt mer fluktuerande energipriserna och krav på hållbarhet. Vi arbetar med ett urval av fastigheter där vi tittar på energideklarationen och inköpt energi. Därefter tittar vi på och analyserar avvikelser mellan primärenergi och inköpt energi. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/asa_3.pngMaria Haegermark och Åsa Wahlström (bilden), CIT Renergy, informerade om det pågående projektet QualDeEPC som syftar till att ta fram nästa generations energideklarationer. 
- Sju EU-länder ingår i projektet som syftar till att ta fram en tydligare energideklaration med fler åtgärdsförslag. En ny mall som testats mot den befintliga har också tagits fram. 

 

https://slussen.azureedge.net/image/353/gertrud.pngSist ut för dagen var Gertrud Heinerud, AFRY, som gav deltagarna tips på konkreta metoder och råd för att effektivisera processen vid genomförande av en energideklaration.
- Det handlar bland annat om att skapa användbara mallar som går att återanvända i sitt arbete. Kommunikationen med kunden är mycket viktig. Exempelvis gäller det att kommunicera vikten av att få in rätt underlag och att samla in så mycket information som möjligt. 

Text och foto: Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Frukostseminarium: På väg mot ett hållbart energisystem?

2023-03-24

Samhällsbyggarnas sektion Hållbar utveckling bjuder in till frukostseminariet "På väg mot ett hållbart energisystem?" i Stockholm.


Allmän Energieffektivisering

Stor skillnad i lönsamhet för effektivisering

2023-03-23

Vid en jämförelse mellan 30 av Sveriges största kommuner samt Gotland är skillnaderna i kostnadsminskning stora när förbrukning av fjärrvärme, el, VA samt avfall minskas, det visar den senaste Effektivrapporten från Nils Holgerssongruppen.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Rejektvattenrening med näringsåtervinning

2023-03-23

Svenskt Vatten presenterar rapporten Rejektvattenrening med näringsåtervinning.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

VA-priset till Tekniska Verkens utbildningssatsning för barn

2023-03-22

Årets VA-pris går till Tekniska Verken i Linköpings utbildningssatsning rörande vatten och avlopp.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Rapport om luftföroreningar med fokus på partiklar

2023-03-21

Luftföroreningar är en av de största miljöriskerna för människors hälsa. För att öka kunskapen om partiklar har Naturvårdsverket tagit fram en ny rapport där flera av IVL:s luftexperter medverkar.


Allmän Utbildning & FoU

Bättre grundvattennivåer på Gotland

2023-03-21

Grundvattennivåerna på Gotland ser bättre ut i år än normalt. Detta gör att bevattningsförbudet införs den 20 juni istället för den 20 april, rapporterar svt.se.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Stora kompetensutmaningar för VA-Sverige

2023-03-21

I en nyligen av Livsmedelsverket utförd enkät anger hälften av de tillfrågade att det finns stora kompetensbehov inom vatten och avlopp.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Ingen reducerad nätavgift för småskalig elproduktion

2023-03-21

Ägare av mindre produktionsanläggningar ska betala en nätavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el enligt Energimarknadsinspektionens bedömning.


El

Vägledning för lustgasmätning vid avloppsreningsverk

2023-03-21

Svenskt Vatten presenterar rapporten Vägledning för lustgasmätning vid avloppsreningsverk.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

En mässa i Frankfurt - ISH

2023-03-20

Slussen.biz har varit på Europas ledande energi- och vvs-mässa i Frankfurt. Med oss på resan hade vi energiexperten och trendspanaren Roland Jonsson.


Allmän