Tredje strategin för energieffektiviserande renovering här

2020-03-26 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/renovering.JPG
Renoverat miljonprogramsfastighet i norra Stockholm. Foto: Ulrik Hammarsträng

Nu är Sveriges tredje nationella strategi för energieffektiviserande renovering beslutad. Det presenteras i ett pressmeddelande från regeringen. 

Strategin beskriver Sveriges byggnadsbestånd och ger en uppskattning av hur renoveringstakten och renoveringsbehovet ser ut. I strategin beskrivs även relevanta styrmedel och åtgärder och den innehåller också en färdplan med indikativa milstolpar för 2030, 2040 och 2050.

Varje medlemsstat ska överlämna en renoveringsstrategi till Europeiska kommissionen enligt artikel 2a i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet.

Strategierna ska ge stöd till att byggnadsbeståndet har en hög grad av energieffektivitet och underlätta att befintliga byggnader omvandlas till s.k. nära-nollenergibyggnader på ett kostnadseffektivts sätt. Strategierna ska också bidra till EU:s långsiktiga mål om energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser och blir en del av medlemsstaternas nationella energi- och klimatplaner.

Sverige har rapporterat strategier för energieffektiviserande renovering till EU-kommissionen 2014 och 2017 i enlighet med dåvarande krav i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG.

Som underlag för den svenska rapporteringen fick Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett underlag till renoveringsstrategin. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet i december 2019.

Ta del av strategin!

Källa: Regeringen


 Dela     Tillbaka  

Flest vattenskador i köket

2020-04-06

Årets Vattenskadeundersökning, som baseras på försäkringsbolagens skadestatistik för vattenskador, visar att köken står för 33% av skadorna.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Ny rapport - Tillståndet i VA-Sverige

2020-04-06

I Svenskt Vattens nya rapport Hållbarhetsindex (HBI) för 2019 beskrivs tillståndet i VA-Sverige. Det är sjätte gången som HBI presenteras. Nu med 171 deltagande kommuner, vilket är fler än någonsin.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Hur långt sprider sig virus?

2020-04-03

I Lund pågår forskning om huruvida virus finns i luften och hur långt det sprider sig, rapporterar SVT:s Rapport 3/4.


  Allmän

Kritik mot OVK i coronatider

2020-04-03

Stena Fastigheter fortsatte med sina planerade OVK-besiktningar, trots det pågående utbrottet av coronapandemin, rapporterar nvp.se.


  Ventilation

Stöd till verifiering av energiinnovationer

2020-04-03

Energimyndigheten utlyser stöd till verifiering av energiinnovationer med kund (VER 20).


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

19 nya projekt för energieffektivt byggande får pengar

2020-04-03

Nu är det klart vilka projekt som får finansiering genom E2B2s tredje utlysning. Sammanlagt 63 miljoner kronor kommer att gå till 19 projekt .


  Allmän Utbildning & FoU

Vägledning om digital fastighetsautomation

2020-04-02

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar en skrift med vägledning för fastighetsägare om digital fastighetsautomation.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Ny monter i ExpoVent på webben!

2020-04-02

Nu har även ebm-papst sin egen monter på ExpoVent på webben. Missa inte att besöka de olika montrarna och delta i tävlingen.


  Ventilation

Det finns hopp i en tid av oro

2020-04-01

I en tid av oro i omvärlden är det lätt att stänga av allt förutom det allra nödvändigaste. Men det finns hopp och möjligheter.


  Allmän

Nu finns 44 000 solcellsanläggningar i Sverige

2020-03-31

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar steg med nästan 19 000 under 2019 och uppgick därmed till totalt 44 000 nätanslutna anläggningar i hela Sverige. Det visar Energimyndighetens solcellsstatistik.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

×