Krönika: Vad är rätt och vad är fel?

2020-07-09 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/bylineandren2.JPG

Så här mitt i sommaren funderar Slussen.biz krönikör, Lars Andrén, på vad som är en korrekt kalkylmetod för att värdera en investerings lönsamhet över tid? Något som blir extra intressant när många parametrar präglas av osäkra värden. 

Vad är en korrekt kalkylmetod för att värdera en investerings lönsamhet över tid? Jag har fått frågan många gånger under mina föreläsningar och alltid varit lite svävande på svaret. Det är en komplex fråga med många svar. En professor sa till mig en gång i min ungdom att lönsamheten för en solvärmeinvestering beror inte så mycket på kalkylmetoden eller de tekniska förutsättningarna. Professorn menade att det är investeraren själv som med sina ingångsvärden fastställer hur lönsam eller olönsam solvärmeanläggningen blir. 

Och det var ganska enkelt att förstå. Ville lönsamhet uppnås drogs kalkyltiden ut över tid, upp emot 20 – 25 år och kalkylräntan hölls låg, i en annuitetskalkyl ner mot 5%. Ville däremot olönsamhet uppnås kortades kalkyltiden och räntan höjdes. Vad är rätt och vad är fel? 

https://slussen.azureedge.net/image/353/flis.jpg
Det finns många sätt att räkna på för att ta reda på en investering är lönsam. 

Jag brukar under mina föreläsningar använda mig av annuitetsmetoden för att beskriva en investeringskalkyl för åhörarna. Det är en typ av årskostnadsmetod där resultatet ger en bild av investeringens lönsamhet utslagen över dess beräknade livstid. Det var tacksamt med den kalkylmetoden för solvärmeinvesteringar då livslängden bevisligen är lång för den typen av anläggningar. Idag när det är mer aktuellt med solel blir om möjligt kalkylmetoden ännu mer fördelaktig. Det intressanta är hur snabbt konkurrenskraften eller lönsamheten förändras om kalkyltiden och räntan varieras. Här finns inga rätt eller fel. Vem hade till exempel för 30 år sedan kunnat förutse att vi skulle ha nuvarande ränteläge? Jag kommer så väl ihåg vår ränta på vårt byggnadskreditiv 1990. Under några månader när vi byggde om huset låg räntan på 18,3 %. Helt otroligt i jämförelse med dagens nivåer.  

Att räkna med payback-metod är i energisammanhang minst sagt riskabelt. I en så kallad pay-off metod, eller mer korrekt uttryckt återbetalningsmetod, beräknas hur snabbt en investering betalar sig själv. Hur ska det låta sig göra när priset på energi är så oförutsägbart? Under det senaste halvåret har elpriset sjunkit som ingen, ingen hade kunnat förutsäga för 5 – 6 månader sedan. Jag läste idag att på den danska elbörsen var elpriserna för några timmar under söndagen den 5 juli negativa, det vill säga ägare av elgenereringsanläggningar som ville mata ut el på nätet fick plötsligt betala för det. Hur ska kraftverksinvesterare göra payback-metoder med den osäkerhet som råder på elbörsen? Idag den 6 juli tror jag elen periodvis har handlats för 1,6 öre / kWh! 

Är det ens möjligt att göra säkra investeringskalkyler över tid? Inom bygg- och energisektorerna är långsiktighet ett viktigt ledord. Under en byggnads tekniska drifttid (40 år) motsvarar investeringskostnaden och dess kapitalkostnad endast 25 % av de totala kostnaderna. Driften under samma tidsintervall står för 50 % av utgifterna. Med den utgångspunkten blir det plötsligt lönsamt med tilltagen isolering, fönster med låga U-värden, genomtänkta ventilationslösningar, solenergi i alla dess former och andra energieffektiviserande investeringar. 

För att bringa ordning och säkerhet i kalkylerandet är det många som förordar livskostnadsanalyser. I en LCC-kalkyl (Life Cycle Costing) görs en ekonomisk analys där investeringens totala kostnader och intäkter sammanställs över dess beräknade livslängd. I kalkylmetoden definieras ett antal randparametrar som till exempel investeringens livslängd, kostnader för underhåll, specifika driftkostnader och en nuvärdesberäkning av räntekostnaden. Även kostnader för restvärde, destruktion och återvinning ingår i en LCC-kalkyl. Det innebär att kalkylmetoden ger ett svar på investeringens helhetspris över tid utifrån en rad basala parametrar. Resultaten kan många gånger bli överraskande då det inte är självklart att det alternativet med den lägsta investeringskostnaden i förhållande till nyttan blir det mest lönsamma. 

Jag vet inte vilken kalkylmetod som är rätt eller fel utan lämnar det avgörandet till investerarna. Men nog kan jag tänka att det är mest rättvist att jämföra investeringskostnader och lönsamhet över hela investeringens brukstid. Att analysera förväntade framtida kostnader och intäkter ger investeraren, miljön och klimatet ett mer rättvist beslutsunderlag. Att beakta helheten vid investeringstillfället känns sunt, eftersom det då blir möjligt att jämföra investeringsalternativens totalkostnader över nyttjandetiden. 

Ganska självklart kan jag tycka. Inte minst eftersom många energieffektiva investeringar på detta sätt får en mer rättvis bedömning och faktiskt många gånger blir lönsamma från första drifttimmen! 

Ha en trevlig sommar och hoppas solen kommer lysa flitigt över er. Hälsar krönikören från ett sommarparadis i  Falkenberg!

Lars Andrén
Krönikör


Fotnot:  De vanligaste kalkylmetoderna är: Återbetalningsmetoden, nuvärdemetoden, annuitetsmetoden, internräntemetoden och tillväxträntemetoden.

 


 Dela     Tillbaka  

Elcertifikatssystemet fasas ut

2020-08-13

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att stoppdatumet för tilldelning av nya elcertifikat sätts till den 31 december 2021 och att elcertifikatsystemet avslutas vid utgången av 2035. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.


  El Utbildning & FoU

Produktionsanläggningar av förnybar el utreds

2020-08-13

Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att se över och analysera de ekonomiska förutsättningarna för vissa produktionsanläggningar av förnybar el, enligt ett pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet.


  El Utbildning & FoU

Nya bilder jorden runt!

2020-08-12

Vår sida med bilder jorden runt har fyllts på med svemesterbilder. Ta en titt och skicka in ditt bidrag. På bilden en annorlunda radiatorplacering hemma hos författaren Verner von Heidenstam.


  Allmän

Största nedgången i världens energianvändning på 70 år

2020-08-11

Nedstängda samhällen i pandemins spår har lett till att konsumtionen av varor och tjänster liksom transporter minskat, och industrier har stängt. Detta har i sin tur lett till en minskad förbrukning av energi i form av bränsle, el och värme.


  Värme El Utbildning & FoU

Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning

2020-08-11

Svenskt Vatten presenterar rapporten Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Membranfiltrering för dricksvattenberedning

2020-08-11

Svenskt Vatten presenterar rapporten Membranfiltrering för dricksvattenberedning – en kunskapssammanställning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Sommarfrågan till installationssverige

2020-07-13

När pandemin är över - Viken typ av mässor kommer du föredra att besöka?


  Allmän

Ny avsaltningsteknik testas i Halmstad

2020-07-10

En ny teknik där man med hjälp av spillvärme renar havsvatten till dricksvatten kommer testas i Halmstad.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bråk om förstörd brunn i Huddinge

2020-07-09

En boende i Huddinge kommun menar att hon fått sin brunn förstörd efter sprängningar som genomförts i områden och i fyra år har hon kämpat mot kommunen för ersättning, rapporterar mitti.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

×