Uppdrag för främjande av förnyelsebar energi

2019-05-31 Slussen Building Services

Regeringen har beslutat att ge Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur EU:s omarbetade förnybartdirektiv kan genomföras.

I december 2018 beslutades Europaparlaments och rådets direktiv 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Direktivet innehåller en rad artiklar som behöver utredas och analyseras så att det omarbetade förnybartdirektivet effektivt kan genomföras.

Statens energimyndighet

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att bland annat titta på behovet av särskilda system för ursprungsgarantier för vissa energislag i och med direktivets utökade krav på att utfärda sådana garantier till all förnybar energi. Energimyndigheten ska även utreda om det behövs särskilda system för kontrollen avseende hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp för vissa energislag.

Vidare ska Energimyndigheten utreda behov av åtgärder för att genomföra delar av det omarbetade förnybartdirektivet som gäller administrativa frågor, samt information och utbildning.

Energimyndigheten ska samarbeta med Boverket i vissa delar av uppdraget. 

Energimyndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 september 2019. Den delen av uppdraget som rör utredning om behov av särskilda system för kontrollen avseende hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp för vissa energislag ska rapporteras senast den 6 december 2019.

Energimarknadsinspektionen

Regeringen ger Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda vilka åtgärder som krävs för att genomföra artiklar som rör: förfarande för nätanslutning efter enkel anmälan, egenanvändare av förnybar energi, gemenskaper för förnybar energi och information till slutkund rörande fjärrvärme och fjärrkyla.

Statens energimyndighet ska i de delar som berör myndigheten bistå Energimarknadsinspektionen med de underlag och analyser som behövs för genomförande av uppdraget

Energimarknadsinspektionen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2020. 

Naturvårdsverket

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att analysera vilka åtgärder som behövs för att genomföra tillståndsfrågor i det omarbetade förnybartdirektivet.

Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen, Affärsverket svenska kraftnät, Boverket och länsstyrelserna ska bistå Naturvårdsverket med de underlag och analyser som behövs för genomförande av uppdraget. Naturvårdsverket ska inhämta de underlag och analyser från kommuner som behövs för genomförande av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2020.

Fakta:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, förnybartdirektivet, har omarbetats genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, det omarbetade förnybartdirektivet. Det sistnämnda direktivet trädde i kraft den 24 december 2018 och ska vara genomfört senast den 30 juni 2021.

Källa: Regeringen


 Dela     Tillbaka  

Snart kan luftkvaliteten mätas i varje gathörn

2019-06-14

Snart kan luftkvaliteten mätas i varje gathörn med hjälp av Chalmersutvecklade sensorer placerade i lyktstolpar.


  Allmän Utbildning & FoU

Samsyn kring byggnaders energikrav

2019-06-13

Regeringen har tagit beslut om en skrivelse om byggnaders energiprestanda för att fullfölja aviseringen i proposition 2017/18:288 Energipolitikens inriktning.


  Allmän Utbildning & FoU

Ytterligare en misstänkt död av vattensmittan i Norge

2019-06-13

En kvinna i 70-års misstänkts ha avlidit av till följd av bakerieutbrottet i den norska kommunen Asköy. Samtidigt kopplas smittan till djuravföring som hittats i anslutning till den smittade bassängen, rapporterar nrk.no.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Sveriges största solcellspark invigd

2019-06-13

Landets största solcellspark invigdes på torsdagen utanför Sjöbo. Anläggningen sträcker sig över tolv hektar, men där marken fortsatt kommer att utnyttjas som betesmark för strövande får.


  El Solvärme & solenergi

Anläggningstillgångar inom VA – hur beskrivs de

2019-06-13

Svenskt Vatten presenterar rapporten Anläggningstillgångar inom VA – hur beskrivs de i budgetar och årsredovisningar?


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Slussen.biz premierade framgångsrik student

2019-06-13

I juni månad avlöser skolavslutningarna varandra och även på INSU (fd IUC) i Katrineholm var det examensdags för de som utbildat sig till vvs-ingenjörer. Som traditionen bjuder delades Slussen.biz stipendium ut till den med bäst studieresultat.


  Allmän Utbildning & FoU

Nätkoncessionsutredningen överlämnad till regeringen

2019-06-13

På måndag den 10 juni överlämnade Nätkoncessionsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen.


  El

Nya metoder för säkerheten vid asbestrivning

2019-06-13

I ett finskt projekt har mätmetoder med vars hjälp man snabbt och tillförlitligt kan kontrollera funktionsdugligheten hos avskärmningar, andningsskydd och apparater för behandling av luften vid asbestsrivning utvecklats och testats.


  Ventilation Utbildning & FoU

Elnätspriserna fortsätter öka

2019-06-13

Sedan 2018 har elnätspriserna höjts med i snitt 3,6 procent, jämfört med KPI på 1,9 procent. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.


  El Utbildning & FoU

Vi "äter" ett kreditkort i veckan

2019-06-12

Utsläppen av mikroplast uppmärksammas allt mer. Nya rön visar att vi får i oss mikroplast motsvarande ett kreditkort på 5 gram i veckan.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU