Riksrevisionen granskar allmänt vatten och avlopp

2024-05-22 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/riks.jpg

Underhållet av kommunala vatten- och avloppssystem är eftersatt. På sikt innebär det risker för miljön och människors hälsa. Riksrevisionen genomför nu en granskning av statens insatser för att stötta och kontrollera kommunernas arbete med allmänna vattentjänster.

– Att det finns rent vatten och fungerande avlopp i hela Sverige, oavsett vilken kommun du bor i, är en fråga som måste säkerställas här och nu. Det är inte något vi kan lämpa över på kommande generationer, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Tillgången till rent vatten är en grundläggande förutsättning för människans överlevnad. I Sverige använder varje person dagligen i genomsnitt 140 liter vatten som dryck, till tvättning, diskning, hygien, spolning och annat. Att avloppsvatten kan föras bort och renas på ett säkert sätt är avgörande för både miljön och människans hälsa.

I Sverige ska kommunerna tillgodose behovet av vatten och avlopp i tätbebyggelse, om det behövs av hälso- eller miljöskäl. Dessa tjänster kallas allmänna vattentjänster. Nästan 90 procent av befolkningen bor i ett hushåll som utnyttjar allmänna vattentjänster.

Även om det är ett kommunalt ansvar har staten flera viktiga roller. Till exempel bedriver länsstyrelserna tillsyn över att kommunerna fullgör sina skyldigheter, Havs- och vattenmyndigheten ger länsstyrelserna vägledning och flera statliga myndigheter tar fram riktlinjer och ger råd i frågor som gäller vatten och avlopp. Kommunernas förutsättningar att leva upp till sitt ansvar påverkas även av de lagar och förordningar som gäller på området.

Förutsättningarna för landets kommuner att tillgodose behovet av vattentjänster ser mycket olika ut. Kommuner med stora avstånd, minskande befolkning och dålig ekonomi har särskilda utmaningar.

Kommunernas investeringar i de anläggningar som krävs för att tillhandahålla avlopp och rent vatten har under en längre tid understigit investeringsbehovet, vilket medfört en växande investeringsskuld. På sikt kan dessa eftersatta investeringar i va-anläggningarna innebära risker både för människors hälsa och miljön.

Det har i flera olika sammanhang framförts att den statliga ansvarsfördelningen är otydlig och att samordningen brister. Det finns även indikationer på brister i den tillsyn som länsstyrelserna utför.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens insatser gentemot kommunerna när det gäller ansvaret att tillhandahålla allmänna vattentjänster är effektiva. Granskningen omfattar insatser och styrning av länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten och regeringen.

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i februari 2025.

 


 Dela     Tillbaka  

Innovationstävling – Uppföljningssystem under byggnation

2024-06-13

Inom nätverket LÅGAN arrangeras nu en Innovationstävling gällande uppföljningssystem för energianvändning, klimatpåverkan och klimathållning under byggproduktion.


Allmän Utbildning & FoU

Stigande fjärrvärmepriser på orolig energimarknad

2024-06-13

Energiföretagen Sverige har presenterat prisstatistiken för fjärrvärme för år 2024. Den visar att priset på fjärrvärme detta år ökat mer än på många år.


Värme Utbildning & FoU

Fjärrvärmeleveranserna ökade under 2023

2024-06-13

Energiföretagen Sverige har publicerat den samlade statistiken över fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2023 som visar att leveranserna av fjärrvärme ökade.


Värme Utbildning & FoU

Antalet anmälda byggstölder ökar

2024-06-13

Antalet stölder från byggarbetsplatser ökar enligt ny statistik från Brottsförebyggande Rådet, Brå. Under 2023 anmäldes 5 253 inbrottsstölder från byggarbetsplatser.


Allmän Utbildning & FoU

Kommunerna får lågt betyg av byggbranschen

2024-06-13

Byggbranschen ger kommunernas förmåga att hantera upphandlingar betyget 2,5 på en sexgradig skala. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Stora renoveringar sämre för klimatet trots energiminskning

2024-06-13

En ny studie från Sveriges Allmännytta och Lunds tekniska högskola visar att omfattande renoveringar kan medföra stor klimatpåverkan, trots att de innebär energibesparingar för fastigheterna.


Allmän Utbildning & FoU

Ny rapport: Frivillig effektmarknad minskar effektbristen

2024-06-12

Om risken för effektbrist ökar och blir påtaglig kan en frivillig effektmarknad växa fram, och därmed minska effektproblemet, enligt en ny Energiforskrapport.


El Utbildning & FoU

Tolv nya beviljade SVU-projekt

2024-06-11

Nu står det klart vilka nya projekt som får stöd genom Svenskt Vatten Utveckling (SVU). Bland ansökningarna utmärkte sig den höga frekvensen projekt med fokus på läkemedels- och PFAS-rening samt slambiokol.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Unikt samarbete kring energismarta fastigheter

2024-06-10

ÖrebroBostäder och Malmö Stad har kommit överens om ett unikt samarbete för att med gemensamma krafter öka chansen att nå de mål och krav som följer av Sveriges klimatpolitiska ramverk samt Parisavtalet.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Rekordstora höjningar av VA-taxan 2024

2024-06-05

Idag publicerar Svenskt Vatten sin årliga Taxerapport, som sammanställer VA-taxan för 2024 och analyserar drivkrafterna bakom utvecklingen.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU