Smart vattenövervakning med hjälp av ny uppfinning

2023-03-17 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/ivl_3.jpg

Klimatförändringar och urbanisering ökar städernas utmaningar med att hantera avloppsvatten, dagvatten och översvämningar. Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en uppfinning som med hjälp av sensorer och AI underlättar städernas övervakning och ger bättre beredskap att snabbt hantera olika förändringar.

– Det här är ett exempel på en lösning som sparar både tid och pengar samtidigt som den ger förutsättningar att arbeta mer hållbart. Att alltid ha uppdaterad information är fördelaktigt både samhällsekonomiskt och säkerhetsmässigt eftersom det ger möjligheter att agera proaktivt, säger Fredrik Hallgren, digitaliseringsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet, som är en av dem som har utvecklat tekniken.

IVL har i flera projekt tittat på hur sensorer och digitala verktyg kan användas inom vattenområdet för att få tidiga varningar om föroreningar och andra händelser som läckage och översvämningar i städernas rörledningsnät för avlopps- och dagvatten.

Den nya, patenterade sensorn, som kallas Turbinatorn, kombinerar en kamera, en laserstråle och bildanalys för att mäta vattnets grumlighet och nivå. En fördel är att den inte behöver vara i kontakt med vattnet.

– Med hjälp av Turbinatorn kan vi få tidiga varningar om det finns föroreningar i systemen, igensättningar eller stopp i ledningarna, om reningen inte fungerar som den ska, eller och om det finns läckor eller andra avvikelser som behöver snabba insatser, säger Fredrik Hallgren.

Målet är att utveckla en sensor till låg kostnad med minimalt underhåll som kan användas av städer, kommuner och företag som ansvarar för vattenledningsnäten. Det underlättar driften av ledningsnätet och leder till färre manuella inspektioner vilket i sin tur leder till mindre störningar i exempelvis trafiken.

– Poängen med sensorer är att de ger oss stora mängder realtidsdata. Om vi tar vara på dessa datamängder och visualiserar informationen på ett bra sätt kan vi ge ett bättre kunskapsunderlag och det blir enklare att fatta faktabaserade beslut, säger Fredrik Hallgren.

Patenterad uppfinning

Den tekniska lösningen har fått patent i Sverige, USA och inom EU. Det innebär att Turbinatorn uppfyller patentvillkoren – att uppfinningen ska vara ny, ha uppfinningshöjd, och vara industriellt tillämpbar, vilket betyder att den ska lösa ett problem med hjälp av teknik.

– Det är väldigt roligt att patentet blev beviljat. Det innebär att de som i framtiden investerar i att produktifiera och få ut tekniken på marknaden kan säkra sin investering. Vår vision är att tekniken ska komma till bred användning och göra samhällsnytta, och nu finns det goda möjligheter till det, säger Fredrik Hallgren.

Nästa steg är att fortsätta den experimentella forskningen och att i större skala demonstrera tekniken och samla in data för att utveckla tjänster för städer.

Källa: IVL


 Dela     Tillbaka  

Frukostseminarium: På väg mot ett hållbart energisystem?

2023-03-24

Samhällsbyggarnas sektion Hållbar utveckling bjuder in till frukostseminariet "På väg mot ett hållbart energisystem?" i Stockholm.


Allmän Energieffektivisering

Stor skillnad i lönsamhet för effektivisering

2023-03-23

Vid en jämförelse mellan 30 av Sveriges största kommuner samt Gotland är skillnaderna i kostnadsminskning stora när förbrukning av fjärrvärme, el, VA samt avfall minskas, det visar den senaste Effektivrapporten från Nils Holgerssongruppen.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Rejektvattenrening med näringsåtervinning

2023-03-23

Svenskt Vatten presenterar rapporten Rejektvattenrening med näringsåtervinning.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

VA-priset till Tekniska Verkens utbildningssatsning för barn

2023-03-22

Årets VA-pris går till Tekniska Verken i Linköpings utbildningssatsning rörande vatten och avlopp.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Rapport om luftföroreningar med fokus på partiklar

2023-03-21

Luftföroreningar är en av de största miljöriskerna för människors hälsa. För att öka kunskapen om partiklar har Naturvårdsverket tagit fram en ny rapport där flera av IVL:s luftexperter medverkar.


Allmän Utbildning & FoU

Bättre grundvattennivåer på Gotland

2023-03-21

Grundvattennivåerna på Gotland ser bättre ut i år än normalt. Detta gör att bevattningsförbudet införs den 20 juni istället för den 20 april, rapporterar svt.se.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Stora kompetensutmaningar för VA-Sverige

2023-03-21

I en nyligen av Livsmedelsverket utförd enkät anger hälften av de tillfrågade att det finns stora kompetensbehov inom vatten och avlopp.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Ingen reducerad nätavgift för småskalig elproduktion

2023-03-21

Ägare av mindre produktionsanläggningar ska betala en nätavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el enligt Energimarknadsinspektionens bedömning.


El

Vägledning för lustgasmätning vid avloppsreningsverk

2023-03-21

Svenskt Vatten presenterar rapporten Vägledning för lustgasmätning vid avloppsreningsverk.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

En mässa i Frankfurt - ISH

2023-03-20

Slussen.biz har varit på Europas ledande energi- och vvs-mässa i Frankfurt. Med oss på resan hade vi energiexperten och trendspanaren Roland Jonsson.


Allmän