Nya rön om kopplingen mellan luftföroreningar och demens

2023-03-09 Slussen Building Services

En ny avhandling från Umeå universitet ger ytterligare kunskap om sambandet mellan luftföroreningar och demens. Forskningen visar att de personer som bar på en specifik genvariant eller hade dåligt luktsinne löpte större risk att drabbas av demens om de exponerades för luftföroreningar under lång tid.

Tidigare forskning har visat på ett samband mellan exponering för luftföroreningar och risk för demens. I sin avhandling Air Pollution and Dementia in Low Exposure Areas - The Role of Noise, Olfaction and the APOE gene fördjupar John Andersson, doktorand vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet, kunskapen om hur detta samband ser ut.

– Jag undersökt om trafikbuller, luktsinnet och en genetisk riskfaktor för demens har någon betydelse för det här sambandet. Demens är en vanlig sjukdom som inte bara kostar samhället väldigt mycket pengar, utan också orsakar mycket mänskligt lidande. Antalet dementa kommer att öka på grund av att vår livslängd ökar. Dessutom ökar andelen av världens befolkning som bor i städer och därför utsätts för större halter av luftföroreningar. Därför blir det också viktigt att studera sambanden mellan föroreningar och demens, säger John Andersson.

Vissa mer känsliga för skadliga luftföroreningar

I sin forskning har John Andersson använt sig av data från Betula-projektet, en stor studie om åldrande och hälsa som pågått i Umeå sedan 1988. Han har också samarbetat med forskare från SMHI, och på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet. De senare har tagit fram modeller som beskriver nivåerna av små partiklar och trafikbuller över Umeå med omnejd.

– Studierna i avhandlingen visar att långvarig exponering för högre halter luftföroreningar, såväl kväveoxider som små partiklar, är förenat med en högre risk för demens även vid de relativt låga halter vi har i Umeå. Förenklat kan man säga att den som bor i ett av de mest förorenade områdena i Umeå har ungefär 40% större risk att få demens jämfört med någon i ett av de minst förorenade områdena, vilket stämmer överens med tidigare forskning. Det som däremot är nytt, är att vi kunde se att de med sämre luktsinne eller som är bärare av genvarianten APOE-ε4, är känsligare för de skadliga effekterna av luftföroreningar. Faktum är att vi inte såg några statistiskt signifikanta samband mellan föroreningar och demens hos de med bättre luktsinne, eller hos de som intebär på APOE-ε4.

Resultaten visar också att trafikbuller inte verkar bidra till någon ökad demensrisk, och att exponering för luftföroreningar inte hade något samband med sämre luktsinne.

– Här är det viktigt att poängtera att vi inte kan uttala oss om huruvida de här resultaten gäller även för områden med högre halter av luftföroreningar. Jag har ju undersökt Umeå i min forskning, en stad som har förhållandevis god luftkvalitet. Forskning om kopplingen mellan luftföroreningar och demens har gjorts i större och mer förorenade städer, som t.ex. Mexico City, Taipei, och London, och det skulle vara intressant att ytterligare fördjupa kunskapen om områden med lägre halter av föroreningar, säger John Andersson.

Problematisk biltrafik i stadsmiljöer

John Andersson tydliggör att man inte ska tolka hans resultat som en uppmaning till att alla som bär på genvarianten APOE-e4 bör flytta ut från stan.

– Istället bör de här resultaten ses som ytterligare ett argument för att biltrafiken i stadsmiljöer bör minska, även i en relativt liten stad som Umeå. Tyvärr räcker det inte att ersätta bensindrivna bilar med elbilar. De partiklar som ger upphov till skadliga effekter på hjärnan kommer nämligen till stor del från vägslitage, framförallt där vi kör med dubbdäck om vintern. Men om vi lyckas minska biltrafiken kommer det sannolikt ge märkbart positiva effekter för Umebornas hälsa.

Läs avhandlingen: Air Pollution and Dementia in Low Exposure Areas - The Role of Noise, Olfaction and the APOE gene

Om disputationen

Fredagen den 24 mars försvarar John Andersson, Institutionen för psykologi, sin avhandling med den svenska titeln: Luftföroreningar och demens i ett lågexponerat område – betydelsen av buller, luktsinnet, och APOE-genen (Engelsk titel: Air Pollution and Dementia in Low Exposure Areas - The Role of Noise, Olfaction and the APOE gene)

Källa: Umeå universitet


 Dela     Tillbaka  

Frukostseminarium: På väg mot ett hållbart energisystem?

2023-03-24

Samhällsbyggarnas sektion Hållbar utveckling bjuder in till frukostseminariet "På väg mot ett hållbart energisystem?" i Stockholm.


Allmän Energieffektivisering

Stor skillnad i lönsamhet för effektivisering

2023-03-23

Vid en jämförelse mellan 30 av Sveriges största kommuner samt Gotland är skillnaderna i kostnadsminskning stora när förbrukning av fjärrvärme, el, VA samt avfall minskas, det visar den senaste Effektivrapporten från Nils Holgerssongruppen.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Rejektvattenrening med näringsåtervinning

2023-03-23

Svenskt Vatten presenterar rapporten Rejektvattenrening med näringsåtervinning.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

VA-priset till Tekniska Verkens utbildningssatsning för barn

2023-03-22

Årets VA-pris går till Tekniska Verken i Linköpings utbildningssatsning rörande vatten och avlopp.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Rapport om luftföroreningar med fokus på partiklar

2023-03-21

Luftföroreningar är en av de största miljöriskerna för människors hälsa. För att öka kunskapen om partiklar har Naturvårdsverket tagit fram en ny rapport där flera av IVL:s luftexperter medverkar.


Allmän Utbildning & FoU

Bättre grundvattennivåer på Gotland

2023-03-21

Grundvattennivåerna på Gotland ser bättre ut i år än normalt. Detta gör att bevattningsförbudet införs den 20 juni istället för den 20 april, rapporterar svt.se.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Stora kompetensutmaningar för VA-Sverige

2023-03-21

I en nyligen av Livsmedelsverket utförd enkät anger hälften av de tillfrågade att det finns stora kompetensbehov inom vatten och avlopp.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Ingen reducerad nätavgift för småskalig elproduktion

2023-03-21

Ägare av mindre produktionsanläggningar ska betala en nätavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el enligt Energimarknadsinspektionens bedömning.


El

Vägledning för lustgasmätning vid avloppsreningsverk

2023-03-21

Svenskt Vatten presenterar rapporten Vägledning för lustgasmätning vid avloppsreningsverk.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

En mässa i Frankfurt - ISH

2023-03-20

Slussen.biz har varit på Europas ledande energi- och vvs-mässa i Frankfurt. Med oss på resan hade vi energiexperten och trendspanaren Roland Jonsson.


Allmän