Uppdrag för främjande av förnyelsebar energi

2019-05-31 Slussen Building Services

Regeringen har beslutat att ge Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur EU:s omarbetade förnybartdirektiv kan genomföras.

I december 2018 beslutades Europaparlaments och rådets direktiv 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Direktivet innehåller en rad artiklar som behöver utredas och analyseras så att det omarbetade förnybartdirektivet effektivt kan genomföras.

Statens energimyndighet

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att bland annat titta på behovet av särskilda system för ursprungsgarantier för vissa energislag i och med direktivets utökade krav på att utfärda sådana garantier till all förnybar energi. Energimyndigheten ska även utreda om det behövs särskilda system för kontrollen avseende hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp för vissa energislag.

Vidare ska Energimyndigheten utreda behov av åtgärder för att genomföra delar av det omarbetade förnybartdirektivet som gäller administrativa frågor, samt information och utbildning.

Energimyndigheten ska samarbeta med Boverket i vissa delar av uppdraget. 

Energimyndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 september 2019. Den delen av uppdraget som rör utredning om behov av särskilda system för kontrollen avseende hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp för vissa energislag ska rapporteras senast den 6 december 2019.

Energimarknadsinspektionen

Regeringen ger Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda vilka åtgärder som krävs för att genomföra artiklar som rör: förfarande för nätanslutning efter enkel anmälan, egenanvändare av förnybar energi, gemenskaper för förnybar energi och information till slutkund rörande fjärrvärme och fjärrkyla.

Statens energimyndighet ska i de delar som berör myndigheten bistå Energimarknadsinspektionen med de underlag och analyser som behövs för genomförande av uppdraget

Energimarknadsinspektionen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2020. 

Naturvårdsverket

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att analysera vilka åtgärder som behövs för att genomföra tillståndsfrågor i det omarbetade förnybartdirektivet.

Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen, Affärsverket svenska kraftnät, Boverket och länsstyrelserna ska bistå Naturvårdsverket med de underlag och analyser som behövs för genomförande av uppdraget. Naturvårdsverket ska inhämta de underlag och analyser från kommuner som behövs för genomförande av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2020.

Fakta:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, förnybartdirektivet, har omarbetats genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, det omarbetade förnybartdirektivet. Det sistnämnda direktivet trädde i kraft den 24 december 2018 och ska vara genomfört senast den 30 juni 2021.

Källa: Regeringen


 Dela     Tillbaka  

Energiklassning av byggbodar

2020-07-03

SBUF, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen har beviljat finansiering till projektet ”Energiklassning av byggbodar”.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Finns det en VA-skuld?

2020-07-03

Är VA-skulden en sanning eller myt och hur ska hela Sveriges dricksvatten säkras? Det var temat för ett webbinarium som arrangerades av VA-fakta.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Boverket ska utvärdera stöd

2020-07-02

Boverket ska utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Följ bygget av avloppstunneln i Stockholm

2020-07-02

Klicka vidare och se filmen om tunnelbygget för Stockholms framtida avloppsrening.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ett nedslag i Elmiadalen

2020-07-01

Slussen.biz tog chansen att ta del av inslaget Kommer Energibolagen ta över ansvaret för "teknisk förvaltning" som tidigare låg hos bostadsföretag? på den digitala arenan Elmiadalen med Elmiamässan i Jönköping som bas.


  Värme Kyla El Energieffektivisering

Remiss om ändring av regler för energideklarationer

2020-06-30

Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader.


  Värme Energieffektivisering

Simulerade effekter av trög avvattning

2020-06-30

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Simulerade effekter av trög avvattning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Vilken kommun har det godaste kranvattnet?

2020-06-29

Kranvatten är vårt viktigaste livsmedel och detta vill Svenskt Vatten lyfta genom att kora Sveriges godaste vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny chans att lära sig om upphandling av solenergi

2020-06-29

I augusti återkommer Slussen.biz uppkattade webbinarium, Upphandlingshjälp och vägledning för dig som skall investera i solenergi, med Lars Andrén.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Ny modell för solprognoser bäst i test

2020-06-29

En ny modell som utvecklats vid Uppsala universitet för att förutsäga variationer i solinstrålningen, och som kan hjälpa till att utnyttja el från solenergi effektivare, har nu testats mot olika datamodeller och visat sig vara mycket träffsäker.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

×