Uppdrag för främjande av förnyelsebar energi

2019-05-31 Slussen Building Services

Regeringen har beslutat att ge Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur EU:s omarbetade förnybartdirektiv kan genomföras.

I december 2018 beslutades Europaparlaments och rådets direktiv 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Direktivet innehåller en rad artiklar som behöver utredas och analyseras så att det omarbetade förnybartdirektivet effektivt kan genomföras.

Statens energimyndighet

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att bland annat titta på behovet av särskilda system för ursprungsgarantier för vissa energislag i och med direktivets utökade krav på att utfärda sådana garantier till all förnybar energi. Energimyndigheten ska även utreda om det behövs särskilda system för kontrollen avseende hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp för vissa energislag.

Vidare ska Energimyndigheten utreda behov av åtgärder för att genomföra delar av det omarbetade förnybartdirektivet som gäller administrativa frågor, samt information och utbildning.

Energimyndigheten ska samarbeta med Boverket i vissa delar av uppdraget. 

Energimyndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 september 2019. Den delen av uppdraget som rör utredning om behov av särskilda system för kontrollen avseende hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp för vissa energislag ska rapporteras senast den 6 december 2019.

Energimarknadsinspektionen

Regeringen ger Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda vilka åtgärder som krävs för att genomföra artiklar som rör: förfarande för nätanslutning efter enkel anmälan, egenanvändare av förnybar energi, gemenskaper för förnybar energi och information till slutkund rörande fjärrvärme och fjärrkyla.

Statens energimyndighet ska i de delar som berör myndigheten bistå Energimarknadsinspektionen med de underlag och analyser som behövs för genomförande av uppdraget

Energimarknadsinspektionen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2020. 

Naturvårdsverket

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att analysera vilka åtgärder som behövs för att genomföra tillståndsfrågor i det omarbetade förnybartdirektivet.

Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen, Affärsverket svenska kraftnät, Boverket och länsstyrelserna ska bistå Naturvårdsverket med de underlag och analyser som behövs för genomförande av uppdraget. Naturvårdsverket ska inhämta de underlag och analyser från kommuner som behövs för genomförande av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2020.

Fakta:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, förnybartdirektivet, har omarbetats genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, det omarbetade förnybartdirektivet. Det sistnämnda direktivet trädde i kraft den 24 december 2018 och ska vara genomfört senast den 30 juni 2021.

Källa: Regeringen


 Dela     Tillbaka  

Slussen.biz krönikör nominerad till prestigefyllt pris

2019-08-21

Energikontor Norr har nominerat solpionjären Lars Andrén till det ärofyllda Roger Léron-priset.


  Allmän

Bostadsbyggandet backar

2019-08-20

Ungefär 24 650 lägenheter började byggas under första halvåret 2019, visar preliminär statistik. Det är en minskning med cirka 12 procent jämfört med samma period 2018, då 27 966 lägenheter påbörjades.


  Allmän Utbildning & FoU

Stopp för PFAS-utsläpp i Vättern

2019-08-20

Regeringen stoppar den planerade dräneringen av Karlborgs flygplats. En dränerings som skulle lett till utsläpp av PFAS-förorenat vatten i dricksvattentäkten, rapporterar sydnarkenytt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ord mot ord i VA-konflikt

2019-08-20

En fastighetsägare i Norrtälje kommun som installerat ett enskilt VA-system fick tre månader senare veta att kommunalt VA kommer installeras för över 300 000 kronor. Nu står ord mot ord vad det gäller informationen från kommunen, rapporterar sr.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Forskningsanslag till kulturhistorisk bebyggelse

2019-08-20

Energimyndigheten satsar 50 miljoner kronor på forskning om energianvändning i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Ny VA-projekthandbok från Svenskt Vatten

2019-08-16

Svenskt Vatten presenterar Projekthandboken VA.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Seminarium om avloppsvärmeväxlare

2019-08-16

Sustainable Innovation och Roland Jonsson, WSP, bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium kring avloppsvärmeväxling som en del av energieffektiviseringen.


  Värme Utbildning & FoU

Inskränkning av verksamhetsområde för allmän VA-försörjning

2019-08-15

Svenskt Vatten presenterar rapporten Inskränkning av verksamhetsområde för allmän VA-försörjning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Färgämnen och virus skapar nytt material för vattenrening

2019-08-15

Ett forskningsteam från Aalto University i Finland har utvecklat en ny strategi för att skapa virusbaserade material för katalysering som kan användas bland annat vid vattenrening.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Start för tekniktävlingen för ventilationslösningar

2019-08-14

Veckan före midsommar fattade Energimyndigheten beslutet om att finansiera tekniktävlingen för ventilationslösningar i energieffektiva flerbostadshus. Det innebär att tävlingen kan starta i slutet av augusti.


  Ventilation Utbildning & FoU