Stor skillnad i lönsamhet för effektivisering

2023-03-23 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/nilsholgersson.pngVid en jämförelse mellan 30 av Sveriges största kommuner samt Gotland är skillnaderna i kostnadsminskning stora när förbrukning av fjärrvärme, el, VA samt avfall minskas, det visar den senaste Effektivrapporten från Nils Holgerssongruppen. 

Boende i kommuner som Örebro, Malmö och Karlskrona tjänar mest på exempelvis eleffektivisering medan Umeå, Luleå och Trollhättan ser en väsentligt lägre lönsamhet i jämförelse.

- För att samhället ska kunna nå de högt uppsatta klimatmålen behöver effektivisering kunna ske på industriell skala. Effektivrapporten visar att det råder stora skillnader mellan kommuner, de stora variationerna i taxor och lönsamhet försvårar för Sverige att energieffektivisera sitt flerbostadshusbestånd, säger Louise Wall, ordförande Nils Holgerssongruppen.

Effektivrapporten visar att störst lönsamhet av effektivisering finns på området el. Värdet av en eleffektivisering har sedan föregående effektiv-rapport år 2015 ökat med nästan 75 procent. Prisnivå mellan de olika elområden i kombination med hur elnätsavgiften är uppbyggd innebär att det kan skilja 135 procent på värdet av en effektivisering.

Rapporten visar att prissignaler inom fjärrvärme och el fokuserar allt mer på effekt. Det ställer fastighetsägare inför en ny effektiviseringslogik där effektfrågan ges allt större ekonomisk vikt samtidigt som nationella och europeiska mål för effektivisering uttrycks i energimängd.

- Med marknadskrafter som styr mot ett mål medan nationella mål och styrmedel som styr mot ett annat hamnar fastighetsägare i en utmanande sits. Här är det önskvärt med en bättre harmonisering, säger Louise Wall.

Den senaste rapporten landar i dessa slutsatser:

  • 25 procent lägre behov av fjärrvärme, el, vatten och hämtning av hushållsavfall leder inte till 25 procent lägre kostnad för konsumenten.
  • Storleken på kostnadsminskningen beror både på prisnivå och på hur stor del av priset som består av fasta kostnader. Fasta komponenter i taxekonstruktioner minskar lönsamheten vid effektivisering och därigenom minskar incitamenten att effektivisera.
  • Prisnivån har generellt störst betydelse för lönsamhet vid effektivisering. Merparten av det ökade värdet av effektivisering har att göra med ökade prisnivåer.
  • Vid en jämförelse mellan kommunerna är skillnaderna i kostnadsminskning stora när en effektivisering genomförs. Det betyder att lönsamheten för samma effektiviseringsåtgärder skiljer sig mycket åt beroende på var i landet man bor.

Att utnyttja resurser effektivt är viktigt både ur ett hållbarhets- och ekonomiskt perspektiv. Effektiv-rapporten är ett tillägg till rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” och analyserar hur kostnaden för fjärrvärme, el, vatten och avfallshämtning påverkas när behovet av dessa minskas med 25 procent i landets 30 största kommuner samt Gotland. I rapporten redovisas fakta om priser och de prisskillnader som finns mellan olika kommuner när det gäller kostnader för fjärrvärme, el, VA och avfallshämtning.

Hela Effektiv-rapporten finns att läsa här

Se även rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige"

Bakgrund:
Organisationerna som står bakom rapporten är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta.

Effektiv-rapporten analyserar hur kostnaden för fjärrvärme, el, vatten och avfallshämtning påverkas när behovet av dessa minskas med 25 procent. Denna typ av granskning gjordes även åren 2010 och 2015 och är en uppföljning på om ändrade prismodeller och prisnivåer lett till beträffande värdet av att effektivera. Granskningen omfattar de 30 största kommunerna i landet samt Gotland. Aktuella priser och taxor för år 2010, 2015 och 2022 har använts i rapporten.

Källa: Riksbyggen/Nils Holgersson


 Dela     Tillbaka  

Branschorganisationer planerar samgående

2024-05-27

Styrelserna i bransch- och arbetsgivarföreningarna Installatörsföretagen och Plåt & Ventföretagen har uttalat en gemensam vilja om samgående. Målet är att skapa en starkare organisation tillsammans och stärka stödet till medlemsföretagen.


Allmän Arbetsmarknad

Fegisar fick veta mer om digitalt öga

2024-05-24

Slussen.biz fanns på plats på nätverket Fegis 70:e möte där deltagarna fick veta mer om Census Eye med vilket Locum vann senaste upplagan av Stora Inneklimatpriset.


Ventilation

Årsmöte i Emtf

2024-05-23

Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF) har haft årsmöte. Slussen.biz deltog för att se vad som är på gång.


Allmän

Riksrevisionen granskar allmänt vatten och avlopp

2024-05-22

Underhållet av kommunala va-system är eftersatt. På sikt innebär det risker för miljön och människors hälsa. Riksrevisionen genomför nu en granskning av statens insatser för att stötta och kontrollera kommunernas arbete med allmänna vattentjänster.


Vatten & avlopp (yttre VA) Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Aktuell information om vattensituationen i kommunerna

2024-05-22

Branschorganisationen Svenskt Vatten har koll på vattensituationen i landets kommuner. Just nu finns det åtta kommuner som har bevattningsförbud i hela eller i vissa delar av kommunen.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny verksamhetschef i Isoleringsfirmornas Förening

2024-05-21

Pär Bönnestig är ny verksamhetschef i Isoleringsfirmornas Förening.


Allmän Isolering Arbetsmarknad

Samarbete gav ökad kunskap om luftflöden

2024-05-21

Vilken miljöpåverkan ger det att ventilera bort risk för smittspridning i vårdlokaler? Hur påverkar det energianvändning och inomhusklimat i byggnaden? Och vad kostar det? Chalmers släppte i dagarna en rapport i frågan.


Ventilation Utbildning & FoU

Sverige får undantag i avloppsdirektivet

2024-05-21

EU:s avloppsdirektiv kommer att innehålla ett undantag för Weserdomen. Något som Sverige och Finland kämpat för.


Vatten & avlopp (yttre VA)

295 miljoner till forskning och innovation för fossilfri el

2024-05-21

Nu har Energimyndigheten beviljat stöd till 26 nya forsknings- och innovationsprojekt för utvecklingen av framtidens fossilfria elproduktion.


El Utbildning & FoU

Miljoner till forskning som ska hindra översvämningar

2024-05-20

Högskolan i Gävle har tilldelats totalt 2,6 mkr kronor till ett forskningsprojekt som ska förebygga effekter av översvämningar och skyfall. Forskningen kommer att bedrivas tillsammans med två privata företag som lägger till ytterligare 2,9 mkr.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU